ورود به پنل کاربری
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

سيد امير اصغري توچائي

استاديار دانشکدة مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه خوارزمي

پست الکترونيکي: asghari@khu.ac.ir

·         5 سال دوران ابتدايي در دبستان شهيد  مطهري شهرستان رشت، منطقة لشت­نشا (در هر 5 سال شاگرد اول)

·         3 سال دوران راهنمايي در مدرسه­ي شهيد باهنر شهرستان رشت، منطقة لشت­نشا (در هر 3 سال شاگرد اول)

·         3 سال دوران دبيرستان در دبيرستان ميرزا کوچک شهرستان رشت، منطقة لشت­نشا (در هر 3 سال شاگرد اول)

·         معدل ديپلم: 70/19

·         دورة  يک سالة پيش­دانشگاهي در پيش دانشگاهي امام جعفر صادق (ع)  شهرستان رشت، منطقة لشت­نشا

·          (شاگرد اول در پيش­دانشگاهي)

·         معدل پيش­دانشگاهي: 93/19

·         احراز رتبة 170 در کنکور سراسري و ورود به رشتة مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير

·         احراز رتبه شاگرد اولي در ميان ورودي­هاي مقطع کارشناسي سال 1382 مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير در گرايش سخت افزار

·         ورود به دورة کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميرکبير در گرايش معماري مهندسي کامپيوتر با استفاده از سهمية ممتازي بدون کنکور

·         احراز عنوان نخبگي از بنياد ملي نخبگان و حضور در اولين دوره­ي سرباز نخبگي سراسر کشور

·         احراز رتبه شاگرد اولي در ميان ورودي­هاي کارشناسي ارشد سال 1386 مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير در گرايش سخت افزار (معدل: 18/18)

·         ورود به دورة دکتري دانشگاه صنعتي اميرکبير در گرايش معماري مهندسي کامپيوتر با استفاده از سهمية ممتازي بدون کنکور (معدل: 57/17)

·         عضو هيات تحريرية مجلة International Journal of Soft Computing, Mathematics and Control (IJSCMC)

·         عضو هيات تحريرية مجلة Electrical and Computer Engineering: An International Journal (ECIJ)

·         عضو هيات داوران مجلة  IET Software Journal

·         عضو هيئت علمي دانشکدة فنّي و مهندسي دانشگاه خوارزمي- گروه مهندسي برق و کامپيوتر از سال 93

عناوين پايان­نامه­ هاي دور­ه­ هاي مختلف آموزشي

کارشناسي:

بررسي پارامترهاي طراحي در سنتزمدارهاي آسنکرون با استفاده از توصيف سنکرون

Investigating Design Parameters for the Synthesis of Asynchronous Circuits Using Synchronous Descriptions

استاد راهنما: دکتر حسين پدرام

 

کارشناسي ارشد:

آناليز تاثير پارامترهاي پهناي باند و الگوي ترافيکي بر روي توان مصرفي پوياي شبکه­هاي بر روي تراشه

Evaluation of Traffic Model Type and Bandwidth parameters Effects on NoC Dynamic Power Consumption

استاد راهنما: دکتر حسين پدرام

 

دکتري:

ارائة رويکردي جهت افزايش قابليت تحمل­پذيري اشکال در برابر اشکال­هاي گذرا در سطح سيستم­عامل سيستم­هاي نهفتة چندوظيفه­اي فضايي مبتني بر بوردهاي تجاري آماده

Providing an Approach for Fault Tolerance Improvement against Transient Faults in the Operating System Level of Space Multitask Embedded Systems based on Commercial Off-The Shelf Boards

اساتيد راهنما: دکتر حسن طاهري، دکتر حسين پدرام

زمينه­هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

·         طراحي سيستم­ هاي قابل اطمينان

·         طراحي ­سيستم­­ هاي نهفته

·         طراحي سيستم­ هاي بي­درنگ

·         طراحي سيستم­ هاي تحمل پذير اشکال

·         شبکه­ هاي برروي تراشه

·         سيستم ­عامل­ ها

دروس تدریس شده:

مقطع دکتري

·         مباحث ويژه در شبکه­هاي کامپيوتري پيشرفته

·         مباحث ويژه در معماري کامپيوتر پيشرفته

·         شبکه­هاي ميان ارتباطي

·         مديريت شبکه و امنيت فضاي تبادل داده

·         طراحي سيستم­هاي نهفته و بي­درنگ

·         طراحي سيستم­هاي نرم­افزاري اتکاپذير

·         شبکه­های میان ارتباطی

·         سیستم­های عامل پیشرفته

·         معماری کامپیوتر پیشرفته

·         مديريت شبکه­هاي مخابراتي

 

مقطع کارشناسي

·         مهندسي نرم­افزار 1

·         مهندسي نرم­افزار 2

·         اصول طراحي نرم­افزار

·         سيستم­عامل

·         مدارهاي واسط

·         کنترل نهفته

·         شبکه­هاي کامپيوتري 1

·         شبکه­هاي کامپيوتري 2

·         مهندسي اينترنت

·         تجهيزات انتقال داده

·         ساختمان داده

·         مديريت سيستم­هاي اطلاعاتي

·         شيوة ارائه

 

تاليف کتاب­ها:

 1. بازاريابي اينترنتي. تاليف سيد امير اصغري، انتشارات ماناکتاب، 1394
 2. ريزپردازنده. تاليف محمد مهدي همايون پور- سيد امير اصغري- فرزاد حصار، انتشارات شيخ بهايي اصفهان، 1392(مرجع انتخاب شدة وزارت علوم براي درس زبان­هاي اسمبلي و ريزپردازنده)
 3. شبکه­هاي SAN در Data Center. تاليف سيد اميراصغري، افشين سوزني، انتشارات نياز دانش، 1391
 4. مخابرات سيّار، افشين سوزني، سيد امير اصغري، انتشارات نياز دانش، 1391
 5. کاربرد سيستم­هاي نهفته در اندازه­گيري و کنترل. تاليف احمد کاردان - سيد اميراصغري، انتشارات کيان رايانه، 1387
 6. پورت­هاي سريال. تاليف سيد اميراصغري- مرتضي انصاري، انتشارات نهر دانش، 1387
 7. ميکروکنترلر و نمونه­هاي کاربردي. تاليف سيد امير اصغري، انتشارات کيان رايانه، 1387

 

ترجمة کتاب ها:

 1. مقدمه­ اي بر سيستم­هاي نهفته و بي­درنگ، ترجمة سيد امير اصغري، سپيده شريفاني، انتشارات نياز دانش، 1395
 2. مخابرات ماهواره­اي، ترجمة امير مهدي ­رضايي، سيد امير اصغري، انتشارات نياز دانش، 1392
 3. شبکه­ هاي بي­سيم، ترجمة سيد امير اصغري، احسان آريانيان، انتشارات نياز دانش، 1391(مرجع انتخاب شدة وزارت علوم براي درس شبکه­هاي بي­سيم)
 4. شبکه ­هاي ارتباطي (تاليف لئون گارسيا)، ترجمة سيد امير اصغري، مصطفي غلامي، پوريا محمدي يقيني، انتشارات کتاب نياز، چاپ اول1389، چاپ دوم 1390 (مرجع انتخاب شدة وزارت علوم براي درس شبکه­هاي کامپيوتري).
 5. مفاهيم سيستم عامل (تاليف سيلبرشاتز)، ترجمة سيد امير اصغري، کاظم غظنفري، فرهاد محمديان، علي ايلخاني، انتشارات کتاب نياز، 1389 (مرجع انتخاب شدة وزارت علوم براي درس سيستم­عامل).

 

مقالات:

ژورنال:

 

 1.  Sanaz Taheri Abed, Seyyed Amir Asghari, “Improving The Checkpoint Size Based on Artificial Neural Networks in Embedded System”, International Journal of Educational Advancement,  Vol. 7 No. 1, 2016
 2. Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, Hossein Pedram and Atena Abdi, “An Effective Soft Error Detection Mechanism Using Redundant Instructions,” The International Arab Journal of Information Technology, vol. 12, no. 1, 2015.
 3. Seyyed Amir Asghari, Okyay Kaynak, Hassan Taheri, “An Investigation into Soft Error Detection Efficiency at Operating System Level,” The Scientific World Journal (TSWJ), doi: 10.1155/2014/506105, 2014.
 4. Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, Hossein Pedram and Okyay Kaynak, “Software-based Control Flow Checking against Transient Faults in Industrial Environments,” IEEE Transactions on Industrial Informatics (TII), vol. 10, no. 1, pp. 481-490, doi: 10.1109/TII.2013.2248373, 2014.
 5. Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Okyay Kaynak, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Effective Control Flow Checking Method for Multitask Processing in Harsh Environments” Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC), vol. 8, no. 22, doi: 10.1142/S0218126613500679, 2013.
 6. Seyyed Amir Asghari, Hassan Taheri, Hossein Pedram, “Designing a Reliable and Application Specific Controller Area Network Protocol for Intra-Communication of an Embedded System,” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, No. 2, Vol. 5: 445-451, 2013.

7.آتنا عبدي، سيد امير اصغري، حسين پدرام، حسن طاهري، "ارائة يک روش مبتني بر افزونگي نرم­افزاري سطح دستورالعمل جهت تشخيص خطاهاي روند اجراي برنامة درون و بين بلوکي"، نشرية علمي-پژوهشي محاسبات نرم، شمارة اول، جلد اول، صفحة 56-69، 1391.

 1. Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Hassan Taheri, Saadat Pourmozaffari and Hossein Pedram, “SEDSR: Soft Error Detection using Software Redundancy,” Journal of Software Engineering and Applications, doi:10.4236/jsea.2012.59078, No. 9, Vol. 5: 664-670, 2012
 2. Atena Abdi, Seyyed Amir Asghari, Saadat Pourmozaffari, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Effective Software Implemented Data Error Detection Method in Real Time Systems,” Advances in Intelligent and Soft Computing (Springer), Volume 166/2012, 919-926, DOI: 10.1007/978-3-642-30157-5_91, 2012.
 3. Seyyed Amir Asghari, Atena Abdi, Hassan Taheri, Hossein Pedram, Saadat Pourmozaffari, “I2BCFC: An Effective Intra-Inter Block Control Flow Checking Method against Single Event Upsets,” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, No. 21, Vol. 4: 4367-4379, 2012.
 4. Atena Abdi, Seyyed Amir Asghari, Saadat Pourmozaffari, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “An Optimum Instruction Level Method for Soft Error Detection,” International Review on Computers and Software (IRECOS), No. 2, Vol. 7: 637-641, 2012.
 5. Seyyed Amir Asghari, Hadi Ghasem Zadeh, Hassan Taheri and Hossein Pedram, “Designing a Self Organized System for Service Substitution and Placement in Wireless Sensor Networks,” IET Wireless Sensor Systems, No. 4, Vol. 1: 200-205, 2011.
 6. Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Hassan Taheri, Mohammad Khademi, “A New Background Debug Mode Based Technique for Fault Injection in Embedded Systems,” International Review on Modeling and Simulation (IREMOS), No. 3, Vol. 3: 415-422, 2010.
 7. Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Hassan Taheri, “A New Attitude based on Real Time Operating System for NoC in Hotspot Traffic Model,” ISAST Transactions on Computers and Intelligent Systems, No. 1, Vol. 2: 27-33, 2010.
 8. Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Mohammad Khademi, and Pooria Yaghini, “Designing and Implementation of a Network on Chip Router Based on Handshaking Communication Mechanism,” World Applied Sciences Journal (WASJ), No. 1, Vol  6: 88-93, 2009.

 

 

 

کنفرانس:

1. Zahra Razi1, Seyyed Amir Asghari, E-mail Spam Detection using Combination of GA-AIS Algorithm and Classification using SVM, The First National Conference on Computer Engineering and Information Technology, Sousangerd, Iran.

2.Zahra Razi, Seyyed Amir Asghari, Providing an Improved Feature Extraction Method for Spam Detection Based on Genetic Algorithm in an Immune System, 3rd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI-2016), Dec. 30th, 2016,– Tehran, Iran

3.سيد حميد ياسيني، سيد امير اصغري، ارائه روشي براي افزايش قابليت تحمل­پذيري اشکال سيستم با الهام گرفتن از نحوة ترميم و تکثير سلولي در بدن موجودات زنده در سطح برنامه­هاي کاربردي، اولين کنفرانس بين­المللي چشم­اندازهاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر، 1395، تهران، ايران.

4. ساناز طاهري، سيد امير اصغري، "بهينه­سازي سايز نقطه بررسي مبتني بر استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در سيستم­هاي نهفته"، پنجمين کنفرانس بين­المللي علوم کامپيوتر، مهندسي برق و الکترونيک، 1395، کوالالامپور، مالزي.

5. محبوبه عبدوس، سيد امير اصغري، "معماري پيشنهادي سيستم مراقبت پزشکي مبتني بر شبکه حسگر بدن و شبکه موردي سيار"، کنفرانس بين­المللي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، تهران، ايران

6.هادي نجفي محسن آباد، سيد امير اصغري، "تشخيص نفوذ در شبکه­هاي کامپيوتري با استفاده از تکنيک­هاي داده­کاوي مبتني بر انتخاب ويژگي"، اولين کنفرانس بين­المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر، تهران، ايران

7.زهرا رضي، سيد امير اصغري، "ارائة يک روش بهبود يافته جهت تشخيص هرزنامه مبتني بر الگوريتم ژنتيک در يک سيستم امن"، اولين همايش ملي فناوري اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم، ارديبهشت 95، ايران.

8.سيده الهام حسيني فدافن، عمادالدين فاطمي­زاده، سيد امير اصغري، "تشخيص سرطان پوست با استفاده از استخراج ويژگي از تصاوير در موسکوپي"، اولين کنفرنس بين­المللي پژوهش­هاي نوين در علوم مهندسي، اسفند 94، تهران.

9. محمد مديلي، سيد امير اصغري، سيد امير کاشي، "بهبود عملکرد سنسورهاي فشاري بر مبناي ميکروالکترومکانيکال نانولوله کربني"، سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين­المللي پژوهش­هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک، اسفند 94، تهران.

10.ساناز طاهري عابد، سيد امير اصغري،  "طراحي يک روش بهبود يافته جهت افزايش قابليت تحمل­پذيري اشکال درسطح کاربرد سيستم­هاي نهفته مبتني بر تکنيک­هاي نقطه  وارسي"، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش­هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن­آوري اطلاعات، بهمن 1394، تهران.

11.هادي نجفي محسن آباد، سيد امير اصغري،  قربان خردمنديان، "اراية يک روش بهبود يافته در تشخيص نفوذ به شبکه­هاي کامپيوتري با استفاده از درخت تصميم"، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش­هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن­آوري اطلاعات، بهمن 1394، تهران.

12.محمدجواد رضايي، سيد امير اصغري، "طراحي يک سيستم خبرة فازي در حوزه­هاي مالي با رويکرد شبکه­هاي عصبي تکاملي"، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش­هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن­آوري اطلاعات، بهمن 1394، تهران.

13.ياسر يخچالي، سيد امير اصغري، "اراية رويکردي جهت مديريت داده­هاي حجيم مبتني بر سيستم­هاي NoSQL در کاربردهاي بانکي"، سومين کنفرانس بين المللي پژوهش­هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن­آوري اطلاعات، بهمن 1394، تهران.

14.  خالد رهنما، سيد امير اصغري، "بهبود بخش­بندي تصاوير با استفاده از ترکيب نشانه­ها در چارچوب برش­هاي نرمال"، اولين کنفرانس بين­المللي علوم و مهندسي، آذر ماه 1394، دبي، امارات.

15.  ميلاد بياري، گلنوش عبايي، سيد امير اصغري، محمدرضا شاهين­چي، "شناسايي رانندگان محتمل تخلف حادثه­سازي با استفاده از سيستم خبره"، نخستين کنفرانس ملي محاسبات نرم، آبان 1394، دانشگاه گيلان.

16. Morteza Ansarinia, Seyyed Amir Asghari, Afshin Souzani and Ahmadreza Ghaznavi, "Ontology-based Modeling of DDoS Attacks for Attack Plan Detection"Sixth International Symposium on Telecommunications (IST), 2012 , vol. , no. , pp. 993-998, 6-8 Nov. 2012.

17. Atena Abdi, Seyyed Amir Asghari, Saadat Pourmozaffari, Hassan Taheri, Hossein Pedram, "An Effective Software Implemented Data Error Detection Method in Real Time Systems", in proceeding of ICCSEA, Delhi, India 2012

18. Seyyed Amir Asghari, Hamid Reza Zarandi, Hossein Pedram, Morteza Ansari nia, Mohammad Khademi, “A  Fault Injection Attitude based on Background Debug Mode in Embedded Systems”, in proceeding of CDES, Lasvegas, USA, 2009.

19. Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, Mohammad Khademi, “A Flexible Design of Network on Chip Router based on Handshaking Communication Mechanism”, 14th international CSICC conference, Tehran, 2009.

20.    Seyyed Amir Asghari, Mohammad Khademi, Morteza Ansari nia, Hamid Reza Zarandi, Hossein Pedram, “An Innovative Fault Injection Method in Embedded Systems via Background Debug Mode”, 14th international CSICC conference, Tehran, 2009.

21.    Pooria Mohammadi Yaghini, Ashkan Eghbal, Seyyed Amir Asghari, Hossein Pedram, “Power Comparison of an Asynchronous and Synchronous Network on Chip Router”, 14th international CSICC conference, Tehran, 2009.

22.  سيد امير اصغري، آتنا عبدي، حسن طاهري، حسين پدرام و سعادت پورمظفري، "ارائة يک روش مبتني بر افزونگي نرم­افزاري سطح دستورالعمل جهت تشخيص خطاهاي روند اجراي برنامة درون و بين بلوکي"، نوزدهمين دورة کنفرانس برق ايران، ارديبهشت 1391

23.  آرين مغازه­اي، سيد امير اصغري، محمد خادمي و حسين پدرام، "ارائة يک پروتکل ارتباطي قابل اطمينان سفارشي­سازي شده بر مبناي پروتکل CAN براي ارتباطات داخلي يک سيستم­ نهفته"، نوزدهمين دورة کنفرانس برق ايران، ارديبهشت 1391

24.  محمد خادمي، سيد امير اصغري، مقصود عباسپور، "افزايش تحمل­پذيري اشکالات گذراي مبتني بر افزونگي زماني در يک سيستم نهفتة چندوظيفه­اي"، نوزدهمين دورة کنفرانس برق ايران، ارديبهشت 1391

25.  سيد امير اصغري، محمد خادمي، مقصود عباسپور، مرتضي انصاري نيا، حسين پدرام، "ارائة يک مکانيزم جهت پورت کردن سيستم­عامل­هاي بي­درنگ براي کاربردهاي سيستم­هاي نهفته"، پانزدهمين دورة کنفرانس ملي کامپيوتر ايران، اسفند 1388

26.  سيد امير اصغري، حسين پدرام، حسن طاهري، "تاثير تغييرات پهناي باند بر روي لازمه­هاي مساحتي و توان مصرفي يک مسيرياب شبکه­هاي بر روي تراشه با طراحي منعطف"، پانزدهمين دورة کنفرانس ملي کامپيوتر ايران، اسفند 1388

27.  سيداميراصغري، پوريا يقيني، اشکان اِقبال، حسين پدرام، "ارائة يک رويکرد مبتني بر سيستم­عامل براي شبکه­هاي بر روي تراشه در الگوي ترافيکي نقطه­داغ"، پذيرفته شده در چهاردهمين دورة کنفرانس ملي کامپيوتر ايران، اسفند 1387(کسب عنوان بهترين مقاله در سيستم­هاي ديجيتال)

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سيستم هاي نهفته وبيدرنگ 1711136 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم اول 1395
شبكه هاي كامپيوتري 1711048 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1395
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال 1711877 3 55 هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) - ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه