ورود به پنل کاربری
دکتر الهام پرویزی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام:الهام
نام خانوادگی:پرویزی
دپارتمان: هنر و معماری
گروه: معماری
مدرک تحصيلی :دکتری معماری از دانشگاه تربيت مدرس
فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا
 لیساسن معماری از دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا
شغل:عضو هيئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی
آدرس الکترونيکی:     
Parvizi.e@gmail.com
parvizi.e@khu.ac.ir

بیوگرافی