توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
? ?
?
?
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگاه تربیت معلم و ارائه الگوئی به منظور بهبود مستمر آن
سیدجلال موسوی خطیر
2
سنجش نیاز نظارتی معلمان تازه کارتهران
ناصر یعقوب نژادقاین
3
امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی وزیر ساخت های توسعه آن در مراکز تربیت معلم شهر تهران
مسلم گنجی
4
شناسایی وسنجش جو روانی - اجتماعی کلاس درس پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران
حامد خانی
5
بررسی رابطه عناصر فرهنگ سازمانی مدارس متوسطه پسرانه باصفات کار آفرینی دانش آموزان در شهر ستان شهریار در سال تحصیلی 90-89
بهرام اسدنیاکوکدرقی
6
شناسایی مدیریت آموزشی بر انگیزش معلمان ناحیه 1 استان قزوین
مهدی ترکی
7
بررسی چندموردی فرهنگ مدارس بر اساس ارزش های رقابتی (CVF) در مدل سه لایه ای ادگار شاین
اکرم گودرزی
8
تدوین سناریوی مدیریت برای پرورش بر اساس شاخص های سرمایه فرهنگی دانش آموزان و سنجش اثرات آموزش وپرورش ان
جعفر عباسی
9
آثارهماهنگ سازی جامعه ژذیری سازمانی ، خود تنظیمی و خودکار آمدی معلمان تازه کار در اجرای مدیریت آموزش مباحث درسی
فرهاد احمدی اصل
10
تاثیر تسهیم دانش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه چهار کرج با استفاده از الگوی مدیریت آموزش علوم اجتماعی
ملیحه لطفی زاده
11
مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تاثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در مدیریت کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت
سودابه ذوقی پور
12
رابطه ذهنیت فلسفی مدیران مدارس با روحیه دبیران در مدارس متوسطه پسرانه آمل برای الگو پذیری مدیریت آموزش علوم در سال تحصیلی 92-91
رضا یوسف زاده اندواری
13
تاثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود یادگیری و نگرش شاگردان بر اساس رویکرد مهندسی مجدد
محبوبه ستونه
14
بررسی تاثیر تدریس علوم تجربی سال سوم راهنمایی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خود راهبر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92
رحیمعلی نصیری
15
اثر بخشی الگوی مدیریت آموزش ریاضی اول دبیرستان در پیشرفت تحصیلی و باورهای خودکار آمدی عمومی دانش آموزان پسر شهرستان اسدآباددر سال تحصیلی 93-92
آرش زبرجدی آشتی
16
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش ( موسسات و واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش )
غلامعلی یوسلیانی
17
تأثیر آموزشی و پرورشی الگوی مدیریت آموزشی خودراهبر در علوم دینی بر یادگیری خودراهبرو پیشرفت درسی دانش آموزان
سعید صیدی
18
طراحی چارچوب مفهومی مدیریت آموزش در هرم مقوله ها، مفاهیم و شناسه های علوم اعصاب تربیتی و کاربست آن
زینب صادقی شهرستانی
19
سنجش خودکارآمدی دانش آموزان با بهره گیری از الگوی مدیریت آموزش در سطوح علوم تجربی پایه هفتم مدارس دخترانه منطقه 3
سمیرا سلدوز
20
سنجش مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان با استفاده از رویکرد مدیریت آموزش علوم اجتماعی ژایه هفتم مدارس دخترانه منطقه 3
رقیه وثاقتی محبوب
21
بررسی رابطه گردش شغلی با فرسودگی شغلی دبیران ناحیه 1 استان زنجان
عباس میرزایی
22
بررسی جایگاه شناسه های خرد مدیریتی در الگوی مدیریت آموزش درس کارآفرینی و تاثیر آن بر انگیزه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران
سیده خدیجه میرجمالی
23
تدوین نقشه پژوهشی مدیریت آموزشی ایران بر اساس مطالعات علم سنجی
زینب ایزدیان
24
بررسی تاثیر استراتژی مدیریت آموزش معلمان شهر یاسوج بر نگهداشت شغلی آنها و ژیشرفت تحصیلی شاگردان
کمال اندرز
25
طراحی و آزمون الگوی چند بعدی ارزیابی اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری در مدارس متوسطه
مجید علیجان نوده پشنگی