ورود به پنل کاربری
دکتر فـرزانـه نجـفی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
 
Associate Professor
Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
 Education: 
 
Ph.D. : Plant Physiology, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran (2005).
M.Sc. : Plant Sciences, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran (1994).
B.Sc.  : Biology Sciences, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran (1984).
   Publications:
 
Nikravesh, M., Kholdebarin, B., Nejad Sattari, T. and Najafi, F. 2018. Ameliorative effects of nitric oxide on oilseed rape (Brassica napus L.) under water stress. Iran. J. Sci. Technol.Trans. Sci. 42: 289- 296.
 
Asgari, F., Majd, A., Jonoubi, P. and Najafi, F. 2018. Effects of silicon nanoparticles on molecular, chemical, structural and ultrastructural characteristics on oat (Avena sativa L.). Plant Pysiology and Biochemistry. 127: 152- 160.
 
Tofighi, C., Khavari- Nejad, R. A. Najafi, F., Razavi, Kh. & Rejali, F. 2017. Responses of wheat plants to interactions of 24-epibrassinolide and Glomus mosseae in saline condition. Physiol. Mol. Biol. Plants. Doi: 10. 1007/s12298-017-0439-6
Tofighi, C., Khavari- Nejad, R. A. Najafi, F., Razavi, Kh. & Rejali, F. 2017. Brassinosteroid (BR) and arbuscular mycorrhizal (AM) fungi alleviate salinity in wheat. Journal of Plant Nutrition. 40(8): 1091- 1098.
Banihashemi, O., Khavari- Nejad, R. A., Yassa, N. & Najafi, F. 2017. In vitro production of secondary metabolite using Atropa komarovii Bline & Shal (Solanaceae) hairy root culture via Agrobacterium rhizogenes ATCC15834.  Journal of Herbal Drug. 8(1): 51- 58.

Nazaralian S., Majd A.Irian S.Najafi F.Ghahremaninejad F.Landberg, T. & Greger, M. 2017. Comparison of silicon nanoparticles and silicate treatments in fenugreek. Plant Physiol. Biochem. 115: 25-33.
 
Tofighi, C., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F., Razavi, K. and Rejali, F. (2016): Response of epibrassinolide- sprayed wheat plants to salinity originated from Urmia lake in Iran. Crop Res. 51: 107- 112.
 
Jahantigh, O., Najafi, F., Naghdi Badi, H., Khavari- Nejad, R. A. and Sanjarian, F. (2016): Essential oil composition of hyssop (Hyssopus officinalis L.) under salt stress at flowering stage. Journal of Essential Oil Research. DOI: 10.1080/10412905.2016.1153001.
 
Mardani- Nejad, S., Khavari- Nejad, R. A., Saadatmand, S., Najafi, F. and  Aberoomand Azar, P. (2016): Potent antioxidant properties of rol B- transformed Catharnthus roseus (L.) G. Don. Iranian Journal of Pharmaceutial Research. 15(2): 537- 550.
 
Jahantigh, O., Najafi, F., Naghdi Badi, H., Khavari- Nejad, R. A. and Sanjarian, F. (2016): Changes in antioxidant enzymes activities and proline, total phenol and anthocyanine contents in Hyssopus officinalis L. plants under salt stress. Acta Bioloica Hungarica 67(2): 195- 204.
 
Akbarpour, M., Khavari- Nejad, R. A., Moumeni, A. and Najafi, F. (2016): Molecular and physiological performance in response to drought stress in Iranian rice cultivars. Russian Journal of  Plant Physiology. 63(1): 158- 165.
             
Firuzeh, R., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F. and Saadatmand, S. (2016): Effect of gibberellin on the activity of antioxidant enzymes in savory (Satureja hortensis L.) plants under salt stress. Plant Process and Function. 5(16): 45- 55.
 
Najafi, F., Khavari- Nejad, R. A., Afshar- Mohammadian, M. and Fallah, S. F.(2016): Effect of sodium arsenate and gibberellic acid on proline, anthocyanin and phenol contents and agronomic triats in two varieties of rice. Plant Process and Function.  4(14): 41- 50.
 
Panah, B. A.,  Najafi, F., Solatni, N., Khavari-Nejad, R. A. and  Babaei, S. (2015): Biodegradation ability and physiological responses of cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25 under naphthalene  treatment. Algologia. 25(2): 125- 134.
 
Pouresmael, M., Khavari-Nejad, R. A., Mozafari, J., Najafi, F. and  Moradi, F.(2015): Diverse responses of tolerant and sensitive lines of chickpea to drought stress. Archives of Agronomy and Soil Science. DOI: 10. 1080/03650340.2015.1017721.
 
Pouresmael, M., Mozafari, J., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F. and Moradi, F. (2015): Identification of possible mechanisms of chickpea (Cicer arietimum L.) drought tolerance using cDNA-AFLP. Journal of Agricultural Science and Technology. 17: 1303- 1317.
 
Mardani-Nejad, S., Khavari- Nejad, R. A., Saadatmand, S., Najafi, F. and Aberomand Azar, P. (2015): Mechanisms of non- enzymaic antioxidant defence systems of different organs of Catharanthus reseus for protective of cell membrane. Journal of Herbal Drug. 5(4): 219- 224.
 
Faghani, E., Gharechahi, J., Komatsu, S., Mirzaei, M., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F., Karimi, L. and  Hosseini Salekdeh, G. (2015): Comparative physiology and proteomic analysis of two wheat genotypes contrasting in drought tolerance. Journal of Proteomics. 114: 1-15.
 
Mohebbi, S., Mostofi, Y., Zamani, Z. and Najafi, F.(2015). Influence of modified atmosphere packaging on storability and postharvest quality of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits. Notulae Scientia Biologicae. 7(1): 116- 122.
 
Faghani, E., Gharechahi, J., Komatsu, S., Mirzaei, M., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F. and Karimi, L., Hosseini Salekdeh, G. (2015): Data in support of comparative physiology and proteomic analysis of two wheat genotypes contrasting in drought tolernace. Data in Brief. 2: 26- 28.
 
Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F. and Rahimi, E. (2015): Interaction of methyljasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill. Plant Process and Function. 3(10): 47- 57.
 
Gharari, Z., Khavari-Nejad, R.A., Shekaste Band, R., Najafi, F., Nabiuni, M. and Irian, S. (2014): The role of Mn- SOD and Fe- SOD genes in the response to low temperature in chs mutants of Arabidopsis. Turkish Journal of Botnay. 38: 80- 88.
 
Hasanloo, T., Eskandari, S. and Najafi, F. (2014): Chitosan (middle- viscous) as an effective elicitor for silymarin production in Silybum marianum hairy root cultures. Research Journal of Pharmacognosy. 1: 9-13.
 
Hassanpour, H., Khavari-Nejad, R.A., Niknam, V., Razavi, K. and Najafi, F. (2014): Effect of penconazole and drought stress on the essential oil composition and gene expression of Mentha pulegium L. (Lamiaceae) at flowering stage. Acta Physiologiae Plantarum. 36: 1167- 1175.
 
Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F. and Rezaei, M. (2014): The influence of cadmium toxicity on some physiological parameters as affected by iron in rice (Oryza sative L.) plant. Journal of Plant Nutrition. 37: 1202- 1213.
 
Sarafraz-Ardakani, M.R., Khavari-Nejad, R.A., Moradi, F. and  Najafi, F. (2014): Abscisic acid and cytokinin- induced osmotic and antioxidant regulation in two drought tolerance and drought sensitive cultivars of wheat during grain filling under water deficit in field conditions. Not. Sci. Biol. 6(3): 354- 362.
 
Shamsabadi, F., Matinizadeh, M. and  Najafi, F. (2014): Quantitative and qualitative changes of peoxidase activity in Onobrychis sativa under drought stress conditions. Iranian Journal of Range and Desert Research. 20(3): 549- 558.
 
Najafi, F., Mehrabian, S., Khavari- Nejad, R. A. and  Ghorbani, Y. (2014): Assessment of salt stress effect on some physiological parameters and antibacterial activities in dill (Anethum graueolens L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 30 (5): 733- 745.
 
Nowruzi, B., Khavari-Nejad, R.A., Sivonen, K., Kazemi, B., Najafi, F. and Nejadsattari, T. (2013): Optimization of cultivation conditions to maximize extracellular investments of two Nostoc strains. Algological Studies. 142, 63-76.
 
Nowruzi, B., Khavari-Nejad, R.A., Sivonen, K., Kazemi, B., Najafi, F. and Nejadsattari, T.(2013): Identification and toxigenic potential of a cyanobacterial strain (Stigomena sp.). Progress in Biological Sciences. 79-85.
 
Babaei, S., Najafi, F., Soltani, N. Khavari-Nejad, R.A. and Abbaspanah, B. (2013): Physiological responses of Anabaena sp. ISC55 to crude oil and its potential for biodegradation. International Journal of Algae, 15(3):264- 273.
 
Hassanpour, H., Khavari-Nejad, R.A., Niknam, V., Najafi, F. and Razavi, Kh. (2013): Penconazole induced changes in photosynthesis, ion acquisition and protein profile of mentha pulegium L. under drought stress. Physiology and Molecular Biology Plants. 19(4): 489-498.
 
Khavari-Nejad, R.A., Najafi,F. and Tofighi,C. (2013): The effects of nitrate and phosphate deficiencies on certain biochemical metabolites in tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv Urbana) plant. Journal of Stress Physiology and Biochemistry. 9(2): 64-73.
 
Pouresmaeil, M., Khavari-Nejad, R.A., Mozafari, J., Najafi, F. and  Moradi, F. (2013): Efficiency of screening criteria for drought tolerance in chickpea. Archives of Agronomy and Soil Science. 59: 1675-1693.
 
Khavari-Nejad, R.A., Shekaste Band, R., Najafi,F., Nabiuni, M. and  Gharari, Z. (2013): The role of Pro-P5C cycle in chs Mutants of Arabidopsis under cold stress. Russian Journal of Plant Physiology. 60(3):375-382.
 
Khavari-Nejad, R. A., Shekaste-Band, R., Najafi, F. and Gharari, Z.(2013): Effect of cold stress on variable chlorophyll fluorescence (FV/Fm), lipid peroxidation, chlorophyll and proline content in Arabidopsis thaliana L. Journal of Science Kharazmi University. 13(1): 717- 728.
 
Najafi, F., Khavari- Nejad, R. A. and  Mohammadi, F. (2013): Effect of indoleacetic acid on protein content, carbohydrates and gas exchange in Glycine max (L.) Merr. Plants under aluminum chloride stress. Journal of Science Kharazmi University. 12(3): 581- 600.
 
Rahbarian, R., Khavari- Nejad, R. A., Ganjeali, A., Bagheri, A. and  Najafi, F. (2013): Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and photosynthetic pigments in chickpea (Cicer arietinum L.)genotypes. Iranian Journal of Pulses Research. 4(2): 87- 98.
 
Pouresmaeil, M., Khavari-Nejad, R.A., Mozafari, J., Najafi, F., Moradi, F. and Akbari, M. (2012): Identification of drought tolerance in chickpea (Cicer arietinum L.) landraces. Crop Breeding Journal. 2(2): 101-110.
 
Karimi, P. Khavari-Nejad, R.A., Niknam, V., Ghahremaninejad, F. and Najafi, F. (2012): The effects of excess copper on antioxidative enzymes, lipid peroxidation, proline, chlorophyll and concentration of Mn, Fe and Cu in Astragalus neo-mobayenii. The Scientific World Journal. DOI:10.1100/2012/615670.
 
Nowruzi, B., Khavari- Nejad, R. A., Sivonen, K., Kazemi, B., Najafi, F. and Nejadsattari, T.  (2012): Identification and toxigenic potential of Nostoc sp. Algae. 27(4):1-11.
 
Rajabi, R., Khavari-Nejad, R.A., Ghanati, F. and  Najafi, F. (2012): Effects of stress induced by post-emergence application of metribuzin herbicide on wheat. African Journal of Biotechnology. 11(16):3773- 3778.
 
Nowruzi, B., Khavari- Nejad, R. A., Sivonen, K., Kazemi, B., Najafi, F. and Nejadsattari, T (2012): Phlogenetic and morphological evaluation of two species of Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria) in certain physiological conditions. African Journal of Agricultural Research. 7(27): 3887- 3897.
 
Nowruzi, B., Khavari-Nejad, R.A., Sivonen, K.,  Kazemi, B., Najafi, F. and Nejadsattari, T. (2012): A gene expression study on strains of Nostoc (Cyanobacteria) revealing antimicrobial activity under mixotrophic conditions. African Journal of Biotechnology. 11(51): 11296- 11308.
 
Hassanpour, H., Khavari-Nejad, R.A. Niknam, V., Najafi,F. and Razavi, K. (2012):  Effects of  penconazole and water deficit stress on physiological and antioxidative responses in pennyroyal (Mentha pulegium L.). Acta Physiologiae Plantarum. 34(4): 1537-1549
 
Rahimi, S., Hasanloo, T., Najafi, F. and Khavari- Nejad, R. A. (2012) : Methyl jasmonate influence on silymarin production and plant stress responses in Silybum marianum hairy root cultures  in a bioreactor. Natural Product Research. 26(18): 1662- 1667.
 
Rahbarian, R., Khavari- Nejad, R.A., Ganjeali, A., Bagheri, A., Najafi, F. and Roshanfekr, M. (2012) : Use of biochemical indices and antioxidant enzymes as a screening technique for drought tolerance in chickpea genotypes (Cicer arietinum L.). African Journal of Agricultural Research. 7(39): 5372- 5380.
 
Khavari-Nejad, R. A., Najafi, F. and Rezaee, M. (2012): The effects of interaction between cadmium and iron on growth, photosynthetic  rate and activity of catalase enzyme in rice (Oryza sativa L.) plants. Journal of Science Trabiat- Moallem University. 10(4): 999- 1010.
 
Rahbarian, R., Khavari- Nejad, R. A., Ganjeali, A., Bagheri, A. and Najafi, F. ( 2012): Study of germiantion and seedling growth in tolerant and susceptible chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under drought stress. Iranian Journal of Field Crops Research. 10(3): 522- 531.
 
Rahbarian, R., Khavari-Nejad, R.A., GanjeAli, A., Bagheri, A. and Najafi, F. (2011): Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water relations in tolerant and susceptible chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 53(1): 47-56.
 
Asadi, A., Khavari-Nejad, R., Soltani, N., Najafi, F. and  Molaie-Rad, A. (2011): Physiological and antimicrobial characterization of some cyanobacteria isolated from the rice fields in Iran. Journal of Agricultural Technology. 7(3): 649- 663.
 
Asadi, A., Khavari-Nejad, R., Soltani, N., Najafi, F. and  Molaie-Rad, A. (2011): Physiological variability in cyanobacterium Phormidium sp. Kutzing ISC31 (Oscillatoriales) as response to varied microwave intensities. African Journal of Agricultural Research. 6(7): 1673-1681.
 
Najafi, F., Khavari- Nejad, R. A. and Hasanjanzadeh , F. (2011): Thephysiological responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to NiSO4. African Journal of Plant Science. 5(3): 201- 206.
 
Rahimi, S., Hasanloo, T., Najafi, F. and Khavari- Nejad, R. A.  (2011): Enhancement of silymarin accumulation using precuresor feeding in Silybum marianum hairy root cultures. Plant Omics Journal. 4(1): 34- 39.
 
 Najafi, F. Tavakkoli, Z. (2011): Comparing essential oil composition and antibacterial effects of Ziziphora tenuior L. in two regions of Iran. Iranian Journal of Medicianl and Aromatic Plants. 27(2): 239- 248.
 
 
 Najafi, F., Khavari-Nejad, R.A. and Siah Ali, M. (2010): The effects of salt stress on certain  physiological parameters in summer savory (Satureja hortensis L.) plants.
Jouranl of Stress Physiology and Biochemistry., 6(1):13-21.
 Conferences
 
Tofighi, C., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F., Razavi, K. and Rejali, F. Improving of wheat (Triticum aestivum L.) plant tolerance to the salt stress by Glomus mosseae. 2nd Iranian Mycological Congress, 23- 25 August 2015, University of Tehran, Karaj, Iran.
 
Omolbanin, J., Najafi, F., Hassanali, N.B., Khavari-Nejad, R. A. and Sanjarian, F. Investigation of saline stress on proline, carbohydrates and protein contents and antioxidant enzymes activities in Hyssopus officinalis plants in growth phase. 4th National Congress on Medicinal Plants 12, 13 May 2015. Tehran- Iran.
 
Tofighi, C., Khavari- Nejad, R. A., Najafi, F., Razavi, K. , Rejali, F.: Improving of wheat (Triticum aestivum L.) plant tolerance to the salt stress by Glomus mosseae. 2nd Iranian Mycological Congress. 23- 25 August, 2015, University of Tehran, Karaj, Iran.
 
Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F., Afshar- Mohammadian, M., Fallah, S.F. Interanction of sodium arsenate and gibberellic acid on certain growth parameters and proline content in rice var. Tarum. Iranian Society of Plant Physiology.7 May. 2014. Isfahan. Iran.
 
Aslani, F., Khavari-Nejad R.A., Najafi, F. Oxidative stress and antioxidant defense mechanisms in response to chromium treatments in Zea mays L. National coference on Modern Biological Sciences and Technologies. 24 Jan. 2013.
 
Gharari, Z., Khavari-Nejad, R.A., Shekaste Band, R., Najafi, F., Nabiuni, M., The expression of 50 KD protein in the Chs mutants of Arabidopsis thaliana. National coference on Modern Biological Sciences and Technologies. 24 Jan. 2013.
 
Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F., Gholizadeh Sarcheshmeh, M. Effects of exogenous sulfosalicylic acid on antioxidant enzymes activities in leaves of Brassica napus L. under mercury stress. National Cogress on Medicianl Plants. 16, 17 May 2012. Kish Island.
 
Erfandoust, Z., Najafi, F., Tavakkoli, Z., Rashidbaghan, A. Comparison of antibacterial properties of Mentha longifolia L. hudson var. chlorodictya rech.f.cultivated in Sabzevar and Gorgan. 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress. Isfehan-Iran. 2012.
 
Khavari-Nejad, R. A., Najafi, F. Aslani, F. Phytoremediation potential of Zea mays L. for Cr(VI) contaminated soils. The first National Conference of Phytoremediation. Kerman, 16 Feb. 2011.
 
Najafi, F., Khavari-Nejad R. A., Rahmani, M. The effect of salicylic acid on gas exchange and pigments contents in two cultivars of rice (Oryz sativa L.) under NaCl stress. 2th National Conference of  Plant Physiology.Yazd University, 28- 29 April 2011.
 
Hassanpou, H., Khavari-Nejad, R.A. Niknam, V., Najafi,F. and Razavi, K. Effect of penconazole fungicide of growth, photosynthesis and chlorophyll content in pennyroyal (Mentha pulegium L.). 2th National Conference of  Plant Physiology.Yazd University, 28- 29 April 2011.
 
Bahareh Abaspanah, Farzaneh Najafi, Neda Soltani, Ramazan Ali Khavari-Nejad.
The effects of naphthalene on phycobiliproteins, carbon and nitrogen assimilation in cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25. The First National Conference of Phycology of Iran. Shahid Beheshti University. 14- 16 September 2011.
 
Bahareh Abaspanah, Farzaneh Najafi, Neda Soltani, Ramazan Ali Khavari-Nejad.
Degradation of naphthalene by cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25. The First National Conference of Phycology of Iran. Shahid Beheshti University. 14- 16 September 2011.
 
Samareh Babaei, Farzaneh Najafi, Neda Soltani, Ramazan Ali Khavari-Nejad. Degradation of crude oil by cyanobacterium Anabaena sp. ISC 55. The First National Conference of Phycology of Iran. Shahid Beheshti University. 14- 16 September 2011.
 
Samareh Babaei, Farzaneh Najafi, Neda Soltani, Ramazan Ali Khavari-Nejad. Variation of light receptor complex photosynthesis and nitrogenase activity of cyanobacterium Anabaena sp. ISC55 under crude oil pollution. The First National Conference of Phycology of Iran. Shahid Beheshti University. 14- 16 September 2011.
 Tel: +982186072709
Fax: +982186072709
Cell Phone: +989122154399
 
Email addresses:

najafi_f@khu.ac.ir
f_najafi@yahoo.com
farzaneh.najafi1@gmail.com