ورود به پنل کاربری
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

تحصيلات

  • دکترا، جامعه‌شناسي، گرايش توسعه، دانشگاه تهران، ايران، تحليل جامعه‌شناختي سياست‌گذاري اجتماعي در ايران، 1384-1390
  • کارشناسي ارشد، توسعة روستايي، دانشگاه تهران، ايران، تعيين و تحليل شاخص‌هاي عملکرد شرکت‌هاي تعاوني روستايي در شهرستان بابل، 1379-1381
  • کارشناسي، علوم اجتماعي، گرايش تعاون و رفاه اجتماعي، دانشگاه تهران، ايران، بدون پايان‌نامه، 1375-1379