ورود به پنل کاربری
دکتر فاطمـه جواهـری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: كارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي ـ دانشگاه شهيد بهشتي (66-1362(

فوق لیسانس: كارشناسي ارشد جامعه شناسي ـ دانشگاه تربيت مدرس (72-1367(

دکترا: دكترای جامعه شناسي ـ دانشگاه تربيت مدرس (80 –1373)

موقعیت شغلي 

- دانشیار پایه 23  گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمی

- وضعیت استخدامی: قطعي رسمي

- نشانی محل کار: مفتح جنوبی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

- تلفن و فاکس دفترکار: 88830860

ایمیل: javaherm@yahoo.com

سوابق آموزشی

ـ (...- 1382) تدریس دروس زبان تخصصی، كاربرد كامپيوتر، سمینار جامعه شناسي ‌ارتباطات و جامعه شناسی پزشكي در مقطع کارشناسی ارشد. 

ـ (...- 1375)  تدریس دروس جامعه شناسی ‌ارتباطات، جامعه شناسی جوانان، جامعه شناسی پزشكي، زبان تخصصی و كاربرد كامپيوتر در مقطع کارشناسی. 

فعالیت های اجرایی

ـ (...ـ 1392) معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

ـ (1391ـ 1384) مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم )

ـ (1384ـ1381) معاون گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم)

تقدیر ها و نشان های علمی

ـ (1384) پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1384) استاد نمونه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1383) انتخاب پژوهش بررسی نگرش ها، رفتار و آگاهی های دانشجویان دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم  به عنوان پژوهش فرهنگی شایسته تشویق.

ـ (1382) لوح تقدیر برای مقاله برتر (مشترک با آقای دکتر سراج زاده ) در همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشور. 

برگزاری/ شرکت در كارگاه آموزشي

ـ (1393) طراحی کارگاه تعامل نظریه و روش شناسی در حوزه علوم انسانی – اجتماعی، با حضور پروفسور سید فرید العطاس، دانشگاه خوارزمی.

ـ (1390)  طراحی کارگاه آشنایی با روش فرا تحلیل، گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ (1388)  طراحی کارگاه تحلیل گفتمان، گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم).

ـ  (1383) شركت دركارگاه آموزش پيشرفته اينترنت در دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم).

ـ (1381) شركت در كارگاه آموزشي تقويت مهارت هاي آموزشي روش تدريس، برگزار كننده دفتر نظارت و  ارزشيابي دانشگاه تربيت مدرس.

ـ (1379)  شركت دركارگاه آموزشي تحليل ساختاري بر اساس برنامه لیزرل در دانشگاه شهيد بهشتي.

هدایت پايان نامـــه های تحصیلات تکمیلی  

- (1392) تأثیرات اشتغال و تحصیلات زنان برساختار قدرت در خانواده ومشارکت در جامعه

- (1392) بررسی گرایش به ارتباط خارج از چارچوب از دواج با جنس مخالف در بین دانشجویان

- (1390) بررسی نگرش به زیبایی و عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با آن در سطح شهر تهران

- (1390) بررسی نگرش به مرگ وعوامل اجتماعی موثربرآن دربین سالمندان تهرانی

- (1390) مطالعه عوامل اجتماعی موثربر گرایش به ارزش های نوگرایانه در بین زنان تهرانی

- (1390) بررسی تأثیرسواد رسانه ای بر آسیب های فضای مجازی

- (1389) تلقی بیمارانگارانه از اعتیاد و عوامل مرتبط با آن

- (1388) بررسی رضایت شغلی پزشکان

- (1388) بررسی تعیین کننده های اجتماعی وضعیت سلامت دربین بیماران بستری دربیمارستان امام خمینی تبریز

- (1387)  بررسی تأثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شاغل

- (1387) بررسی الگوی رابطه پزشک – بیماردر شهر تهران

- (1387) تحلیل متن موسیقی های زیر زمینی درایران و بررسی علل گرایش جوانان به این موسیقی

- (1387) مطالعه جامعه شناختی ناباروری در بین مراجعه کنندگان به مرکز ناباروری یزد

- (1387) بررسی کیفیت زندگی افراد تراجنسیتی

ـ (1386) بررسی رضايت از زندگي و عوامل اجتماعی موثربرآن

ـ (1386) بررسی رابطه سبک زندگی دانشجویان با میزان دینداری و پایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها

- (1386) مطالعه جامعه شناختی تشکل های صنفی

ـ  (1385) اينترنت و سرمايه اجتماعي

ـ (1384) اعتماد اجتماعي و رسانه هاي جمعي

ـ (1379) بررسي جامعه شناختي شيوه هاي مرسوم تبليغ دين

مقالات و کتب

مقالات به چاپ رسیده در مجلات علمی پژوهشی

- (1393) واکاوی موضوع شفاف سازی خطاهای پزشکی: تحلیل وضعیت نهاد پزشکی ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هشتم، شماره 1، ص: 48-22

- (1392) نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه درشهر تهران(مشترک با شیوا علینقیان و محمود شهابی)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 4.

- (1392) آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه ای از دانشجویان، (مشترک با دکترسیدحسین سراج زاده و سمیه ولایتی) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، شماره 24.

- (1391) موسیقی زیرزمینی، بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان، (مشترک با دکترسیدحسین سراج زاده و سمیه شکفته) مجله مطالعات فر هنگ – ارتباطات، شماره 13.

- (1390) پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی: بررسی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی تغییرجنس‌خواهان در ایران (مشترک با مرتضی حسین زاده)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3.

- (1390) اینترنت، جوانان و نظم جامعه: تحلیل ثانویه تحقیقات موجود، (مشترک با لیلا باقری)، مجله تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 4/60.

ـ (1389) اعتیاد به مثابه بیماری: نگرش نمونه ای ازساکنان شهرتهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، (مشترک با دکترسید حسین سراج زاده و فریق میروقشلاق) سال اول، شماره چهارم وپنجم، زمستان.

ـ (1389) تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان: مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی، مجله پژوهش زنان، ( مشترک با دکترسید حسین سراج زاده و ریتا رحمانی) شماره 2، تابستان.

ـ (1387) بررسی مشکلات شغلی زنان هیئت علمی دانشگاه، مجله پژوهش زنان، تابستان، شماره 21.

ـ (1387) مهاجرت علمی: بررسی علل گرایش دانش آموختگان رشته های غیر جامعه شناسی به تحصیل درشته جامعه شناسی، مجله جامعه شناسی ایران، زمستان، شماره 4و3.

ـ (1386) کندوکاو در آثار قشربندی جامعه: بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی برگرایش ها ورفتار آنان،  پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه جامعه شناسی شماره 53.

ـ (1386) تأثیر استفاده از اینترنت برسرمایه اجتماعی و انسانی، (مشترک با لیلا باقری) مجله  دانشكده ادبيات و علـوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره 59-58.

ـ (1385) اختلال هویت جنسی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران، (مشترک با زینب کوچکیان)، مجله رفاه اجتماعی، شماره 21.

ـ (1385) برابری گرایی جنسیتی درمیان دانشجویان ومتغیرهای زمینه ای ونگرشی مرتبط با آن، (مشترك با دكتر سيد حسين سراج زاده)، مجله جامعه شناسي ايران، شماره 2.

ـ (1384) جلای وطن: بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور، (مشترك با دكتر سيد حسين سراج زاده) مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تربیت معلم ، شماره 51-50، ویژه نامه علوم اجتماعی 2.

ـ (1383) موانع كارآفريني زنان (مشترک با سرور قضاتی)، مجله جامعه شناسي ايران، سال 5 ، شماره 2.

ـ (1381) مطالعه جامعه شناختي پديده دعانويسي در ايران، مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 35.

ـ (1381) طب جايگزين و بررسي علل گرايش به آن از ديدگاه جامعه شناسي، مجله دانشكده ادبيات و علـوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره 39ـ35.

ـ (1381) چالش هاي تغييرسازماني: بررسي پيامدهاي انتقال دانشگاه تربيت معلم از تهران به کرج، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، شماره 44.

مقالات به چاپ رسیده در سایر مجلات 

-(1391) توطئه روشنایی، تناقض های جامعه اطلاعات، (ترجمه مشترک با خبات رسول پور) کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 54-53

ـ (1387) بدن و دلالت های فرهنگی اجتماعی آن، نامه پژوهش فرهنگی: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره 9.

ـ (1383) خرافات: چاره جویی دینی برای حل مشکلات، مجله فرهنگ کرمانشاه، شماره 7-6.

ـ (1382) تأملي در انديشه مرتون درباب بروكراسي، رشد علوم اجتماعي، شماره 3.

ـ (1381) تأملي درمسئله بحران علم در ايران، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 59 ـ 58.

ـ (1381) بررسي علل گرايش بيماران به دعانويسي و پيامدهاي آن، نامه پژوهش فرهنگي: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره 4.

ـ(1378) پـژوهشي در قلمرو جـامعه شناسي سازمانـها ، كتاب ماه علوم اجتماعي ، شماره 24ـ23 .

ـ (1378) آناتومي جامعه، كتاب ماه علوم اجـتماعي، شماره 25.

مقالات خارجی ISI

- The Study on Transsexuality in Iran, Iranian Studies, Vol: 43, No.3(2010) ISI.

- Prayer Healing: An Experiential Description of Iranian Prayer Healing, Journal of Religion & Health, Vol: 45, No. 2(2006)ISI.

کتاب

- (1394) بررسی وضعیت تن فروشی زنان درشهر تهران (مشترک با مینا هلالی ستوده)، در کتاب مجموعه مقالات زنان و زندگی شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران.

- (1394) گزارش وضعیت اجتماعی زنان درایران 1390-1380، (به عنوان گردآورنده و مدیر طرح) تهران: نشرنی.

ـ (1384) نگرش ها و رفتار دانشجویان  خلاصه یافته های یک پژوهش پیمایشی، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی ومطالعات فرهنگی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری، نفر اول دکتر سید حسین سراج زاده.

ـ (1383) دايره المعارف آموزش عالي، مدخل دانشگاه و فرهنگ علمي، تهران: وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.

شـركت در سمينارهای داخلی وخارجی

ـ  (1394) سخنرانی با عنوان: توانمندسازی زنان و خانواده در ایران، برای شرکت در کارگاه توانمندسازی زنان از طریق برنامه های تنظیم خانواده و مداخله در توسعه اقتصادی، اندونزی: جوگ جاکارتا (2015).

ـ  (1394) سخنرانی: چالش های خانواده در ابرشهرتهران، تایوان، تایپه: آکادمی سینیکا (2015).

ـ  (1393) سخنرانی: زنان تحصیل کرده اما فاقد توانمندی، اسپانیا: مادرید، دانشگاه اتاناموس(2014).

ـ  (1390) سخنرانی: زن، زیبایی و دین در جامعه ایران، اتریش، گراتز: دانشگاه گراتز(2012).

 ـ (1389) سخنرانی: پیامدهای استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، سوئد، لینشوپینگ: بنیاد اروپایی علوم(2010).

ـ (1388) سخنرانی: علل گرایش دانش آموختگان سایر رشته ها به ادامه تحصیل در جامعه شناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی، ارمنستان، ایروان: دانشگاه ایروان (2009).

ـ (1385) سخنرانی: وضعیت ایدز در ایران، آفریقای جنوبی، پروتوریو: مرکز پژوهش های علوم اجتماعی(2007).

ـ (1383) سخنراني: بررسي پديده تغييرجنس خواهي در ايران، تایلند، بانکوک: سمينار جنسيت و حقوق در آسيا در دانشگاه تايلند(2004).

ـ (1382) سخنراني: رسانه هاي جمعي و بحران هويت، دانشگاه مازندران . 

ـ (1382) ارائه مقاله: گرايش هاي شغلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي ايران، (مشترك با دكترسيدحسين سراج زاده) سمینار اشتغال در دانشگاه تربيت مدرس.

ـ (1381) سخنراني: بررسي موانع كارآفريني زنان درايران، سمينار كارآفريني: دانشگاه شيراز.

ـ (1380) سخنراني: بررسي پـديـده دعا نويسي وارتباط آن با خرافات درسمينار خرافات و موهومات، برگزار كننده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه.

ـ (1380) سخـنراني: بررسي علل گـرايش و پيامد هاي كـاربرد دعـانـويسي در امر درمان در واحد باز آموزي مـدون روانپزشـكي براي پزشكـان عـمومي برگزار كننده انجمن علمي روانپـزشكان بـا همكـاري دانشگاه علـوم بهزيستي و توانبخشي.

فرصت مطالعاتی

- (1388-1387) سفر 6 ماهه به انگلستان وهمکاری با دانشگاه Royal Holloway   لندن

همكارهاي علمی بـا سازمـانها

- (... - 1394) مدیر مسئول دوفصلنامه مجله مسائل اجتماعی ایران، دانشکده  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.

- (... - 1391) عضو هيئت تحريريه مجله کاوش های جامعه شناختی دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران.

- (1389) عضو کمیته علمی همایش سلامت شهری، دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت اجتماعی شهرداری تهران.

- ( ... - 1387) عضو گروه جامعه شناسی پزشکی انجمن جامعه شناسی ایران.

ـ (86 - 1385) عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمی - پژوهشی جوانان ومناسبات نسلی، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ـ ( ـ 1385) عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی مسائل اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.   

ـ (1383) عضو كميته علمي همايش گسست نسلي، مجري همایش پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی جهاد دانشگاهي.

ـ ( ـ 1383) عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی جامعه شناسي ايران، انجمن جامعه شناسی ایران . 

ـ (1383ـ1381) عضو شوراي علمي گروه پژوهشي جامعه شناسي در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ـ (1382 ـ1381) عضوهيئت تحريريه نشريه نامه پژوهش فرهنگي: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ (1382ـ1380) همكاري با معاونت پـژوهـشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي داوري و ارزيابي جهت گزينش پژوهش هاي برتر سال .

ـ (1383ـ 1382) همكاري با دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي آموزش و پرورش درزمينه ارزيابي كتاب علوم اجتماعي دبيرستان.

ـ ( 1383ـ1380) مشاورعلمي بخش مديريت پژوهش ونظرسنجي معاونت بازرسي سـازمان اتكا.

- ( ....- 1378)  عضویت درانجمن جامعه شناسی ایران.

ـ (1380 ـ 1378) همكاري با  پژوهشگاه علوم انساني، دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب  علوم انساني در زمينه  ارزيابي كتب درسي جامعه شناسي در دانشگاهها.

ـ (1375ـ1374) عضویت در شورای دفتربرنامه ريزي وتأليف كتب درسي آموزش و پرورش در زمينه ارزيابي و داوری كتاب های علوم اجتماعي دبيرستان.

فعالیت های پـژوهـــشی

- (1394) مدیر ومجری طرح : ارزیابی سیاست های فرهنگی در دانشگاههای دولتی کشور،  به سفارش دفتر معاونت فرهنگی - اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- (1393) مجری طرح: سنجش نگرش ها، ارزش ها ورفتارهای دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور، به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی وبرنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری(مدیرطرح آقای دکترسراج زاده).

ـ (1392) مجری طرح: بررسی وضعیت اجتماعی زنان درایران طی دهه 1380-1390، به سفارش موسسه رشد، حمایت و اندیشه(رحمان).

ـ (1390) مجری طرح: بررسی تأثیرات افزایش تحصیلات دانشگاهی زنان در ایران با تکیه بر روش آینده پژوهی، با حمایت شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

ـ (1390) مجری طرح: بررسی وضعیت تن فروشی زنان در شهر تهران، به سفارش معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری تهران.

ـ  (1386) مجری طرح: بررسی علل گرایش دانش آموختگان رشته های دیگر به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی، با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق).

ـ (1383) همکارطرح: بررسي گرايش هاي فرهنگي اجتماعي و رفتار نابهنجار دانشجويان دانشگاه تهران، به سفارش معاونت دانشجويي دانشگاه تهران.

ـ (1383) همکارطرح: بررسي مشكلات شغلي زنان هيئت علمي دانشگاههاي ايران، به سفارش دفترمطالعات اجتماعي و برنامه ريزي فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

ـ (1383 ـ1381) همکار طرح: پيمايش سنجش نگرش ها، رفتارها و آگاهي هاي دانشجويان دانشگاههاي دولتي، به  سفارش دفترمطالعات اجتماعي وبرنامه ريزي فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(مدیرطرح آقای دکترسراج زاده).

ـ (1381) مجری طرح: بررسي وضعيت پخش مستقيم برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره در ايران: مطالعه موردي هفت پژوهش، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـ (1377 ) همکارطرح: بررسي قابليت هاي راديو از ديدگاه جامعه شناسي، به سفارش مركز تحقيق و توسعه صـداي جمهوري اسلامي ايران.

ـ (1374 ) همکار طرح: بررسي تأثير پخش فيلـم به زبان هاي محلي، بـه سفـارش مركز مطالعـات و تحقيقات رسانه ها، معاونــت مطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.