ورود به پنل کاربری
خانم هـمای رضـوانی خراشاد
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

برخی از دروس ارائه شده تاکنون

شناخت و نقد منابع تاريخ ايران پيش ازاسلا م ,

اديان ايران باستان ,

ساسانيان ,

تاريخ سلوكي واشكاني ,

تاريخ ايران از ورود اريائي ها تا پايان ,

تاريخ سلسله هاي شرقي ايران(پيشهاديان وكيانيان)

 

مقالات و کتب