ورود به پنل کاربری
دکتر سیدابوالفضل رضوی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات:

دکتری : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه تربیت مدرس- 1383

کارشناسی ارشد : تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان- 1376

کارشناسی : تاریخ، دانشگاه شیراز- 1374

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ نگاري در ايران ,

تاريخ تحولات ايران دردوره مغول وايلخانان ,

ايران اززوال ايلخانان تااغازصفويه ,

فلسفه تاريخ ,

تاريخ انديشه ي سياسي شيعه ,

تاريخ نگاري تشييع ,

تاريخ تحليلي تحولات تشيع در ايران ,

رهيافتهاي نظري و تحولات انديشه سياسي در اسلام و ايران ,

فلسفه تاريخ ,

مقالات و کتب

مقالات

سيدابوالفضل رضوي ,نقدي بر كتاب جستارهايي درباره مناسبات شهر و شهرنشيني در دوره سلجوقيان ,پژوهشنامه انتقادي متون و علوم انساني ,1394 ,81 ,94

سيدابوالفضل رضوي ,تأملي بر زمينه هاي ورود تشيع به خوزستان در قرون نخستين اسلامي ,پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران ,4 ,1394 ,132 ,141

سيدابوالفضل رضوي ,تأملي بر زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي فتح اسلامي اصفهان ,پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران ,3 ,1394 ,66 ,82

سيدابوالفضل رضوي ,نقدي بر كتاب جستارهايي درباره شهر و شهرنشيني در دوره سلجوقيان ,پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني ,15 ,1394 ,81 ,94

سيدابوالفضل رضوي ,تاملي بر زمينه هاي اقتصادي-اجتماعي فتح اسلامي اصفهان ,پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران ,3 ,1394 ,66 ,82

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه بيهق در تاريخ نگاري محلي(با تكيه بر رهيافت فرهنگي-اجتماعي ابن فندق) ,پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران ,1 ,1392 ,5 ,20

سيدابوالفضل رضوي ,مسلمانيِ خوانين مغول بر پايه زمينه هاي اسلام پذيري ايلخانان ,پژوهش نامه ي تاريخ اسلام ,1 ,1392 ,47 ,74

سيدابوالفضل رضوي ,نصيرالدين طوسي و گفتمان مهار در عهد نامسلماني ايلخانان ,تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ,4 ,1392 ,93 ,108

سيدابوالفضل رضوي ,بينش تاريخ نگارانه ابوالقاسم كاشاني با تكيه بر رويكرد اعتقادي وي ,پژوهشهاي علوم تاريخي ,5 ,1392 ,59 ,78

سيدابوالفضل رضوي ,پوربها و نقد نظام اقتصادي ايلخانان ,پژوهش هاي تاريخي ,5 ,1392 ,41 ,56

سيدابوالفضل رضوي ,همگرايي مسلمانان و يهوديان در اصفهان: مطالعه موردي از كاركردهاي اجتماعي از مقبره اشعيا نبي (شيعه) و امامزاده اسماعيل ,پژوهش هاي ميان رشته اي ,1 ,1392 ,1 ,14

سيدابوالفضل رضوي ,مسأله مماليك در سياست خارجي عهد غازان ,پژوهشنامه ي تاريخ اسلام ,2 ,1391 ,83 ,106

سيدابوالفضل رضوي ,ترجمة متون و تعامل معرفتي تاريخ ,پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني ,11 ,1390 ,21 ,37

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه هرمنوتيك سنتي در معرف تشناسي تاريخي ,مطالعات اسلامي- فلسفه و كلام ,43 ,1390 ,83 ,110

سيدابوالفضل رضوي ,خوارج و نفي حكومت، رويكرد آنارشيستي يا هرج و مرج طلبي ,پژوهش نامه تاريخ اسلام ,1 ,1390 ,107 ,131

سيدابوالفضل رضوي ,هرمنوتيك و فهم معرفت تاريخي ,انديشه ديني ,1389 ,103 ,146

سيدابوالفضل رضوي ,تشكيلات پيشه وري در عهد ايلخانان ,تاريخ نامه ايران بعد از اسلام ,1 ,1389 ,43 ,67

سيدابوالفضل رضوي ,طبقات اجتماعي در نظر گاه خواجه نصيرالدين طوسي ,مطالعات اسلامي- فلسفه و كلام ,42 ,1389 ,91 ,116

سيدابوالفضل رضوي ,هرمنوتيك فلسفي و بنيادهاي معرفتي تاريخ ,فلسفه دين ,7 ,1389 ,67 ,94 ,

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه بازاريان در اقتصاد و جامعه عهد ايلخانان ,HISTORICAL RESEARCH ,1 ,1388 ,51 ,66 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نظام پولي در عهد ايلخانان ,HISTORICAL RESEARCH ,1 ,1388 ,65 ,86 ,

سيدابوالفضل رضوي ,هولاكو و شكست سياست ايلخانان در جبهه شام ,تاريخ روابط خارجي ,10 ,1388 ,31 ,54 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تاريخ و ضرورت همگرايي با علوم اجتماعي ,تاريخ اسلام ,10 ,1388 ,65 ,81 ,

سيدابوالفضل رضوي ,جايگاه علم تاريخ در حكمت مشاء ,تاريخ اسلام ,10 ,1388 ,67 ,85 ,

سيدابوالفضل رضوي ,درآمدي بر تاريخ نگاري اقتصادي ,پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام ,3 ,1388 ,93 ,117 ,

سيدابوالفضل رضوي ,اهميت بازار در اقتصاد و جامعه عصر ايلخانان ,نامه تاريخ پژوهان ,4 ,1387 ,5 ,16 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تفسير ويگ از تاريخ ,مسكويه ,1 ,1387 ,91 ,103 ,

سيدابوالفضل رضوي ,راههاي تجاري در عهد ايلخانان ,پژوهش نامه تاريخ ,3 ,1387 ,71 ,89 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نقش شيعيان امامي در اسلام پذيري ايلخانان ,تاريخ ايران و اسلام ,1 ,1387 ,1 ,22 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نگرشي بر حيات شهري در ايران دوران اسلامي ,پژوهش هاي تاريخي ,2 ,1387 ,105 ,134 ,

سيدابوالفضل رضوي ,ياسا و سير تحول آن در عهد ايلخاني ,تاريخ ايران و اسلام ,1 ,1387 ,25 ,44 ,

سيدابوالفضل رضوي ,تاريخ نگاري محلي در دوره ايلخانان ,مسكويه ,2 ,1386 ,107 ,137 ,

سيدابوالفضل رضوي ,بينش و روش در تاريخ نگاري اسلامي ,قبسات ,11 ,1385 ,5 ,19 ,

سيدابوالفضل رضوي ,حج در عهد ايلخانان ,مطالعات تاريخي ,1385 ,19 ,32 ,

سيدابوالفضل رضوي ,نقد منبع در تاريخ ,نامه تاريخ پژوهان ,2 ,1385 ,46 ,65 ,