ورود به پنل کاربری
دکتر مرتضی فتحی زاده
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

تحصیلات:

کارشناسی: فلسفه، دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تربيت مدرس، 1372

دکترا: فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربيت مدرس، 1378

 

تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری:

معرفت شناسی دینی، علم و دین، تجربه دینی، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، روش شناسی، فلسفه غرب، زبان تخصصی فلسفی

 

مقالات و کتب

مقاله های تألیفی:

باورهای پایه، فصلنامه مدرس، 1378

دیرباوری قرینه گرایانه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، 1384

آموزه های واقع گرایی علمی و براهین مؤید آن، پژوهش های فلسفی-کلامی، 13

کاهش گرایی اخلاقی و چالش هنجارمندی، پژوهش های اخلاقی، 1392

باربور و یکپارچگی علم و دین، پژوهش های علم و دین، 1390

ناهمخوانی ابطال گرایی با واقع گرایی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم، 1391

سرچشمه افلاطونی نظریه کلاسیک معرفت، خردنامه صدرا، 1378

مسأله گسستگی نظریه هماهنگی توجیه معرفت، فصلنامه ذهن، 1381

تمرکزبرصدق، فصلنامه ذهن، 1382

نظریه انسجام صدق، فصلنامه ذهن، 1382

نگاهی به مسأله درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی معاصر، پژوهشهای فلسفی- کلامی، 1380

معرفت شناسی سنتی و معرفت شناسی جهان سومی، فصلنامه حکمت، 1382

عقلانیت علمی کلاسیک، فصلنامه ذهن، 1383

عقلانیت علم، فصلنامه ذهن، 1383

ناعقلانیت علمی از دیدگاه توماس کوهن، فصلنامه ذهن، 1384

وضعیت کنونی نظریه هماهنگی، فصلنامه ذهن، 1381

نظریه بنیان گرایی معرفت، پژوهشهای فلسفی- کلامی، 1382

طبیعت گرایی دستوری، فصلنامه ذهن، 1386

طبیعت‌گرایی علمی و فراطبیعت‌گرایی دینی، مجله: پژوهش های علم و دین، پاییز و زمستان 1392 - شماره 8

ناهمخوانی ابطال گرایی با واقع گرایی، مجله: پژوهش های فلسفی - کلامی، زمستان 1391 - شماره 54

باربور و یکپارچگی علم و دین، مجله: پژوهش های علم و دین، پاییز و زمستان 1390 - شماره 4

کثرت گرایی روش شناختی و واقع گرایانه علمی، مجله: ذهن، بهار 1387 - شماره 33

 

گزارش مترجم: نظریه های اخلاقی در اسلام، مجله: کتاب ماه فلسفه، دی 1386 - شماره 4  

 

کتاب های تألیفی

جستارهایی درمعرفت شناسی معاصر، طه،1383

عقلانیت علمی، 1391

 

کتاب های ترجمه ای

جستارهایی در فلسفه دین، دانشگاه قم، 1380

خلاصه مقالات انگلیسی دومین همایش جهانی حکمت متعالیه صدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

جستارهایی در فلسفه دین، انجمن معارف اسلامی ایران، 1383

 

مقاله  های ترجمه ای

مسائل زیباشناسی، مجله رادیو و تلویزیون، 1378

گفتگو با جان کاتینگهام درباره دکارت، پژوهش های فلسفی- کلامی، 1379

تأملاتی درباره انسان و آینده تمدن، پژوهش های فلسفی- کلامی، 1379

واقع گرایی، عینیت و شک گرایی، فصلنامه ذهن، 1382 

قلمرو فلسفه، نقد و نظر، 1382

فلسفه حقوق، دانشگاه انقلاب، 1374

زمینه فرهنگی ریاضیات، دانشگاه انقلاب، 1374

قرینه گرایی، پلانتینگا و ایمان و عقل، فصلنامه پژوهش های کلامی- فلسفی، 1381

دفاعی از مبناگرایی کلاسیک، فصلنامه ذهن، 1382

عقلانیت در فلسفه اسلامی، فصلنامه ذهن، 1384

اثبات وجود خدا، کتاب ماه دین، 1387

 

 مقاله های ویرایشی

فيزيك و نظريه نامعيني ، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

در باب برهم نهشت هاي كوانتوم مكانيكي و وظيفه علم، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

ديدار گرايی در علم، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

چرا تفسير چند ذهنی آلبرت- لوور از مکانيک کوانتومی, هرچند فلسفه خوبی است, علم خوبی نيست؟، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

بی نظمی و بنيان گرايی، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

بازسازی نسبت گرايی، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

در باب مکانيسم احتمالی ارتباطات متقابل کوانتومی، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

پذيرش بدون باور، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

نظريه ابن سينا و سهروردی در باب علم حضوری، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

ابطال شکاکيت، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8، بنیاد حکمت اسلامی، 1383

مصنوع چيست؟، ملاصدرا و شناخت شناسی و علم، ج 8،بنیاد حکمت اسلامی، 1383

مسأله رابطه متن و معنا در هرمنوتيك نوين ، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

فلسفه خوانش: موضوعات جديد در هرمنوتيك معاصر، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

هرمنوتيک فلسفی معاصر، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

توصيفات معين و دلالت، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

ساخت شکنی موج جديد ماترياليسم، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

هرمنوتيک سيستمهای باز، مباحثی در فلسفه معاصر غرب ، ج 7، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383

بررسي تطبيقي آراء حسن بصيري و ملا صدرا در باره اختيار، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

ملاصدرا و توماس آكونياس در مسأله اصالت وجود در الهيات فلسفي، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

اهميت فلسفه وجودی ملاصدرا در عصر حاضر، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

برزخ و اعراف در انديشه اهل سنت و ملاصدرا، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

خدا محوری ملاصدرا و حرکت جوهری، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

پژوهش تطبيقی درباره ملاصدرا و سری اتورو بيندو، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

مطالعه ای تطبيقی درباره جنبه هايی از تعاليم مابعدالطبيعی ملاصدرا و حمزه فنسوری، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 4، بنیاد صدرا، 1381

ابن بیه: عقل و عرفان، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 8، بنیاد صدرا، 1381

نظريه تناسخ نفس از نظر شهاب الدين سهروردی و پيروانش، ملاصدرا و مطالعات تطبیقی، ج 8، بنیاد صدرا، 1380

تناقضاتی در نظريه ارسطو در باب نفس اول، ملاصدرا و هستی شناسی و مسائل پیرامونی، ج 6، بنیاد صدرا، 1382

بوديسم شينگون و اسلام ، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

سرّ سجاده, محتوا و نمادگری، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

ابن باجه و تصوف، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

ارتباط صوفيان ايران با طريقه های امپراتوری چين، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

تأثير کيش زرتشتی بر يهوديت و مسيحيت نخستين، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

تأثير تصوف در عرفان اسپانيايی، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا، 1383

مسائل فلسفی ايمان و باور، ملاصدرا، عرفان، دین وکلام، ج 10، بنیاد صدرا،1383

مفهوم برزخ در نزد ملاصدرا و علم در حال ظهور معنويت و عرفان، ملاصدرا و مسئله نفس و معاد، ج11، بنیاد صدرا، 1383

نظر ملاصدرا و احاديث شيعه اماميه درباره خاستگاه انسان در ازل و حدوث او در زمان، ملاصدرا و مسئله نفس و معاد، ج11، بنیاد صدرا، 1383

طبيعت گرايی و تبيين روانشناختی، ملاصدرا و مسئله نفس و معاد، ج11، بنیاد صدرا، 1383

آيا منطق انتقال تأييد وجود دارد؟، ملاصدرا، منطق، اخلاق وکلام، ج 9، بنیاد صدرا، 1383

حقوق و پيشفرض مراقبت، ملاصدرا، منطق، اخلاق وکلام، ج 9، بنیاد صدرا، 1383

آخرين دوره معتزله: ابوحسين بصری و مکتب وی، ج 9، بنیاد صدرا، 1383