ورود به پنل کاربری
دکتر علی تک روستا
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: علی تک روستا

 

مرتبه: مربی

سمت: مدیر گروه اقتصاد انرژی و منابع


برخی از دروس ارائه شده تاکنون