توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1370
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اثر هدفمندی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران ، مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار
سپیده یاشارئل
2
مدل سازی توزیع بهینه بار اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی؛ روش ضرایب اهمیت درون زا
یاسین ولی تباربهنمیری
3
ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از مدل مازاد مبنا
امین ساکی
4
ارزیابی اقتصادی سرمایه گذارای و توسعه در نیروگاه های تولید همزمان برق و گرما، مطالعه موردی در تهران
افشین بزرگ نیا
5
ارزیابی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر با تدکید بر هزینه همتراز شده برق
فریبا اسدی
6
ارزیابی اقتصادی آب شیرین کن های ثابت و شناور در سواحل مکران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
امیرعلی حمیدی
7
بررسی تطیقی تاثیر تسهیلات بانکداری بدون ربا بر سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی
مژگان کاظمی نجف آبادی
8
ارائه الگوی تخصیص عادلانه درآمدها به عنوان راهبرد احیای تعاون در اقتصاد اسلامی
سیدحسام الدین پرورده
9
نقش دولت اسلامی در ایجاد کسب و کار منابع طبیعی ( مطالعه موردی صنعت چای کشور)
نسرین برجی زمیدانی
10
بررسی تاثیر مالیات بر راندمان نقدینگی و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
وحید تواضعی
11
برمامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار در منطقه زاگرس مرکزی با استفاده از مدل swot
محمدجواد هوشمند
12
ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در ایران در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (اهداف 4و5و7 سیاستهای کلی )
لیلا نصری
13
برآورد هزینه تولید برق و امکان سنجی احداث نیروگاه زمین گرمایی تفتان با استفاده از روش هزینه همتراز شده
صفیه هریوندی
14
مطالعه امکان سنجی استخراج ارز دیجیتال با استفاده از نیروگاههای خورشیدی
محمدجواد بابری
دروس ترم جاری
516 - اقتصاد منابع طبیعی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 18:00
516 - اقتصاد منابع طبیعی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
516 - اقتصاد منابع طبیعی - روز: دوشنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
516 - اقتصاد منابع طبیعی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00
516 - اقتصاد منابع طبیعی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
879 - الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
891 - اقتصاد کشاورزی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:00
891 - اقتصاد کشاورزی - روز: یک شنبه - از ساعت 14:00 تا 16:00