توصیف مختصر
نام و نام خانوادگی: مرضیه قلاسی
تاریخ تولد: 1358/7/1
آدرس: تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم سلولی و ملکولی
آدرس ایمیل: ghollasi@khu.ac.ir
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
تهران
تهران
ایران
1380/4/31
2
کارشناسی ارشد
الزهرا
تهران
ایران
1383/6/31
3
دکتری
تربیت مدرس
تهران
ایران
1388/10/23
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات آنزیمولوژی
2
بیولوژی سلول های بنیادی
3
تثبیت آنزیم ها بر روی نانو ساختارها
4
مهندسی پروتئین
5
نانوبیوتکنولوژی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تثبیت آنزیم آلفا- آمیلاز بر روی نانوفیبرهای کامپوزیتی اصلاح سطحی شده پلی اترسولفون و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم تثبیت شده
مرضیه قلاسی
معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1397
2
تثبیت پروتئین لامینین بر روی بستر نانوفیبری و بررسی اثرات آن بر تمایز عصبی سلول های بنیادی انسانی در محیط آزمایشگاهی
مرضیه قلاسی
معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
در حال اجرا
-
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر همزمان هورمون پروژسترون و استروژن بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در محیط برون تن
مریم سلطانی زاده
2
ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در طی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عصاره ی ارزن انگشتی و سنجد
خدیجه حاجیلو
3
مطالعه دو مشتق آمیدی جدید با فارماکوفور ثانویه دی هیدرو پیریمیدینونی به عنوان مهارکننده های اختصاصی آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول(sEH)
فاطمه جدیدی
4
بررسی اگزون 19 و بیان پروتئین BRDT در مردان نابارور با مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم مراجعه کننده به رویان
نادیا شماع
5
مطالعه اثر فیزوستیگمین به عنوان مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های عصبی در محیط برون تن.
مهسا خرم
6
شناسایی پروتئین های برهمکنش کننده (اینتراکتوم) با تومور مارکرCEA در سرم بیماران سرطان کولورکتال و افراد سالم
وحیده کوچک دزفولی
7
بررسی اثر القای گیرنده های موسکارینی توسط کارباکول بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های عصبی
نیلوفر معصومی
8
بررسی اگزون 19 و بیان پروتئین BRDT در مردان نابارور با مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم مراجعه کننده به ROYAN
نادیا شماع
9
تثبیت آنزیم زایلاناز نوترکیب PersiXyn بر روی نانو کامپوزیت های هیدروژل بر پایه پلیمر های طبیعی آلژینات و کیتوسان و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آن
فاتح شاکری
10
ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در طی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عصاره ی ارزن انگشتی و سنجد
خدیجه حاجیلو
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
کنفرانس علوم سلولی و ملکولی
1393
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
یافته های نوین در علوم زیستی
1395و 1396
2
بیوتکنولوژی کاربردی
1395 و 1396
3
علوم و تکنولوژی کشاورزی
1396
دروس ترم جاری
530 - بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
604 - ساختار ماکرومولکول های زیستی - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
077 - بیوشیمی ساختار - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
077 - بیوشیمی ساختار - روز: سه شنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
077 - بیوشیمی ساختار - روز: دو شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
077 - بیوشیمی ساختار - روز: چهار شنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
078 - آزمایشگاه بیوشیمی ساختار - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00