ارزیابی رضایت مندی ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P372-F350-U0-N254366          
[ چاپ فرم ]
این فرم صرفا جهت ارزیابی از عملکرد کارکنان غیر هیات علمی می باشد.
:: مشخصات ارباب رجوع

جایگاه دانشگاهی
نام و نام خانوادگی
در صورت تمایل می توانید نام و نام خانوادگی خود را قید نمائید.
شماره تلفن همراه
جهت اطلاع از ارزیابی به عمل آمده و یا نتیجه انتقاد خود می توانید این گزینه را تکمیل نمایید.
نشانی پست الکترونیک
جهت اطلاع از ارزیابی به عمل آمده و یا نتیجه انتقاد خود می توانید این گزینه را تکمیل نمایید.
:: مشخصات کارمند ارزیابی شونده

نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده
اداره یا محل خدمت فرد ارزیابی شونده
:: ارزیابی

نظم و انضباط و آراستگی
سلامت نفس، امانت داری و راز داری
حسن رفتار و حفظ شئونات
همکاری
دانش کاری و آگاهی از مقررات
مهارت ارتباطی
تکریم ارباب رجوع
پیشبرد به موقع کارها و حل مساله ارباب رجوع
کمیت کار و سرعت عمل و دقت و تمرکز
ارسال نظر، انتقاد یا پیشنهاد