ارزیابی رضایت مندی ارباب رجوع
[ برگشت به فرم ]
این فرم صرفا جهت ارزیابی از عملکرد کارکنان غیر هیات علمی می باشد.
- مشخصات ارباب رجوع
1 جایگاه دانشگاهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشجوی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
کارمند دانشگاه خوارزمی
فارغ‌التحصیل دانشگاه خوارزمی
مراجعه‌کننده
2 نام و نام خانوادگی
در صورت تمایل می توانید نام و نام خانوادگی خود را قید نمائید.
3 شماره تلفن همراه
جهت اطلاع از ارزیابی به عمل آمده و یا نتیجه انتقاد خود می توانید این گزینه را تکمیل نمایید.
4 نشانی پست الکترونیک
جهت اطلاع از ارزیابی به عمل آمده و یا نتیجه انتقاد خود می توانید این گزینه را تکمیل نمایید.
- مشخصات کارمند ارزیابی شونده
5 نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده
6 اداره یا محل خدمت فرد ارزیابی شونده
- ارزیابی
7 نظم و انضباط و آراستگی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
8 سلامت نفس، امانت داری و راز داری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
9 حسن رفتار و حفظ شئونات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
10 همکاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
11 دانش کاری و آگاهی از مقررات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
12 مهارت ارتباطی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
13 تکریم ارباب رجوع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
14 پیشبرد به موقع کارها و حل مساله ارباب رجوع
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
15 کمیت کار و سرعت عمل و دقت و تمرکز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
16 ارسال نظر، انتقاد یا پیشنهاد