ارتباط با کارشناسان آزمایشگاه در تهران و کرج

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی تهران
۰۲۱۸۶۰۷۰۹۰۳
داخلی ۱۰۴
نشانی: تهران - خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب - پلاک ۴۳ ساختمان شماره پنج آزمایشگاه مرکزی کدپستی: ۱۵۷۱۹۱۴۹۱۱
نشانی دفتر آزمایشگاه مرکزی در حوزه ی معاونت پژوهشی: تهران، خیابان خاقانی، ساختمان سمیه، طبقه ی دهم، آزمایشگاه مرکزی
ساعات و روزهای مراجعه حضوری: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰
ساعات تماس در شرایط دورکاری ناشی از کرونا: ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی کرج
۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۴۴۳

نشانی: کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، انتهای راهرو مالی، حوزه ی معاونت پژوهش و فناوری، آزمایشگاه مرکزی کدپستی: ۳۱۹۷۹۳۷۵۵۱
ساعات و روزهای مراجعه حضوری: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰
ساعات و روزهای تماس در شرایط دورکاری ناشی از کرونا: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰
شماره WhatsApp: 
۰۹۱۴۰۰۳۲۰۷۹
سرکار خانم مهندس معظم رنجبر ترکمانی
مسئول سامانه آزمایشگاه مرکزی
IMS کارشناس دستگاه طیف سنج تحرک یونی
تلفن همراه و 
WhatsApp
۰۹۱۴۰۰۳۲۰۷۹
 
جناب آقای رضا فرج زاده
کارشناس دستگاه‌های جذب اتمی و
DLS

تلفن همراه
۰۹۱۲۶۸۵۵۱۹۹

سرکار خانم مهندس سارا بهرامپور
کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی و
SEM و AFM, BET
تلفن همراه
۰۹۱۰۸۸۲۳۰۵۰

سرکار خانم خدیجه اشجعی
کارشناس آزمایشگاه کروماتوگرافی
GC , GC/Mass, HPLC, IC
تلفن
  همراه
۰۹۳۵۱۵۹۴۲۵۸

سرکار خانم مهندس شیرین اخوان 
کارشناس HSE  
 تلفن همراه 
۰۹۳۸۷۱۶۲۹۹۱
ایمیل آزمایشگاه مرکزی
cenlab.khu [at] gmail.com
جدول شرح وظایف کارشناسان آزمایشگاه مرکزی
توضیح تا قبل از در اختیار داشتن ۱ یا ۲ نفر نیروی امریه برای آزمایشگاه مرکزی وظایف ایشان بین کارشناسان نامبرده در جدول تقسیم شده است و بیشترین بخش بر عهده ی آقای رضا فرج زاده و تا حدودی خانم معظم رنجبر ترکمانی بوده است.
ردیف نام و نام خانوادگی شرح وظایف
۱ معظم رنجبرترکمانی مسئولیت سامانه ی آزمایشگاه مرکزی
مسئولیت سامانه ی شبکه فناوری راهبردی ریاست جمهوری
مسئولیت سامانه ی شاعا وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مسئولیت پذیرش درخواست های متقاضیان و محققین برای خدمات آزمایشگاهی
مسئولیت ارتباط کامل با Labsnet و پاسخ به درخواست ها و موارد خواسته شده توسط این شبکه با دستور رییس آزمایشگاه مرکزی
مسئولیت ارتباط با شاعا و پاسخ و عمل به درخواست های این بخش با دستور رییس آزمایشگاه مرکزی
مسئولیت گزارش عملکرد ماهانه ی مالی از دستگاه های آزمایشگاه مرکزی
مسئولیت راهنمایی صحیح و دقیق متقاضیان و ایجاد ارتباط در صورت لزوم با کارشناس دستگاه
مسئولیت ارسال نامه ی پرداخت حقوق کارشناسان قرارداد داخلی در موعد مقرر با دستور رییس آزمایشگاه مرکزی
ارائه ی پیشنهادات راهبردی برای ارائه ی خدمات بهتر آزمایشگاهی به رییس محترم آزمایشگاه مرکزی
پیگیری دریافت مبالغ خدمات آزمایشگاه مرکزی از شبکه فناوری راهبردی
پیگیری دریافت مبلغ واریزی از شبکه فناوری راهبردی به دانشگاه و دریافت این مبلغ به معاونت پژوهشی و پرداخت سهم دانشکده هایی که ارائه ی خدمات نموده اند
ارئه ی گزارش عملکرد فصلی به رییس آزمایشگاه مرکزی ( اعم از مالی، خدماتی، ثبت درخواست ها )
گزارش مشکلات احتمالی به رییس آزمایشگاه مرکزی در زمینه های ذکر شده و ارائه ی راهکار و انجام راهکارهای پیشنهادی توسط رییس آزمایشگاه مرکزی
صدور فاکتور برای متقاضیان در مقابل پرداخت وجه واریزی به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه با شناسه ی درآمد آزمایشگاه ها
به روز نمودن آنالیزهای انجام شده در سامانه شبکه فناوری راهبردی(labsnet)
به روز رسانی و ورود اطلاعات آزمون های جدید، دستگاه های جدید و قیمت های جدید با دستور رییس آزمایشگاه مرکزی و شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی روی هر سه سامانه ( آزمایشگاه مرکزی، Labsnet و شاعا )
به روزرسانی سایت آزمایشگاه مرکزی روی پرتال دانشگاه خوارزمی
شرکت در همایش و جلسات رابطین شبکه آزمایشگاه های فناوری راهبردی و شاعا
۲ رضا فرج زاده مسئولیت دستگاه های جذب اتمی شعله و گرافیتی
مسئولیت تهیه ی لوازم و مواد شیمیایی جهت انجام آزمایشات در آزمایشگاه مرکزی
مسئولیت دستگاه DLS، پتانسیل زتا و اندازه ی ذرات
مسئولیت دستگاه Uv-vis
پیگیری نامه ی حقوق کارشناسان قرارداد داخلی آزمایشگاه مرکزی
ارسال تجهیزات کوچک مقیاس به شرکت سرویس کار
تهیه قطعات کوچک مقیاس جهت راه اندازی تجهیزات
 شرکت در کارگاه های برگزار شده شاعا و شبکه labsnet
مشاوره به متقاضیان دستگاه های جذب اتمی و DLS و UV-vis
دریافت نمونه های مورد تأیید تخصصی به منظور آنالیز با دستگاه ها
مذاکره با شرکت های معتبر به منظور همکاری و اعمال تخفیف برای خدمات آزمایشگاهی 
۳ شیرین اخوان مسئول ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه
مسئولیت و نظارت رعایت پرتکل های ایمنی در سطح کل دانشگاه
مسئولیت معرفی و ضرورت رعایت پرتکل های ایمنی در سطح دانشگاه به مسئولین ذیربط از طریق هماهنگی جلسات با دستور رییس آزمایشگاه مرکزی
برگزاری کارگاه ها و همایش های ایمنی در سطوح مختلف نیروهای انسانی دانشگاه اعم از کارشناسان آزمایشگاه های مرکزی مستقر در دانشکده ها، کارشناسان آزمایشگاه های آموزشی، کارمندان، مدیران و معاونین با سطوح مختلف آموزشی و مرتبط با کار ایشان
تنظیم موارد مورد نیاز خرید مرحله به مرحله ی تجهیزات ایمنی برای سطوح مختلف فیزیکی دانشگاه و تحویل مدارک درخواست به نیروی امریه ی آزمایشگاه مرکزی و پیگیری آن
۴ خدیجه اشجعی مسئولیت دستگاه های HPLC و GC و GC/Mass و IC
راهنمایی متقاضیان به منظور انجام آنالیز
دریافت نمونه هایی که مشاوره لازم و تخصصی برایشان انجام شده است
آماده سازی نمونه هایی که متقاضیان برای آنالیز درخواست می کنند
به روزرسانی اطلاعات خود برای انجام خدمات آزمایشگاهی
مذاکره با شرکت های مورد اعتماد جهت پشتیبانی و سرویس دستگاه ها
انجام هماهنگی های لازم جهت سرویس دستگاه گاز کروماتوگراف در زمان مقرر جهت حضور در آزمایشگاه
۵ سارا بهرامپور مسئولیت دستگاه های SEM و AFM و BET
راهنمایی متقاضیان به منظور انجام آنالیز
دریافت نمونه هایی که مشاوره لازم و تخصصی برایشان انجام شده است
به روزرسانی دانش دستگاهی خود برای انجام خدمات آزمایشگاهی
پیگیری و مذاکره با مهندسین مجرب و شرکت های مورد اعتماد شبکه فناوری های راهبردی جهت معرفی کارشناسان مورد تایید جهت پشتیبانی و سرویس دستگاه میکروسکوپ الکترونی
انجام هماهنگی های لازم برای سرویس در زمان مقرر جهت حضور در آزمایشگاه
شرکت در کارگاه های برگزار شده شاعا و شبکه labsnet
۶ نیروهای امریه پیگیری خریدهای تجهیزات آزمایشگاهی
پیگیری دریافت اعتبارات تخصیص یافته از نهادهای مختلف برای ارتقاء دستگاه های آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های مرکزی مستقر در دانشکده ها
پیگیری مدارک مورد نیاز برای اخذ اعتبار از بانک یا شبکه های مالی مورد تأیید دانشگاه
پیگیری قراردادهای بسته شده به منظور خرید دستگاه ها و تجهیزات
پیگیری تحویل و نصب دستگاه های خریداری شده
پیگیری پرداخت به شرکت ها از واحدهای مالی و امور قراردادها از ابتدا تا انتها
هماهنگی نمایشگاه ساخت داخل و تمام امور مربوط به آن برای خرید برای آزمایشگاه های مرکزی مستقر در دانشکده ها و آزمایشگاه مرکزی
تهیه فرم درخواست خرید کالا و انجام روند اداری آن تا زمان خرید تجهیزات
همراهی با کارپرداز آزمایشگاه جهت انجام مناسبترین خرید طبق دستور رییس آزمایشگاه مرکزی
آماده نمودن پیش نویس قرارداد همکاری کارشناسان آزمایشگاه کروماتوگرافی و میکروسکوپی
پیگیری روند اداری قرارداد مربوطه جهت امضای نهایی در واحد تهران
اختصاص دستگاه های خریداری شده از نمایشگاه تجهیزات داخل، به دانشکده های متقاضی و نظارت بر نصب و راه اندازی آن ها در آزمایشگاه های آموزشی و مرکزی دانشکده ها
تهیه و طراحی بروشور و پوستر های تبلیغاتی با مشورت کارشناسان دستگاه ها و رییس آزمایشگاه مرکزی
پیگیری سند دستگاه ها از انبار تا رساندن سند به عامل مالی پژوهشی یا کارشناس مالی مربوطه و پرداخت چک به شرکت مربوطه
هماهنگی با دانشکده ی مربوط به دستگاه خریداری شده برای آماده شدن محل نصب در آزمایشگاه مرکزی دانشکده
جمع آوری گزارش های ماهانه از آزمایشگاه های مرکزی دانشکده ها در رابطه با وضعیت دستگاه ها و کارکرد ایشان و تحویل به خانم معظم رنجبر ترکمانی برای تهیه ی گزارش عملکرد آزمایشگاه ها و پیگیری های مالی ایشان

دفعات مشاهده: 15300 بار   |   دفعات چاپ: 774 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر