دانشکده‌ها
 • ادبیات و علوم انسانی
  • گروه آموزشی تاریخ
   • مقطع کارشناسی
    رشته تاریخ
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی > رشته تاریخ

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تاريخ ايران اسلامي
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ ایران اسلامی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تاریخ انقلاب اسلامی
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ انقلاب اسلامی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تاریخ اسلام
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ اسلام

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تاریخ تشیع
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاریخ تشیع

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته تاریخ ایران بعد از اسلام
    گروه آموزشی تاریخ > مقطع دکترا > رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی زبان های خارجی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته آموزش زبان انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آموزش زبان انگلیسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زبان انگلیسی - مترجمی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان انگلیسی - مترجمی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته آموزش زبان انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع دکترا > رشته آموزش زبان انگلیسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زبان و ادبیات انگلیسی
    گروه آموزشی زبان های خارجه > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات انگلیسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات عربی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات عربی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته زبان و ادبیات عربی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات عربی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی > رشته زبان و ادبیات فارسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زبان و ادبیات فارسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته زبان و ادبیات فارسی
    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی > مقطع دکترا > رشته زبان و ادبیات فارسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی جامعه شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته جامعه شناسی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی > رشته جامعه شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مددکاری اجتماعی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی > رشته مددکاری اجتماعی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جامعه شناسی
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جامعه شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته پژوهش علوم اجتماعي
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته پژوهش علوم اجتماعي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته سياستگذاري فرهنگي
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع دکترا > رشته سياستگذاري فرهنگي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
    گروه آموزشی جامعه شناسی > مقطع دکترا > رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم قرآن و حديث
    گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث > مقطع کارشناسی > رشته علوم قرآن و حديث

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم قرآن و حديث
    گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم قرآن و حديث

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی فلسفه
   • مقطع کارشناسی
    رشته فلسفه و حكمت اسلامي
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی > رشته فلسفه و حكمت اسلامي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فلسفه و کلام اسلامي
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فلسفه و کلام اسلامي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته فلسفه دین
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فلسفه دین

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته حکمت متعالیه
    گروه آموزشی فلسفه > مقطع دکترا > رشته حکمت متعالیه

    توضیحات در مورد رشته

 • اقتصاد
  • گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم اقتصادی
    گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی > مقطع کارشناسی > رشته علوم اقتصادی

    از آن جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه‌های مختلف اجتماعی،‌ علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، رشته اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد.

    با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می‌شود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اهمیت است، بسیار مهم و حساس خواهد بود. لذا در کشورهای پیشرفته در میان رشته‌های دانشگاهی اقتصاد را در قیاس با رشته‌های پزشکی و مهندسی، بالاتر ارزیابی کرده و به آن بهای بیشتری می‌دهند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
    گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي

    این دوره شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی صنایع می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای دانش در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می آورد. هدف این دوره تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت برنامه ریزی، بهینه سازی و نظارت بر اجرای سیستم های مدیریتی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند.

  • گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته اقتصاد انرژي
    گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته اقتصاد انرژي

    اقتصاد انرژی کاربرد اصول، مدل ها و آموزه های اقتصاد در زمینه یک کالای مهم، ضروری و استراتژیک بنام انرژی و حامل های آن است. از سوی دیگر از مهم ترین و مقدس ترین اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقویت و استحکام بخشیدن به استقلال اقتصادی و فراهم آوردن زمینه های رشد اقتصادی در قالب موازین اسلامی است که از ضروریات حصول این هدف، تربیت و تجهیز افرادی است که از لحاظ علمی بتوانند نسبت به برنامه ریزی کلان تولید و مصرف انرژی اقدام کنند.

  • گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم اقتصادي - اقتصاد اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - اقتصاد اسلامي

    از جمله اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نیل به تحقق و شکل گیری اقتصا کشور مبتنی بر مولفه های اسلامی است. یکی از ضروریات حصول به این هدف عمده و اساسی، تدوین تئوری های اقتصادی و سیاست ها با توجه به اهداف اقتصا اسلامی می باشد. تئوری های مورد بحث باید ضمن انجام آموزش و پژوهش منسجم در سطوح عالی، تفکر اقتصادی لازم برای کارگزاران اقتصادی کشور، مبتنی بر مبانی اسلامی را فراهم آورند.

    رشته علوم اقتصادي - بانكداري اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - بانكداري اسلامي

    هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیات بانکهای تجاری اعمال کنند، رفتارهای اقتصادی مردم را به درستی تحلیل کنند و ضمن ارتقاء دانش بانکداری اسلامی، توانایی فرهنگ سازی در رفتار اقتصادی مردم را بر اساس اسلام داشته باشند.

    رشته علوم اقتصادي - مالی اسلامي
    گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم اقتصادي - مالی اسلامي

    دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی به آموزش و پژوهش در مباحث مربوط به مطالعات مالی بر اساس آموزه ها و احکام اسلامی می پردازد. با توجه به اینکه صاحب نظران علوم اقتصادی متعارف و اقتصاد اسلامی مطالعات خود را در حوزه های مالی و مالی اسلامی به سرعت گسترش داده و می دهند ، اولویت شکل گیری رشته مذکور ذیل دانشکده های اقتصاد نسبت به مدیریت بیشتر می باشد.

    در این رشته واحدها به گونه ایی برنامه ریزی شده که دانش آموخته این رشته بتواند در دروس اصلی مطالعات مالی دست کم در سطح دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت مالی رایج باشد و افزون بر آن آموزه های اسلامی را نیز فرا گرفته باشد و در عین حال آمادگی کافی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد یا مدیریت مالی یا دکترای مالی اسلامی را داشته باشند.

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تربيت بدني - بيو مكانيك
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تربيت بدني - بيو مكانيك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - تربیت بدنی ویژه
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - تربیت بدنی ویژه

    توضیحات در مورد رشته

    آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگري ورزشي
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگري ورزشي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته آسيب شناسي و حركات اصلاحي
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع دکترا > رشته آسيب شناسي و حركات اصلاحي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تربيت بدني - بيومكانيك
    گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی > مقطع دکترا > رشته تربيت بدني - بيومكانيك

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته فيزيولوژي ورزشي - فعاليت ورزشي محض
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيولوژي ورزشي - فعاليت ورزشي محض

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته فيزيولوژي ورزشي - عصبي عضلاني
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع دکترا > رشته فيزيولوژي ورزشي - عصبي عضلاني

    توضیحات در مورد رشته

    رشته فيزيولوژي ورزشي
    گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی > مقطع دکترا > رشته فيزيولوژي ورزشي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مدیریت بازاریابی در ورزش
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت بازاریابی در ورزش

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشی
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رفتار حركتي - رشد حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رفتار حركتي - رشد حركتي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مديريت ورزشي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع دکترا > رشته مديريت ورزشي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع دکترا > رشته مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رفتار حرکتی
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع دکترا > رشته رفتار حرکتی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رفتار حركتي - رشد حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع دکترا > رشته رفتار حركتي - رشد حركتي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي
    گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی > مقطع دکترا > رشته رفتار حركتي - يادگيري حركتي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مربیگری ورزشی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم ورزشی
    گروه آموزشی مربیگری ورزشی > مقطع کارشناسی > رشته علوم ورزشی

    توضیحات در مورد رشته

 • حقوق و علوم سیاسی
  • گروه آموزشی حقوق بین الملل
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حقوق بین الملل
    گروه آموزشی حقوق بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حقوق بین الملل

    بررسی و شناخت قواعد حاکم بر روابط دولت با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور توسعه تعاملات بین‌المللی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رشته حقوق بین‌الملل که دارای گرایش تحصیلات تکمیلی در دوره دکتری نیز می‌باشد، با هدف افزایش دانش حقوقی دانشجویان در زمینه ارتباطات بین‌المللی دولت شناسایی شده است.

  • گروه آموزشی حقوق جزا
   • مقطع کارشناسی
    رشته فقه و حقوق اسلامي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع کارشناسی > رشته فقه و حقوق اسلامي

    آشنایی با اندیشه های بنیانگذار حقوقی، مقدمه و فلسفه علم حقوق.

    آشنایی با گرایش های مختلف حقوق در مقطع کارشناسی مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین الملل (حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی) حقوق خصوصی (حقوق تجارت، مدنی، خانواده و ...)، حقوق کیفری (حقوق جزای ماهوی و شکلی) آشنایی با مباحث مهم فقهی که بخش عمده‌ای از حقوق ایران، مُلهم از آن است.

    آمادگی دانشجویان برای شرکت در آزمون های شغلی مختلف مانند آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و مقاطع تحصیلات تکمیلی)

    البته، گفتنی است بهتر است در این رشته، مباحث علوم جنایی تجربی همچون جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و ... در سرفصل های این رشته در آینده پیش‌بینی شود.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

    معمولا این رشته زیر مجموعه دانشکده الهیات است، لذا ماهیت این رشته در نگاه اول الهیاتی است اما چون فقه زیربنای حقوق ایران است ماهیت حقوقی هم دارد و لذا فقه متضمن حقوق اسلامی می باشد و این رشته تلقیفی از الهیات و حقوق است و بیشتر ناظر به حقوق اسلامی است.

    مقطع دکترا
    رشته حقوق جزا و جرم شناسي
    گروه آموزشی حقوق جزا > مقطع دکترا > رشته حقوق جزا و جرم شناسي

    آشنایی با سیاست جنایی، حقوق کیفری بین‌المللی، فلسفه حقوق کیفری، تاریخ حقوق کیفری، آینده پژوهی حقوق کیفری، جرایم اقتصادی، جرایم حوزه محیط زیست، مباحث نوین، همچون مباحث جرم شناختی(جرم‌شناسی‌های انتقادی، آسیب اجتماعی‌شناسی، کیفرشناسی، جرم شناسی جرایم دولتی، جرم شناسی فساد و ...)

    آمادگی دانشجویان برای نگارش رساله دکتری و ادامه پژوهش‌های نوین در این حوزه

  • گروه آموزشی حقوق خصوصی
   • مقطع کارشناسی
    رشته حقوق
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی > رشته حقوق

    دوره کارشناسی رشته حقوق با هدف آموزش و ارتقای دانش حقوقی به دانشجویان مقطع لیسانس طراحی شده است تا با رفع نیازمندی های قضایی نظیر نیاز روزافزون کشور به قضات خبره، وکلای مدافع، مشاوران و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نیز بخش خصوصی گامی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی برداشته شود. اعطای مدرک کارشناسی حقوق منوط به گذراندن ۱۴۰ واحد درسی می باشد. داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط لازم برای شرکت در آزمون هایی نظیر قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی می باشد.

    به دليل نياز گسترده افراد و سازمانها به کارشناسان حقوقي، بازار کار وسيعي براي دانشجويان رشته حقوق وجود دارد. البته با عنایت به وجود تعداد کثیر فارغ التحصيلان این رشته، بدیهی است که آن دسته از فارغ التحصیلانی که داراي مهارت و دانش بيشتري باشند فرصت هاي شغلي بهتر و بيشتري پيش رو خواهند داشت.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حقوق خصوصی
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حقوق خصوصی

    حقوق خصوصی یکی از دو شاخه کلی و اصلی علم حقوق به شمار میرود و در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. بر همین اساس حقوق خصوصی در میان سایر گرایش های حقوقی جایگاه بسیار ممتازی دارد.

    دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی به جنبه های نظری و پژوهشی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می پردازد. به عبارتی دیگر، قواعد حاکم بر روابط تجاری، عقود و قراردادها، روابط خانوادگی و تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر همه مربوط به حقوق خصوصی می باشند. برنامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

    هدف اصلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، تربیت افراد متخصص در حوزه های مربوط به این رشته علم حقوق و نیز پرورش پژوهشگرانی توانمند در این عرصه به منظور کار و پژوهش در زمینه ی کلیه مسائل و مطالعات مرتبط با حقوق خصوصی می باشد.

    رشته مطالعات زنان(گرایش حقوق زنان در اسلام)
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات زنان(گرایش حقوق زنان در اسلام)

    مطالعات زنان یک رشته تحصیلی بین رشته ای است که به مسائل حقوقی و انسانی و اجتماعی بانوان در جامعه می پردازد تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ۵ ترم است. امروز در کشور ما ادامه تحصیل در مقطع دکترا هم در برخی دانشگاه‌ها میسر شده است.

    مقطع دکترا
    رشته حقوق خصوصی
    گروه آموزشی حقوق خصوصی > مقطع دکترا > رشته حقوق خصوصی

    رشته حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت و حقوق بین الملل خصوصی تدريس مي شود.

  • گروه آموزشی روابط بین الملل
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روابط بين الملل
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روابط بين الملل

    هدف از آموزش دوره ارشد روابط بین الملل، تربیت دانشجویان توانمند در زمینه شناخت و تحلیل مسایل و رخدادهای بین المللی است. گرایش روابط بین‌الملل، شاخه ای از حوزه علوم سیاسی است که شامل مطالعات پیرامون سیاست خارجی، اقتصاد جهانی، حقوق و سازمان های بین المللی و ارتباطات است. این رشته بنا بر ماهیت خود، برخی از مهم‌ترین مسائل جهانی را که امروزه بشر با آن‌ روبروست، مورد مطالعه قرار می‌دهد. دانشجویان در این گرایش به گونه ای هدایت می شوند تا با تقویت توانمندی های مطالعاتی و پژوهشی خود، امکان همکاری با نهادهایی همچون وزارت خارجه، بخش های بین الملل نهادهای مختلف حکومتی و رسانه ها را دارا باشند.

    گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی در حوزه های آموزشی در نظر دارد گرایش های تخصصی و بین رشته ای مرتبط با مطالعات روابط بین الملل را گسترش دهد. در همین ارتباط با همکاری دانشگاه علامه، اقدام به تهیه سرفصل گرایش اقتصاد سیاسی بین الملل کرده است که مراحل نهایی تصویب در وزارت علوم را می گذراند. گسترش گرایش های مطالعات منطقه ای نیز در همین راستا مد نظر است. همچنین جذب دانشجویان خارجی علاقمند به تحصیل در گرایش روابط بین الملل، دنبال شده است و در خلال سال های اخیر، بیش از 150 دانشجوی خارجی، در مقاطع ارشد و دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی جذب شده اند. متنوع سازی و کیفی سازی جذب دانشجویان خارجی، جذب استاد وابسته خارجی، همکاری با دانشگاه های مطرح خارج از کشور در زمینه برگزاری گردهم آیی های علمی و برگزاری دوره های مشترک، از برنامه های مطرح در چشم انداز گروه روابط بین الملل است.

    رشته مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپا
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپا

    اروپا به ویژه در چارچوب اتحادیه اروپا، بازیگری مطرح در صحنه روابط بین المللی است. در حوزه مطالعات اروپا، هدف گروه روابط بین الملل، تربیت دانشجویانی است که ضمن آشنایی با مسائل مختلف مرتبط با کشورهای اروپایی، از توانایی لازم برای شناخت و تحلیل کشورهای مهم این قاره و همچنین رفتار و بازیگری اتحادیه اروپا در عرصه بین المللی، بهرمند باشند. تماس های منظم تر علمی با مراکز علمی و پژوهشی دست اندرکار مطالعات اروپا در داخل و خارج از کشور، جزو برنامه چشم انداز گروه در این زمینه است.

    رشته مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا

    منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بخش مهمی از حوزه کشورهای جهان اسلام را تشکیل می دهد و در اولویت جهت گیری های سیاست خارجی کشور قرار دارد. تربیت دانشجویان علاقمند ومتمرکز بر شناخت و تحلیل مسائل کشورهای مهم این منطقه، جزو برنامه های چشم انداز گروه در این گرایش مطالعاتی است.

    مقطع دکترا
    رشته روابط بین الملل
    گروه آموزشی روابط بین الملل > مقطع دکترا > رشته روابط بین الملل

    تربیت پژوهشگران و کارشناسان متخصص و ایده پرداز در حوزه روابط بین الملل، جزو اهداف گرایش مقطع دکتری روابط بین الملل است. همکاری با اساتید وابسته خارجی، اجرای دوره های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و خارج از کشور و بروز سازی سرفصل دروس، جزو برنامه های چشم انداز گروه در این مقطع است.

  • گروه آموزشی علوم سیاسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم سیاسی
    گروه آموزشی علوم سیاسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم سیاسی

    آشنایی دانشجو با گرایش ها و زیر شاخه های مختلف دانش های سیاسی، توانایی تحلیل پدیده های سیاسی و آشنایی اجمالی با روش ها و الگوهای رایج در دانش سیاسی و در نهایت تبدیل شدن به کارشناس مطالعات سیاسی

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم سیاسی
    گروه آموزشی علوم سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم سیاسی

    کسب دانش عمیق درباره نظریه ها و رویکردهای علم سیاست، آشنایی با روش ها و ابزارهای پژوهش در علوم سیاسی و بکار بردن آنان برای تحلیل پدیده های پیچیده سیاسی و اجتماعی، کسب تجربه پژوهش و توان تخصص نسبی در یک حوزه یا گرایش خاص در حوزه علم سیاست و هدف تربیت یک مشاور در امور سیاسی است.

 • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم تربیتی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی > مقطع کارشناسی > رشته علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته برنامه ریزی درسی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته برنامه ریزی درسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تحقیقات آموزشی
    گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تحقیقات آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته برنامه ريزي درسي
    گروه آموزشی مطالعات برنامه ریزی درسی > مقطع دکترا > رشته برنامه ريزي درسي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تكنولوژي آموزشي
    گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تكنولوژي آموزشي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع دکترا > رشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
    گروه آموزشی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت > مقطع دکترا > رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مشاوره
   • مقطع کارشناسی
    رشته مشاوره
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی > رشته مشاوره

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مشاوره شغلي
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره شغلي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مشاوره خانواده
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره خانواده

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مشاوره مدرسه
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مشاوره مدرسه

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مشاوره
    گروه آموزشی مشاوره > مقطع دکترا > رشته مشاوره

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع کارشناسی > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - مدیریت اطلاعات
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - مدیریت اطلاعات

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - بازيابي اطلاعات و دانش
    گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی > مقطع دکترا > رشته علم اطلاعات و دانش شناسي - بازيابي اطلاعات و دانش

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته روانشناسی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع کارشناسی > رشته روانشناسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی عمومی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی عمومی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی
    گروه آموزشی روانشناسی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی بالینی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی بالینی
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی بالینی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی بالینی
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی بالینی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته روانشناسی سلامت
    گروه آموزشی روانشناسی بالینی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی سلامت

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته روانشناسی تربیتی
    گروه آموزشی روانشناسی تربیتی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته روانشناسی تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته روانشناسی تربیتی
    گروه آموزشی روانشناسی تربیتی > مقطع دکترا > رشته روانشناسی تربیتی

    توضیحات در مورد رشته

 • شیمی
  • گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
   • مقطع کارشناسی
    رشته شیمی محض
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی > رشته شیمی محض

    آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا آب یخ می زند یا چگونه نایلون ساخته می شود؟ آیا دوست دارید همه چیز را فقط برای سرگرمی مشخص کنید؟ اگر پا به عرصه شیمی بگذاریم، خواهیم دید که دو گرایش کلی برای این شاخه از علم وجود دارد: شیمی محض و شیمی کاربردی. اگرچه این دو به هم مرتبط هستند، اما تفاوت های بسیار منحصر به فردی دارند. شیمی محض توانایی مطالعه شیمی، جهت ارتقای دانش است. انتخاب رشته شیمی محض می تواند راه را برای طیف وسیعی از گزینه های شغلی باز کند. از دانشمند عملی تا تکنسین تحقیقی تا متخصص دانشگاهی، و تا حدی می توان از طریق این رشته به منابع اطلاعاتی چندین علم بین رشته ای معاصر دست یافت. این رشته شما را به مجموعه ای از مهارت ها برای ورود به دنیای کار مجهز می کند، از جمله توسعه مهارت های آزمایشگاهی، ارتباطی، توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات، همکاری مشترک به عنوان بخشی از یک تیم. در این رشته ها موضوعات و نمونه هایی مورد بحث قرار می گیرد که از آخرین تحقیقات گرفته شده است، که بیشتر آنها در اینجا توسط دانشگاهیان این رشته انجام شده است.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی آلی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی آلی

    شیمی آلی شناخت ساختار، خواص و واکنشهای ترکیبات حاوی اتم های کربن (همه ترکیبات آلی) است. شیمی دانان آلی روی انواع مختلف ترکیبات آلی طبیعی و یا مصنوعی، در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی و دارویی آزمایش و مطالعه می کنند. در این رشته روی مطالعه ساختار، استریوشیمی، نامگذاری، سنتز، خواص و واکنشهای اصلی ترکیبات آلی تمرکز می شود. مولفه آزمایشگاهی شامل یک سری آزمایشات است که سنتز ترکیبات آلی و جداسازی محصولات را بدست می دهد. همچنین تأکید زیادی بر تکنیک های تحلیلی برای جداسازی و خالص سازی محصول و کاربرد ابزار دقیق به عنوان ابزارهای مطالعاتی خواص و خصوصیات ترکیبات جدا شده می باشد.

    رشته شیمی پلیمر
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی پلیمر

    شیمی پلیمر (Polymer Chemistry) یا شیمی ماکرو مولکول ها (Macromolecular Chemistry) گرایشی از علم شیمی محسوب می شود که در مورد خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی درشت‌ مولکول ‌ها یا همان پلیمر ها (بسپار) و روش ساخت آنها مطالعه و بررسی می کند. به دلیل ویژگی های جالب و منحصر به فرد بسپار ها، این مواد در صنایع مختلفی از جمله ساختمان سازی، خودرو سازی، نفت، پلاستیک، پزشکی و … مورد استفاده قرار می گیرند. این رشته دانشگاهی اهميت فوق ‌العاده ای در تکنولوژی دارد. زیرا همانطور که می دانید، هرکجا که باشید یکی‌ از فرآورده ‌های‌ صنعت‌ پلیمر در اطراف‌ شما خواهد بود. هدف رشته شیمی پلیمر در حقیقت کمک به تولید کلیه محصولات پلیمری از جمله پلاستیک، لاستیک، چسب، رزین و سایر مواد مورد نیاز صنعت و همچنین پزشکی می باشد. فارغ التحصیلان گرایش شیمی پلیمر در تعیین ساختار و ساختمان پلیمر ها، سنتز آنها، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی پلیمر ها، بررسی طیف سنجی این ترکیبات، بررسی تکنولوژی پلیمر های متنوع، پیدا کردن کاربرد های بیشتر برای این ترکیبات، مکانیسم پلیمری شدن، فرآورش پلیمر ها، مطالعه کامپوزیت ها و بسیاری موارد دیگر توانمند می باشند.

    رشته فیتوشیمی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فیتوشیمی

    فیتوشیمی (Phytochemistry) یا گیاه ‌شیمی گرایشی از علم شیمی محسوب می شود که در مورد خواص شیمیایی و دارویی گیاهان و همچنین شناسایی و استخراج ترکیبات شیمیایی آنها مطالعه و بررسی می کند. این رشته در واقع یک گرایش ترکیبی از رشته بنیادی شیمی و علوم گیاه شناسی و داروسازی می باشد. اهمیت تحصیلات تکمیلی رشته فیتوشیمی، تربیت و پرورش شیمیدانانی با تفکرات خلاق و پویا برای کار در موسسات آموزشی، پژوهشی و یا شرکت ها و کارخانه های داروسازی کشور می باشد. در واقع فارغ التحصیلان این گرایش در زمینه گیاهان دارویی (جهت شناسایی و استخراج مواد موثره آنها) توانمند می باشند.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی آلی
    گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر > مقطع دکترا > رشته شیمی آلی

    شاید تعجب آور نباشد، مدرک دکتری در شیمی آلی شامل دوره هایی، در زمینه مطالعه مواد شیمیایی آلی است. دوره های آموزشی ای که به طور خاص برای آموزش دانشجویان در زمینه مطالعات پیشرفته و عمیق در زمینه شیمی آلی، بیوشیمی، شیمی ترکیبات طبیعی، شیمی دارویی و برخی زمینه های دیگر شیمی آلی طراحی شده است. برنامه های دکترا در شیمی آلی به طور معمول حداقل چهار سال و اغلب بیشتر طول می کشد. رساله تحقیقاتی یا پروژه تحقیقاتی دیگر برای اتمام دوره، مورد نیاز است. هدف اصلی در بسیاری از برنامه های دکتری، تحقیق و نگارش رساله است.

  • گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
   • مقطع کارشناسی
    رشته شیمی کاربردی
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی > رشته شیمی کاربردی

    همانطور که از نام این رشته مشخص است نگاهی کاربردی به شیمی دارد، بنابراین تمایل دارد که از آموخته ‌های علم شیمی در صنایع استفاده کند. در رشته دانشگاهی شیمی کاربردی در واقع به موارد مربوط کاربرد های شیمی در صنعت پرداخته می شود. این رشته شامل گروه‌ های شیمیایی مختلفی می باشد که بر روی مواد متنوع و کاربرد های آنها همانند ترکیبات فلزی، ترکیبات معدنی، ترکیبات آلی، پلیمر ها، پروتئین‌ها و غیره تحقیق می کند. به بیان دیگر، شیمی کاربردی در واقع حد فاصل میان شیمی محض و مهندسی شیمی می باشد. در نتیجه فارغ التحصیلان آن می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مانند صنایع غذایی، صنایع داروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع رنگ و رزین، صنایع پلاستیکی، صنایع تولید لوازم خانگی، علم کشاورزی، علم مواد، چرم، پلیمر، راه و ساختمان و الیاف مصنوعی و … مشغول شوند. لازم به ذکر است که با پیشرفت علم، نیاز به این دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز بیشتر خواهد شد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی تجزیه
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی تجزیه

    شیمی تجزیه را در حقیقت می‌توان به عنوان علم جمع‌آوری، پردازش و برقراری ارتباط میان اطلاعات حاصل از ترکیب و ساختار ماده تعریف کرد. به عبارت دیگر شیمی تجزیه شاخه ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش های جداسازی، شناسایی و بررسی کمّی اجزای یک ماده می پردازد. انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل های مختلف در این علم به کار گرفته می شوند که در نگاه کلی می توان آنها را به دو دسته اندازه گیری های (تحلیل ها) کیفی و کمّی تقسیم کرد. این رشته یکی از محبوبترین گرایش های کارشناسی ارشد شیمی هست. یکی از مهمترین دلیل آن می تواند کاربرد زیاد آن در صنعت و تکنولوژی باشد. این گرایش به دلیل موقعیت های شغلی مناسب محبوبیت بالایی در میان بسیاری از داوطلبان کارشناسی ارشد شیمی دارد. شیمی تجزیه در ایران در چهار زیر شاخه اصلی دسته بندی می شود.

    رشته شیمی کاربردی
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی کاربردی

    از دیدگاه وزارت علوم شیمی کاربردی رشته‌ای است که برای فارغ‌التحصیلانش فرصت های شغلی مناسبی ایجاد می‌کند و مشاغلی مانند: شیمیدان، پژوهشگر، استاد دانشگاه و معلم، به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد. شیمی کاربردی در صنایع پتروشیمی و کنترل کیفیت وزارت دفاع ونیرو نیز کاربرد دارد. در این رشته، حتی شخص می تواند تولید مواد شیمیایی را در کارگاهی کوچک وبا هزینه ای بسیار کم انجام دهد در ضمن تحصیل تا دکتری در دانشگاههای ایران مقدور میباشد. درشیمی کاربردی نسبت به محض محاسبات نقش اساسی دارد و در شیمی کاربردی برای پیدا شدن شغل باید دروس عملی آزمایشگاه در سطح عالی باشد. خوبی گرایش کاربردی این است که علاوه بر داشتن بازار کارهای شیمی محض، بازار کار برخی از حوزه های مهندسی شیمی و پلیمر را نیز می تواند داشته باشد.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی تجزیه
    گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی > مقطع دکترا > رشته شیمی تجزیه

    هدف از تحصیل در مقطع دکتری گرایش شیمی تجزیه از علم شیمی فراگیری عمیق‌تر مباحث تئوری مربوط به علم شیمی تجزیه در کنار پژوهش متمرکزتر در زمینه های مختلف شیمی تجزیه اعم از الکتروشیمی (الکتروسنتز، باتری‌ها، سنسورها، پیل‌های سوختی و سلارسل‌ها)، روش‌های جداسازی و کروماتوگرافی، روش های طیف سنجی به منظور فراگیری تخصص های لازم جهت تحقیق و توسعه روش‌های اندازه گیری کیفی و کمّی جدید و اندازه گیری آنالیت ها و نمونه های مهم طبیعی می باشد. دانشجویان این مقطع تحصیلی پس از فراگیری آموزش های لازم و کسب مهارت های مختلف آموزش و پژوهش می توانند به عنوان هیئت علمی جذب دانشگاه ها و مؤسسات علمی و یا در صنایع مختلف به عنوان افراد متخصص در زمینه تحقیق و توسعه روش های اندازه گیری و دستگاهی نوین مشغول به کار شوند.

  • گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته شیمی فیزیک
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی فیزیک

    دورة كارشناسي ارشد شیمی فیزیک بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردها در حوزه شیمی فیزیک و شاخه های آن از قبیل ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی، شیمی فیزیک حلالها و کاربرد آن در صنعت ، بررسی سینتیک فرایندهای مختلف شیمیایی و صنعتی، و کاربرد محاسبات نظری و کوانتومی در پیش بینی و تفسیر نتایج تجربی آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش شيمي فیزیک از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته شیمی فیزیک و شاخه های مرتبط است که توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از دانش شیمی فیزیک را داشته باشند.

    رشته شیمی معدنی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته شیمی معدنی

    دورة كارشناسي ارشد شیمی معدنی بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردها در حوزه شیمی معدنی و شاخه های آن از قبیل کریستالوگرافی، تقارن مولکولی صنایع معدنی، سرامیک ها، کاتالیز، مواد پیشرفته مانند نیم رساناها و ابررساناها آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش شيمي معدنی از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته شیمی معدنی و شاخه های مرتبط است که توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از دانش شیمی معدنی را داشته باشند.

    رشته نانوشیمی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته نانوشیمی

    دورة كارشناسي ارشد نانو بنحوي طراحي شده است كه دانشجو را با آخرين دستاوردهاي علوم و فناوري نانو در شاخه شیمی آشنا ساخته و امكان بهره‌گيري از آموخته‌هاي علمي در انجام پروژه های مرتبط را فراهم مي‌سازد. در این دوره دانشجو با اصول اولیه پژوهش آشنا شده و آموزش هاي لازم براي نحوه تعريف و بررسي پژوهش در رابطه با يك موضوع را فرا میگیرد و شامل مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش نانو شيمي از اهميت خاص برخوردار بوده و رسالت ويژه دانشجويان را تشكيل مي‌دهد. هدف ازاین دوره تربيت نيروي انساني متخـصص و كارآمد در رشته علوم و فناوري نانو است كه داراي تفكري خلاق و مستقل باشند و به روشهاي پيشرفته پژوهش در زمينه علوم و فناوري نانو احاطه داشته باشند. همچنین، توانايي درك مشكلات علمي جامعه و حل آنها با استفاده از فناوري نانو را داشته باشند.

    مقطع دکترا
    رشته شیمی فیزیک
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع دکترا > رشته شیمی فیزیک

    دوره دکترای شیمی فیزیک بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است که به اعطای درجه دکترای شیمی فیزیک منتهی می شود. این دوره شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شامل دروس تخصصی مربوط به زیرشاخه های شیمی فیزیک مانند ترمودینامیک آماری پیشرفته، مکانیک کوانتومی پیشرفته، آشنایی با خصوصیات شیمی فیزیکی حلالها و بررسی اثر و کاربرد آنها در صنایع شیمیایی و نفت، بررسی سینتیک فرایندهای مختلف شیمیایی در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، کاربرد محاسبات نظری و کوانتومی در پیش بینی و تفسیر نتایج تجربی است. در این دوره خلاقیت، نوآوری و گسترش مرزهای دانش شیمی فیزیک از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از دوره تربیت پژوهشگران متخصص و کارآمد با تفکر خلاق و مستقل برای کار در دانشگاهها، موسسات پژوهشی و رفع نیاز نیروی متخصص در صنایع کشور به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی است.

    رشته شیمی معدنی
    گروه آموزشی شیمی فیزیک و شیمی معدنی > مقطع دکترا > رشته شیمی معدنی

    دوره دکترای شیمی معدنی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است که به اعطای درجه دکترای شیمی معدنی منتهی می شود. این دوره شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شامل دروس تخصصی مربوط به زیرشاخه های شیمی معدنی مانند کاتالیز، پلیمرهای معدنی، ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی و زیست شیمی معدنی است. در این دوره خلاقیت، نوآوری و گسترش مرزهای دانش شیمی معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از دوره تربیت پژوهشگران متخصص و کارآمد با تفکر خلاق و مستقل برای کار در دانشگاهها، موسسات پژوهشی و رفع نیاز نیروی متخصص در صنایع کشور به ویژه صنایع پتروشیمی و نفت و نیز صنایع معدنی است.

 • علوم جغرافیایی
  • گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي فضايي و مجتمع هاي گردشگري
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي فضايي و مجتمع هاي گردشگري

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - شهري
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - شهري

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي
    گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافیای سیاسی
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیای سیاسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافياي سياسي - سازمان سياسي فضا

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته جغرافیای سیاسی
    گروه آموزشی جغرافیای سیاسی > مقطع دکترا > رشته جغرافیای سیاسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سنجش از دور
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سنجش از دور

    توضیحات در مورد رشته

    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سيستم اطلاعات جغرافيايي
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - سيستم اطلاعات جغرافيايي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مطالعات آب و خاك
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مطالعات آب و خاك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مديريت مخاطرات محيطي
    گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي - مديريت مخاطرات محيطي

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   • مقطع کارشناسی
    رشته جغرافیا
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی > رشته جغرافیا

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته توسعه اقتصاد روستایی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته توسعه اقتصاد روستایی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت توسعه پایدار روستایی
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت توسعه پایدار روستایی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري

    توضیحات در مورد رشته

    رشته محيط زيست شهري
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته محيط زيست شهري

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع دکترا > رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - نظام سياست گذاري در برنامه ريزي روستايي
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع دکترا > رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - نظام سياست گذاري در برنامه ريزي روستايي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهری
    گروه آموزشی جغرافیای انسانی > مقطع دکترا > رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهری

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته ژئومورفولوژي
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژئومورفولوژي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته ژئومورفولوژي نظری
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژئومورفولوژي نظری

    توضیحات در مورد رشته

    رشته ژئومورفولوژي و آمایش محیط
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژئومورفولوژي و آمایش محیط

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مخاطرات محیطی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مخاطرات محیطی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته تغییر اقلیم
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته تغییر اقلیم

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آب و هواشناسي سينوپتيك
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آب و هواشناسي سينوپتيك

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته ژئومورفولوژی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع دکترا > رشته ژئومورفولوژی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آب و هواشناسی
    گروه آموزشی جغرافیای طبیعی > مقطع دکترا > رشته آب و هواشناسی

    توضیحات در مورد رشته

 • علوم ریاضی و کامپیوتر
  • گروه آموزشی ریاضی
   • مقطع کارشناسی
    رشته رياضيات و كاربردها
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی > رشته رياضيات و كاربردها

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته آمار رياضي
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آمار رياضي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي كاربردي - آناليز عددي
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي كاربردي - آناليز عددي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي كاربردي - بهینه سازی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي كاربردي - تحقيق درعمليات
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي كاربردي - تحقيق درعمليات

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي محض - آناليز
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي محض - آناليز

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي محض - جبر
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رياضي محض - جبر

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته رياضي محض - آناليز
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي محض - آناليز

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي محض - جبر
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي محض - جبر

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رياضي کاربردی - آناليز عددی
    گروه آموزشی ریاضی > مقطع دکترا > رشته رياضي کاربردی - آناليز عددی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی علوم کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    رشته علوم کامپیوتر
    گروه آموزشی علوم کامپیوتر > مقطع کارشناسی > رشته علوم کامپیوتر

    رشته‌ علوم کامپیوتر برای مطالعه‌ نحوه‌ محاسبات به وجود آمد و یک راه ارتباطی موثر بین دانش کامپیوتر و ریاضی است؛ مهمترین هدف این رشته، دستیابی به بهترین روش، برای حل یک مسئله در کمترین زمان و با بالاترین دقت است. خروجی رشته‌ علوم کامپیوتر، افرادی با دید ریاضی نسبت به مسائل منطقی در حوزه‌های مختلف مرتبط و غیر مرتبط با کامپیوتر است. نگرش فارغ التحصیلان این رشته به صورت پایه‌ای نسبت به موضوعات است و به عنوان مثال در آن، علاوه بر اموختن زبان‌های برنامه‌نویسی، نحوه‌ ساخت آن‌ها (زبان‌های برنامه‌نویسی) هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. فارغ از بحث ریاضیات، برخی ویژگی‌های شخصیتی که آمادگی ورود به دنیای علوم کامپیوتر را فراهم می‌کنند، عبارتند از: ذات کنجکاو و پرسشگر، علاقه به حل مسائل و معماها، شیوه تفکر منطقی و گام به گام، از زوایای نامتعارف به مسائل نگاه کردن، به دنبال یادگیری مسائل جدید به صورت روزمره بودن، تحمل دوره‌های طولانی عدم موفقیت، نحوه جستجو و مطالعه برای یافتن پاسخ سوالات (از طریق وب، کتاب‌های سنتی و الکترونیک، به صورت انفرادی و بدون نیاز به توضیح قضایا توسط شخص دوم)

    نکته‌ بعد در رشته علوم کامپیوتر، خلاقیت است. اشخاصی که در این رشته تحصیل می‌کنند، یا دانش آموخته‌ آن و در بازار کار مشغول هستند، نیاز است تا به دلیل رشد سریع فناوری و تغییر در تکنولوژی‌های روز، همیشه در حال یادگیری باشند؛ در مورد جهان اطراف خود کنجکاوی کنند و با دید تحلیلی به آن بنگرند، چرا که برنامه‌ها و سیستم‌ها در هر زمینه‌ای از زندگی و تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، برنامه‌سازی پیشرفته، منطق ریاضی، نظریه محاسبه، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، کامپایلر، مدارهای منطقی، طراحی زبان‌های برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی سیستم‌های گسسته، نظریه زبان‌ها و اتوماتا، آنالیز عددی، داده کاوی و هوش مصنوعی درس‌های بسیار حائز اهمیتی برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر محسوب می‌شوند.

    زمینه‌های کاری و سطوح درآمدی متفاوتی در بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته علوم کامپیوتر وجود دارد؛ البته در نهایت میزان درآمد دانش آموختگان رشته مورد بحث را میزان قدرت رهبری آن‌ها، تسلط‌شان بر داده‌کاوی و راهکارسازی و توانایی‌شان در حل چالش‌ها و مشکلات اساسی سازمان‌ها تعیین می‌کند. برخی از مشاغل مرتبط یا علوم کامپیوتر عبارتند از: توسعه‌دهنده‌ نرم‌افزار، مدیر پایگاه‌ داده، تحلیلگر سیستم‌های کامپیوتری، مدیر پروژه‌های نرم‌افزاری، توسعه‌دهنده‌ی وب

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته علوم كامپيوتر - علوم تصميم و دانش
    گروه آموزشی علوم کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم كامپيوتر - علوم تصميم و دانش

    علوم تصمیم و دانش به عنوان یک گرایش در مقطع کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر طبقه ‏بندی می‌‏شود و هدف آن ارائه راه‌حل‌های استخراج، ‌استنباط، تصمیم ‏سازی و پاسخگویی به پرسش‌‏ها و نیازهای جامعه امروزی،‌ براساس روش‌های علوم ریاضی و کامیپوتر است. از آنجا که ریاضیات چارچوب محکمی را برای مدل سازی و حل مسائل گوناگون ارائه می‏‌دهد، در صنعت و مهندسی بسیار مورد توجه است، به علاوه با ترکیب ریاضیات و روشهای محاسبات نرم که عموماً از طبیعت اتخاذ شده‌اند می‌توان به جوابی درخور و در زمان مناسب دست یافت. در یک کلام، علوم تصمیم و دانش، ‌تلاشی است برای پاسخگویی به این مهم.

    علوم تصمیم و دانش در تحلیل ساختارهای علمی و در دسترس قرار دادن نظامند اندوخته‌های علمی جهت کاربردهای تصمیم گیری و زمینه‌های کاربردی مانند مالی و اقتصادی (بازار بورس)، پزشکی (تحلیل داده‌های حوزه درمان)، روانشناختی (تحلیل منابع انسانی)، اجتماعی (تحلیل آسیب‌های اجتماعی) و بسیاری از علوم دیگر چون زیست محیطی می‌تواند مدل ارائه کند. در ادامه با عینیت بخشیدن به ذهنیت‌ها و استفاده از ابزارهای صحیح می‌توان نتایج بهتر و مناسب‌تری کسب نمود.

    از جمله دروس مهم این گرایش می‌توان به داده کاوی محاسباتی، یادگیری ماشین، الگوریتم‌های پیشرفته، بهینه سازی محدب، محاسبات نرم، متن کاوی و وب کاوی اشاره نمود.

 • علوم زمین
  • گروه آموزشی زمین شناسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زمین شناسی
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی > رشته زمین شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمین شناسی نفت
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین شناسی نفت

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زمين ساخت (تكتونيك)
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين ساخت (تكتونيك)

    توضیحات در مورد رشته

    رشته چينه نگاري و ديرينه شناسي
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته چينه نگاري و ديرينه شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته چينه شناسي و فسيل شناسي
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع دکترا > رشته چينه شناسي و فسيل شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
    گروه آموزشی زمین شناسی > مقطع دکترا > رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمين شناسي مهندسي
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين شناسي مهندسي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زمين شناسي زيست محيطي
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين شناسي زيست محيطي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آب زمين شناسي
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته آب زمين شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته لرزه شناسی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته لرزه شناسی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته زمین شناسی مهندسی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع دکترا > رشته زمین شناسی مهندسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آب شناسی
    گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی > مقطع دکترا > رشته آب شناسی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی ژئوشیمی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زمين شناسي اقتصادي
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمين شناسی اقتصادي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته پترولوژی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته پترولوژی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته زمین شیمی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زمین شیمی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته پترولوژی
    گروه آموزشی ژئوشیمی > مقطع دکترا > رشته پترولوژی

    توضیحات در مورد رشته

 • علوم زیستی
  • گروه آموزشی سلولی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زیست شناسی سلولي و مولكولي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته زیست شناسی سلولي و مولكولي

    در این رشته دانشجویان با ساختار و عملکرد سلول، درشت ملکول ها، عوامل مؤثر بر بیان ژن ها و نحوه عملکرد آنها برای درک بهتر عملکرد سلول ها آشنا می شوند تا بتوانند به عنوان نیروهای متخصص نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را تأمین نمایند.

    رشته زیست فناوری
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته زیست فناوری

    در این رشته دانشجویان با روش های استفاده از موجودات زنده برای تولید فراورده های مورد نیاز انسان در مقیاس صنعتی آشنا می شوند. در این رشته دانشجویان باید از مفاهیم اساسی زیست فناوری، میکروبیولوژی و علوم سلولی و ملکولی ژنتیک، شیمی و مهندسی شیمی اطلاعات کافی داشته و جنبه های نظری و کاربردی آن را بخوبی بشناسند تا بتوانند در مراکز آموزش عالی وصنایع زیست فناوری خدمت نمایند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته بيوشيمي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته بيوشيمي

    بیوشیمی مطالعه فرایندهای شیمیایی موجودات زنده است، لذا در این رشته دانشجویان با ساختار، عملکرد و فعل و انفعالات درشت مولکول های زیستی مانند پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدرات ها و لیپیدها و نیز متابولیسم بیو ملکول ها آشنا می شوند. همینطور بیوشیمی با زیست شناسی ملکولی ارتباط نزدیکی دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی، ساختار، عملکرد و فرایندهای بیولوژیکی مولکول ها و ماکرومولکول های مختلف را در سیستم های بیولوژیکی پیچیده بررسی می کنند. مباحث تحقیق در این رشته بسیار گسترده است و شامل اساس بیوشیمیایی بیماریهای انسان، ساختار و تشکل فضایی پروتئین ها، آنزیم ها، تنظیم مسیرهای بیوشیمیایی و طراحی دارو است. دانش آموختگان این رشته می توانند علاوه بر آموزش بیوشیمی در امور پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنایع مختلف و نیز آزمایشگاه ها همکاری داشته باشند.

    رشته ژنتيك
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ژنتيك

    امروزه فراگیری علم ژنتیک برای درک بیماری های انسان، نمو گیاهان و حیوانات، تکامل گونه ها و ارتباط آنها با محیط زیست ضروری است. هدف از کارشناسی ارشد ژنتیک تربیت متخصصان و محققان در زمینه علم ژنتیک و آماده سازی آنها در زمینه های خاص علم و فناوری برای رویارویی با چالش های فعلی در این رشته است. دوره کارشناسی ارشد بر تحقیقات پایه و کاربردی ژنتیک، تکامل و پزشکی زیستی متمرکز است. در نتیجه ، فارغ التحصیلان در شرکت ها و موسسات مختلف از جمله بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فرصت هایی خواهند داشت.

    رشته علوم سلولي و مولكولي
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم سلولي و مولكولي

    مباحث اساسی در زیست شناسی سلولی و مولکولی، شیمی حیات، ساختار و عملکرد اندامک های سلولی، متابولیسم سلولی، فتوسنتز، تکثیر و تمایز سلول، ساختارDNA ، RNA، فرآیندهای رونویسی و بیان ژنها، سنتز پروتئین و بیوتکنولوژی می باشد. هدف از کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، آماده سازی متخصصانی با مهارت های علمی و فنی برای کار در تحقیقات پایه و کاربردی، در زمینه علوم سلولی، در آزمایشگاه های دانشگاهی و صنعتی می باشد.

    رشته بيوفیزیک
    گروه آموزشی سلولی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته بيوفیزیک

    بیوفیزیک اصول و فنون فیزیک را در زیست شناسی بکار می برد. بیوفیزیکدانان برای تحقیق در مورد سؤالات اساسی زیستی، از فیزیک و علوم مرتبط با آن مثل شیمی، الکترونیک، ریاضیات و علوم کامپیوتر استفاده می کنند. موضوعاتي همچون تئوري اطلاعات، علوم كامپيوتر، هوش مصنوعي، ساخت حافظه هاي كامپيوتري با الگوگيري از مولكول DNA ، ساخت زيردريايي، رادارهاي صوتي، بررسي آثار امواج ماكروويو و امواج الكترومغناطيسي بي سيم بر مغز، توليد الكتريسيته توسط جانداران زنده، مدلسازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیک از جمله مسائل علمي پيش روي پژوهشگران در اين عرصه است. فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد بیوفیزیک نيروي كار متخصص در مراكز آموزشي (دانشگاه ها) و پژوهشي (مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي) هستند.

  • گروه آموزشی علوم جانوری
   • مقطع کارشناسی
    رشته زيست شناسي - علوم جانوري
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی > رشته زيست شناسي - علوم جانوري

    زیست شناسی جانوری گرایش علوم جانوری یکی از رشته گرایش های زیست شناسی است که به مطالعۀ دقیق جنبه های مختلف رشد و نمو، فیزیولوژی، تاکسونومی، تکامل و تنظیم ژنتیکی فرایندهای سلولی، بافتی و اندامی در موجودات مختلف می پردازد. با توجه به نقش انکار ناپذیر موجودات زنده از جمله جانوران در ابعاد مختلف زندگی بشر نظیر تهیه خوراک، سنتز انواع داروها و تغییرات محیط زیستی، این گرایش از جمله مهم ترین گرایش های زیست شناسی بوده و دستاوردهای مطالعه در این حوزه برای توسعه و استقلال کشور ضروری است. لذا تربیت افرادی که بتوانند در این حوزه از زیست شناسی در مراکز تخصصی آموزشی و پژوهشی فعالیت نمایند بسیار ضروری است. تعداد واحدهای درسی مقطع کارشناسی این گرایش 135 واحد و به شرح ذیل است: دروس عمومی 22 واحد، دروس پایه 21 واحد، دروس تخصصی 78 واحد، دروس اختیاری 14 واحد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی

    زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعۀ مکانیسم های سلولی و مولکولی رشد در جانوران می پردازد. نتایج این مطالعات در حوزه های باروری و تولیدمثل، سلول بنیادی و پزشکی بازساختی و تولید داروهای جدید قابل استفاده است. فارغ التحصیلان این گرایش در نهایت قادر به فعالیت در مراکز دانشگاهی و پژوهشی خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این مقطع 28 واحد شامل: 12 واحد دروس الزامی، 10 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

    رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

    زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعۀ فرایندهای مختلف فیزیولوژیک در جانوران نظیر عملکرد دستگاه عصبی، ترشح و تنظیم فعالیت هورمون ها، فیزیولوژی دستگاه تولید مثل و مکانیسم بیماری های مختلف می پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش در نهایت قادر به فعالیت در مراکز دانشگاهی و پژوهشی خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این مقطع 28 واحد شامل: 12 واحد دروس الزامی، 10 واحد دروس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.

    مقطع دکترا
    رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی

    زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی در مقطع دکتری به مطالعۀ روندهایی می پردازد که در طی آن جانوران رشد می یابند. نتایج کاربردی این رشته شامل: درمان ناباروری، شناسایی مکانیسم عمل عوامل خطرناک برای رشد و نمو جنین، استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها، استفاده از مدل های حیوانی در شناخت مکانیسم های بیماری و ارزیابی روش های درمانی، تولید بافت ها و ارگان های مصنوعی و تولید و ارزیابی داروهای جدید است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری سلولی و تکوینی جانوری 36 واحد است که 14 واحد به صورت درس های نظری تخصصی و 22 واحد به صورت رسالۀ دکتری ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از اتمام تحصیلات خود در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مشغول به فعالیت شوند.

    رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم جانوری > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

    زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی در مقطع دکتری به مطالعۀ ساختار و عملکرد اجزای مختلف جانوران از جمله پاسخ جانوران به محیط اطراف، نحوۀ تنظیم فعالیت بافت ها و اندام ها، نحوه تنظیم الگوهای پیچیده ژنتیکی و شناسایی وجوه مشترک این فرایندها در موجودات می پردازد. با توجه به نقش انکار ناپذیر جانوران در ابعاد مختلف زندگی بشر، ضرورت مطالعۀ وسیع و دقیق جنبه های فیزیولوژیک جانوری امری مهم است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری فیزیولوژی جانوری 36 واحد است که 14 واحد به صورت درس های نظری تخصصی و 22 واحد به صورت رسالۀ دکری ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از اتمام تحصیلات خود در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مشغول به فعالیت شوند.

  • گروه آموزشی علوم گیاهی
   • مقطع کارشناسی
    رشته زيست شناسي - علوم گياهي
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی > رشته زيست شناسي - علوم گياهي

    زیست شناسی علوم گیاهی یکی‌ از شاخه‌های‌ زیست‌شناسی‌ است‌ که‌ صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گیاهان‌ را بررسی‌ می‌کند. با توجه به نقش انکارناپذیر گیاهان در ابعاد مختلف زندگی بشر، ضرورت مطالعه وسیع و دقیق جنبه های مختلف گیاهان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه با توجه به نقش هر گروه از گیاهان به عنوان موجودات تولیدکننده در بوم سازگان ها و مطالعه آنها برای شناخت هر چه بهتر بوم سازگان ها و زندگی بشر اهمیت زیادی دارد. در این راستا شناخت و مطالعه گیاهان در سطوح مختلف سلولی، مولکولی، طبقه بندی و غیره در جهان در حال توسعه روزافزون است و دستاوردهای چنین تحقیقاتی برای توسعه و استقلال کشور بسیار ضروری و انکار ناپذیر است.

    متوسط طول دوره کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی، 8 نیمسال تحصیلی یا چهار سال است. تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی 135 واحد شامل 22 واحد درس های عمومی، 21 واحد درس های پایه، 82 واحد درس های تخصصی الزامی و 10 واحد درس های اختیاری است.

    فارغ التحصیلان بخش علوم گیاهی می توانند در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور، به عنوان کارشناسان در وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی، موزه های علوم طبیعی، فضای سبز سازمان شهرداری، صنایع غذائی و داروئی، موسسات مرتبط با زیست فناوری، مشاوره های تخصصی در صنایع تولیدی مرتبط با کشت و تکثیر گیاهان و صنایع داروئی و کشاورزی و ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت های دانش بنیان در زمینه رشته زیست شناسی گیاهی ایفای نقش کنند.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

    فیزیولوژی گیاهی شاخه ای از علم گیاه شناسی است که در آن عملکرد گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. در مقطع کارشناسی ارشد مکانیسم فرایندهای مختلف فیزیولوژی گیاهی مطالعه می شود که عبارتند از: فتوسنتز، تنفس، تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد، نقش و عملکرد تنظیم کننده های رشد.

    هدف اصلی فیزیولوژی گیاهی بررسی قوانین حاکم بر فرایند های حیاتی در گیاه است و اینکه گیاهان درمقابل با تغییرات محیطی چه عکس العملی را بکار می گیرند و چگونه نسبت به تنش های محیطی مقاومت می کنند. در مقطع ارشد دانشجویان قادر به تعیین بهترین شرایط رشد گیاه خواهند بود و با محلول های غذایی و نحوه تیماردهی گیاهان آشنا خواهند شد. نحوه همزیستی گیاهان با قارچ ها میکوریزا و باکتری های ریزوبیوم بررسی شده و تغییرات فیزیولوژیکی گیاه در نتیجه این همزیستی مورد بررسی قرار می گیرد.

    رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك و بوم شناسي
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك و بوم شناسي

    موضوع این رشته طبقه بندی گیاهان و بررسی ارتباط آنها با محیط پیرامونشان است. هدف این رشته تربیت کارشناسان ارشد متعهد و متخصص آشنا به مفاهیم سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی است. حداقل 4 نیمسال و حداکثر 5 نیمسال و با توجه به آزمایشگاهی بودن رشته 6 نیمسال طول این دوره است. درس های الزامی 12 واحد و درس های اختیاری 10 واحد است. 4 واحد از درس های اختیاری می تواند از دو گرایش دیگر رشته علوم گیاهی انتخاب شود. پایان نامه 6 واحد است که ترجیحا در راستای رفع نیاز های کشور در زمینه های تعیین فلور مناطق مختلف، آرایه شناسی، گرده شناسی، سیستماتیک مولکولی، آناتومی، مردم گیاه شناسی و عناوینی از این قبیل است. فارغ التحصیلان این رشته باید به مسایلی از قبیل تاریخچه گیاهشناسی، فلور ایران، سیستماتیک کلاسیک، سیستماتیک مولکولی، جغرافی گیاهی، گرده شناسی، بوم شناسی گیاهی و آناتومی تسلط پیدا کنند. در نهایت فارغ التحصیلان این رشته باید به توانایی پیشنهاد عناوین مناسب و انجام پروژه های علمی در زمینه سیستماتیک و بوم شناسی رسیده باشند.

    رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

    یکی از رشته های اصلی علوم گیاهی محسوب می شود چرا که علم شناسایی مراحل رشد و نمو گیاهان است. کلیه روند تغییرات از لحظه تشکیل سلول تخم، تحولات صورت گرفته در مراحل رویانزایی و تشکیل دانه را دنبال می کند. به چگونگی رویش و جوانه زنی بذر و انواع مختلف بذر و رشد گیاهک می پردازد. شرایط محیطی موثر بر جوانه زنی بذر و رشد دانه رست را مد نظر دارد. تحولات صورت گرفته در مریستم انتهایی ساقه، چگونگی تشکیل برگ و ساقه، انواع تیپ رویشی گیاهان را بررسی می نماید. نحوه عملکرد مریستم انتهایی ریشه و تشکیل ریشه های فرعی در پاسخ به شرایط محیطی و سازگاری با اقلیم های مختلف را بررسی می نماید. چگونگی تبدیل مریستم رویشی به زایشی و تشکیل گل و نمو دانه های گرده و تکوین کیسه رویانی که منجر به لقاح گردیده و با شکل گیری سلول تخم و تبدیل آن به دانه و میوه، چرخه تولید مثلی گیاه را کامل می نماید را مورد مطالعه قرار می دهد. بمنظور دست یافت به آخرین یافته ای علمی چگونگی بیان ژنها و تنظیمات هورمونی در هر مرحله نموی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این دانش امروزه جنبه های علمی و کاربردی فراوانی در زمینه تولید گیاهان و فرآورده های فراسودمند و بازار تجاری کسب نموده است.

    رشته زیست شناسی گیاهی - علوم محیط زیست
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته زیست شناسی گیاهی - علوم محیط زیست

    رشته علوم محیط زیست یک دانش بین رشته‌ای است و با بسیاری از گروه‌های علمی دانشگاه از جمله گروه‌های شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، خاکشناسی و معدن همکاری نزدیک دارد.

    کسانی که توانایی رویارویی با مشکلات مرتبط با محیط زیست را دارند، اخذ رشته علوم محیط زیست بهترین گزینه انتخابی برای آنان خواهد بود. کسانی که به تحصیل در گرایش علوم محیط زیست علاقه مندند ملزم به مطالعه دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی و فرایند هایی که بر روی زمین اتفاق می افتد و با اجتماع، سیاست و فرهنگ و علوم محیط زیست در ارتباط است خواهند بود. به علاوه دانشجویان گرایش علوم محیط زیست ملزم به شناخت روابط پیچیده مابین انسان و محیط طبیعی با به کارگیری دامنه ای از اصول مختلف خواهند بود.

    مقطع دکترا
    رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

    هدف این رشته تحصیلی تربیت افراد متخصص و متعهد مسلط به جنبه های مختلف مراحل رشد و نموی و تکوین گیاهان است که امکان رفع نیاز های علمی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تولیدی را بر طرف نمایند. طول دوره تحصیلی 4 سال بوده که در صورت نیاز تا 5 سال قابل تمدید است. تعداد واحدهای درسی 36 واحد شامل 14 واحد نظری و 22 واحد رساله است. 8 واحد تخصصی الزامی از بین دروس یاخته شناسی شناسی گیاهی پیشرفته، زیست شناسی تکوینی پیشرفته، رویان زایی و رویان شناسی گیاهی، ژنتیک تکوینی، تکون گیاهی مولکولی انتخاب می گردد و 6 واحد تخصصی اختیاری از بین دروس گرده شناسی پیشرفته، بیوتکنولوژی گیاهی، تمایز و اندام زایی در گیاهان، بافت شناسی و اندام شناسی در گیاهان، ژنتیک مولکولی گیاهی گذرانده می شود. پس از طی شدن واحد های نظری امتحان جامع بصورت کتبی و شفاهی از 3 تا 5 درس تخصصی برگزار می شود. پس از موفقیت در آزمون جامع با تسلط علمی کامل به سراغ رساله دکتری رفته و بر موضوعاتی که به حل مسایل علمی گیاهان مرتبط می باشد می پردازند. رساله های دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی پیرامون بررسی مراحل رشدو نمو و بر طرف نمودن مشکلات مطرح شده در زاداوری گیاهان و تولید محصول و عملکرد بیشتر در گیاهان است. مسایل موجود در حد مولکولی و ژنتیکی ارزیابی شده و دیدگاه های علمی جدید پیرامون آنها طرح و بحث می گردد. دانشجویان در حضور هیات داوران داخلی و خارجی از رساله خود دفاع نموده و موفق به اخد درجه دکتری می گردند. دانش آموختگان این رشته قادرند به رفع نیازهای علمی، تخصصی و کاربردی کشور در مراکز آموزش عالی و سازمان های پژوهشی بپردازند.

    رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

    در دوره دکتری رشته زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی افراد متخصص و آشنا به مباحث مختلف فیزیولوژی گیاهی تربیت شده که با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به فناوری های نوین دست می یابند. فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم ازجمله بیوشیمی، بیوفیزیک و زیست شناسی ملکولی ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقطع دکتری مباحث فیزیولوژی گیاهی بیشتر از جنبه ملکولی و بیوشیمی مورد بررسی قرار می گیرد، بطوری که جداسازی آنزیم ها و بررسی فعالیت آنها و همچنین اثر تنش های زیستی و غیر زیستی بر بیان ژن های مربوط به آنزیم ها ، ناقل های موجود در غشاهای سلولی و متابولیت های مختلف گیاهی بررسی می شوند. ساختمان و عملکرد متابولیت های ثانویه و نحوه استخراج آنها یکی از مباحث مربوط به مقطع دکتری است. یکی دیگر از مباحث مهم گیاه پالایی (phytoremediation) و شناسایی گیاهان بیش انباشتگر است که از جنبه برداشت آلودگی های محیطی بررسی خواهد شد. دانش آموختگان این رشته می توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، مراکز دخایر ژنتیک، فضای سبز سازمان شهرداری، صنایع مرتبط با زیست فناوری همکاری کنند. همچنین می توانند در تاسیس شرکت های دانش بنیان از جمله تولید گیاهان دارویی و زینتی ایجاد اشتغال کنند. طول دوره دکتری رشته زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 8 نیمسال است. مرحله آموزشی شامل 2 و حداکثر 4 نیمسال تحصیلی است. تعداد واحد های درسی 36 واحد است که شامل 14 واحد نظری و 22 واحد رساله است. بعد از گذراندن واحدهای درسی و موفقیت در امتحان جامع مرحله پژوهشی شروع می شود. در مرحله پژوهشی دانشجو باید به تدوین رساله و دفاع از آن بپردازد. در مرحله پژوهش دانشجویان می توانند با گرفتن پذیرش از یکی از دانشگاه های خارج یا داخل از فرصت مطالعاتی استفاده کنند. موضوع پژوهش در مدت فرصت مطالعاتی باید در زمینه موضوع رساله دانشجوی دکتری باشد.

    رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك گیاهی
    گروه آموزشی علوم گیاهی > مقطع دکترا > رشته زيست شناسي گیاهی - سيستماتيك گیاهی

    دانش سیستماتیک گیاهی دربرگیرنده سه زمینه اصلی آرایه شناسی (Taxonomy)، زی سازگان شناسی (Biosystematics) و تبارزایی شناسی (Phylogeny) است، همچنین با درک روابط بین گیاهان با محیط و نقش آنها در بوم سازگان ها همپوشانی بسیاری با بوم شناسی (Ecology) دارد. موضوع این رشته نام گذاری، شناسایی و رده بندی گیاهان، بررسی ارتباط آنها با محیط پیرامون و بررسی جنبه های گوناگون جمعیت ها، گونه ها و آرایه ها، برای نمونه، از نظر نحوه تکامل، خویشاوندی، نظام زادآوری و پراکنش با استفاده از صفات مختلف ریخت شناختی و مولکولی است. هدف این رشته تربیت متخصصان با آگاهی عمیق و اساسی از مبانی و کاربست های سیستماتیک گیاهی و شناخت همه جانبه نظری و میدانی از منابع وراثت گیاهی است. طول این دوره 8 نیمسال است که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تا یک نیمسال دیگر افزایش می یابد. درس های الزامی نظری و تخصصی 14 واحد و رساله برابر با 22 واحد است. رساله باید در محدوده موضوعات سیستماتیک گیاهی، با رویکردی جامع و معطوف به دستاوردهای باشد که ترجیحا به حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه های تعیین فلور مناطق مختلف، آرایه شناسی، گرده شناسی، سیستماتیک مولکولی، مردم گیاه شناسی و مانند آن کمک کند. فارغ التحصیلان این رشته باید علاوه بر تامین مدرسان دانشگاهی در رشته های گیاه شناسی، کشاورزی، منابع طبیعی و کلیه رشته ها و گرایش های مرتبط، پاسخگوی نیازهای پژوهشی مراکز گیاه شناسی، جنگل و مرتع داری، نهادهای پژوهشی مرتبط با وراثت گیاهی و بانک ژن، سازمان حفاظت محیط زیست، بخش های صنعتی، تولیدی، تجاری، گردشگری و بومگردی مرتبط با گیاهان و تنوع زیستی و نظایر آن باشند.

 • علوم مالی
  • گروه آموزشی حسابداری
   • مقطع کارشناسی
    رشته حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری > کارشناسی > رشته حسابداری

    قدمت حسابداری به تاریخ تمدن بشری بر می گردد و همواره یکی از ملزومات لاینفک تجارت، و امور مالی بوده و هست و خواهد بود. به همین خاطر است که به حسابداری اصطلاحا زبان تجارت نیز می گویند. تحقیقات نشان می دهد که رشته حسابداری یکی از پرطرفدار ترین رشته ها در جهان است و حتی آمار منتشره توسط وزارت علوم تحقیقات وفناوری ایران نیز این رشته را پردانشجو ترین رشته معرفی نموده است. یکی از دلایل جذابیت رشته حسابداری، بازار کار خوب آن است. البته باید دقت داشت که بطور معمول افرادی موقعیت های شغلی بهتر را در این رشته از آن خود خواهند نمود که علاوه بر دانش کافی دارای تجربه کاری مفید نیز در این زمینه باشند.

    نکته ظریف دیگری که لازم است به آن دقت شوداین است که برخی " حسابداری " را محدود به دفتر داری ( ثبت مبادلات مالی در دفاتر روزنامه و کل و معین) می دانند در حالی که آنچه باعث شد این رشته قدم در عرصه دانشگاه گذارد، کارکرد کلیدی و فراتر از دفتر داری بودن حسابداری است. به گفته آیریش (Irish,۱۹۵۰): " حسابداری علم است و نگهداری حساب، فن".بنابراین اگر می خواهید جامعه به دید یک فرد علمی به شما بنگرد، حسابدار باشید و نه دفتردار. امروزه انتظاری که از حسابداری می رود فوق العاده بالاست و بواقع آنچه باعث اهمیت یافتن این رشته در جوامع پیشرفته شده است نقش حساسی است که حسابداران بعنوان قلب تپنده نهادهای اقتصادی می توانند ایفا نمایند. متخصصین این رشته پرطرفدار و به نوعی پولساز علاوه بر مباحث حسابداری لازم است از قوانین و مقرارت مالیاتی، حقوقی و تجارت اطلاع کافی داشته باشند و علاوه بر این از مهارت کلامی و نوشتاری لازم برای ارائه گزارشات مفید به تصمیم گیرندگان درون و برون سازمانی برخورد دار باشند. با توجه تغییر نگرش نهادهای اقتصادی به مشتری مداری و سوق یافتن اجباری بازارها به سمت رقابتی شدن دیگر بدون اطلاعات ومفید مالی هیچ شرکتی هرگز نخواهد توانست پابرجا باقی بماند و در این میان است که حسابداران به ایفای نقش می پردازند. یک حسابداری می تواند در موقعیتهای شغلی نظیر حسابدار، حسابرس ( داخلی، مستقل، مالیاتی)، مدیرمالی، مدیر/مسئول حسابداری صنعتی، بازرس قانونی و ذیحساب مشغول به کار شود.

    کشور ما شدیداً نیازمند متخصصان حسابدار متبحر و متخلق به اخلاقیات است. زیرا که اعتبار این حرفه به امین بودن و درستکاری متخصصان آن است. بعبارت دیگر، حسابداران مسئولیت حساس و پیچیده ای را برعهده دارند، آن هم تفسیر مبادلات و رویدادها و ارائه تصویری از نهاد اقتصادی در قالب گزارشات مالی است که گروههای ذینفع براساس این گزارشات، آن نهاد اقتصادی را می شناسند و از نحوه عملکرد آن اطلاع کسب می کنند. درواقع، حسابداران نمایندگانی هستند که باید حساب پس دهند وبابت تفسیرهایی که انجام می دهند، پاسخگو باشند. سازمان با حساب پس دادن به جامعه ، خود را بعنوان یک هویت اخلاقی معرفی می کند. از اینرو می توان گفت حسابداری وجدان اخلاقی سازمان است .

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حسابداری

    آندسته از فارغ التحصیلان کارشناسی که علاقمند به یادگیری مطالب تئوری و نظری پشتوانه عملیات حسابداری هستند و می خواهند به تحقیق و پژوهش بیشتر در این رشته بپردازند می توانند ادامه تحصیل داده و وارد مقطع کارشناسی ارشد این رشته که در اکثر دانشگاههای کشور دایر است، شوند. دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

    دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر ۲.۵ سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر ۴.۵ سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل ۸ واحد و حداکثر ۱۴ واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل ۶ واحد و حداکثر ۱۰ واحد می باشد.

    رشته حسابرسی
    گروه آموزشی حسابداری > مقطع کارشناسی ارشد > رشته حسابرسی

    رشته کارشناسی ارشد حسابرسی، یکی از رشته‌های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از این رشته، آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز شامل حسابرسان مستقل و داخلی برای بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و مؤسساتی نظیر دیوان محاسبات، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، بورس اوراق بهادار، شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، بانکهای دولتی و خصوصی، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد.

    ایجاد رشته حسابرسی در مقطع کارشناسی ارشد برای آموزش حسابرسی نوین و موضوعهای فراوانی است که در این رشته مطرح می‌شود و واحدهای بخش دولتی و خصوصی از خدمات دانش‌­آموختگان این رشته بهره خواهند گرفت.

    طول دوره کارشناسی ارشد حسابرسی دو سال، و شامل ۴ نیمسال است و تعداد واحدهای درسی در رشته کارشناسی ارشد حسابرسی ۳۲ واحد شامل ۴ واحد اختیاری، ۱۱ واحد تخصصی و ۱۱ واحد دروس پایه و شش واحد پایان نامه می باشد.

  • گروه آموزشی ریاضیات مالی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته ریاضیات مالی
    گروه آموزشی ریاضیات مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته ریاضیات مالی

    رشته ریاضیات مالی در دوره کارشناسی ارشد دارای 29 واحد درسی، شامل دو عنوان درس اصلی و پنج عنوان درس اختیاری و همچنین دروس سمینار و پایان نامه می باشد. به طور کلی سرفصل های مصوب این رشته با هدف پرکردن فضای خالی مابین ریاضیات کاربردی و بازارهای مالی تهیه شده است. برای موفقیت در این رشته علاوه بر آشنایی با بازارهای مالی لازم است بر دروسی مانند تئوری احتمالات، آمار کاربردی، معلادلات دیفرانسیل و بهینه سازی تسلط داشت. در گروه ریاضیات مالی دانشکده علوم مالی درس پیشنیاز مدیریت مالی نیز با هدف آشنایی با بازارهای مالی در برنامه آموزشی آورده شده است. دروس اختیاری این امکان را فراهم می آورد تا بسته به علایق و استعداد، دانشجویان در یکی از حوزه های مالی مانند بازار بورس، بیمه، اقتصاد خرد و غیره فعالیت داشته باشند. وجود درس مباحث ویژه در بین دروس اختیاری نیز این امکان را فراهم می آورد تا در فاصله مابین بروز رسانی سرفصلها دانشجویان بتوانند با موضوعات جدید و کاربردی در مالی مانند کاربرد هوش مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی در بازارهای مالی آشنا شوند و در صورت علاقه در این حوزه به فعالیت بپردازند. خوشبختانه وجود رشته های مهندسی مالی، مدیریت مالی و حسابداری در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی این فرصت کم نظیر را ایجاد کرده که دانشجویان به صورت عملی با مسائل موجود در حوزه مالی کشور آشنا شده و با ابزارهای ریاضی در صدد حل مسائل و مشکلات باشند.

  • گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی
   • مقطع کارشناسی
    رشته مدیریت مالی
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی > رشته مدیریت مالی

    مدیریت مالی را یکی از ارکان اصلی هر سازمان یا شرکت (اعم از دولتی، خصوصی یا سهامی عام) در نظر گرفت که همپای مدیر اجرایی، مدیر نیروی انسانی و سایر مدیران، شرکت را در حرکت به سمت اهداف خود راهبری می‌کند. مدیر مالی ضمن نظارت بر درآمدها و هزینه‌‌های شرکت، منابع مالی سازمان اعم از وجوه نقد، دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای، اوراق بهادار و… را در جهت اهداف سازمان به صورت کارا و اثربخش هدایت می‌کند.

    مدیر مالی یک شرکت ضمن مشخص کردن دارایی های ثابت، سرمایه‌‌ای و جاری، تصمیماتی را در حوزه تامین وجوه، اخذ وام یا سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کند که این تصمیمات در رشد، رقابت و حتی بقای سازمان نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. لذا اغلب سازمان‌‌های متوسط یا بزرگ در انتخاب فرد مناسب برای این ایفای این نقش، حساسیت بسیار زیادی به خرج داده و به دنبال افراد مستعد و با سابقه می‌‌گردند.

    با پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور و تشکیل بازارهای سرمایه در ایران و جهان موجب شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه‌ی فعالیت‌های مالی خود به مشاورین مالی نیاز داشته باشد. کسانی که بتوانند در حوزه‌ی مدیریت سرمایه تخصص داشته باشند و شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک کنند.

    فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.

    همان‌طور که گفته شد با افزایش تمایل مردم به شرکت در بورس و سرمایه‌گذاری و افزایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار کار گسترده‌ای را پیش روی تحصیل‌کرده‌های رشته‌ی مدیریت امور مالی قرار داده است. این افراد علاوه بر مشاوره‌ی مالی که می‌توانند برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام دهند با دانششان، خود نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و درآمد خوبی داشته باشند.

    این رشته برای افرادی مناسب است که ضمن علاقه به کار با اعداد و ارقام، به مفاهیم مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز علاقه داشته باشند. پیشنهاد می‌‌شود نگاهی به یک صورت مالی بیندازید (به سایت Codal.ir مراجعه کرده و مثلاً صورت سود و زیان یکی از شرکت‌‌ها را ببینید). هریک از عناوین و مفاهیم این صورت‌‌های مالی از دغدغه‌‌های مدیر مالی سازمان بوده و تلاش در بهبود آن از وظایف مستقیم ایشان است.

    فارغ‌التحصیلان این رشته نباید انتظار داشته باشند که به محض اتمام تحصیل بتوانند به عنوان مدیر مالی در یک شرکت بزرگ یا حتی متوسط مشغول به کار شوند، زیرا همان‌‌گونه که اشاره شد، این موقعیت شغلی یکی از ارکان بسیار حساس در سازمان بوده و داشتن تجربه از الزامات آن است. اما خوشبختانه موقعیت‌‌های شغلی دیگری نیز پیش روی فارغ التحصیلان این رشته وجود دارد تا در آنجا به کسب تجربه بپردازند.

    با یک نگاه کلی به ترکیب پرسنل در بانک‌‌ها، شرکت‌‌های بیمه، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های مشاوره مالی و سرمایه‌‌گذاری و نیز شرکت‌‌های فعال در گوشه و کنار بورس اوراق بهادار، می‌‌توانید تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مدیریت مالی را ببینید که در حال ایفای نقش هستند. فعالیت این افراد در حوزه‌‌های مختلفی به عنوان تحلیلگر مالی و اقتصادی، مشاور مالی، معامله‌گر، مدیر پرتفوی و بسیاری موارد مشابه صورت می‌‌گیرد.

    گرایش های رشته : سرمایه گذاری ، بیمه، مالی شرکتی، حقوق مالی، ریسک، بانکداری، مهندسی مالی

    گروه مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی در افق 5 ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به عنوان قطب اول مدیریت مالی در کشور شناخته شده و در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین‌المللی دست یابد.

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت مالي
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت مالي

    انتخاب رشته کارشناسی ارشد، برای بسیاری از داوطلبان به خصوص در رشته هایی که دارای گرایش های مختلف هستند، بسیار سخت است. داوطبان با دو هدف ارتقاء سطح شغلی و یا تنها داشتن مدرک ارشد، تصمیم به تحصیل در این مقطع میگیرند. آشنایی با آن رشته و اینکه با تحصیل در آن چه موقعیت هایی را بدست می آورید، بسیار مهم است.

    یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت، مدیریت مالی است. هدف رشته مدیریت مالی، مدیریت نقدینگی و پول، افزایش سوددهی است. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مدیریت مالی، با ادامه تحصیل در مقطع ارشد، اطلاعات خود را در زمینه تئوری های نوین مالی و این چنین زمینه ها افزایش می دهند و می توانند در سمت های شغلی بهتری مشغول به کار شوند.

    مدیران ارشد مالی مسئول سلامت مالی یک سازمان هستد. آنها گزارش های مالی، فعالیت های مستقیم سرمایه گذاری و برنامه هایی را برای اهداف مالی بلند مدت سازمان خود ایجاد می کنند. دانشجویان این رشته برای کار در شرکت های خصوصی و دولتی آماده می شوند.

    با پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور و تشکیل بازارهای سرمایه در ایران و جهان موجب شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه‌ی فعالیت‌های مالی خود به مشاورین مالی نیاز داشته باشد. کسانی که بتوانند در حوزه‌ی مدیریت سرمایه تخصص داشته باشند و شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک کنند.

    فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.

    همان‌طور که گفته شد با افزایش تمایل مردم به شرکت در بورس و سرمایه‌گذاری و افزایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار کار گسترده‌ای را پیش روی تحصیل‌کرده‌های رشته‌ی مدیریت امور مالی قرار داده است. این افراد علاوه بر مشاوره‌ی مالی که می‌توانند برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام دهند با دانششان، خود نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و درآمد خوبی داشته باشند.

    بازار کار و آینده شغلی ارشد مدیر مالی در دنیا

    یک مدیر مالی وظیفه ارائه راهنمایی و پشتیبانی مالی از مشتریان و همکاران را بر عهده دارد تا آنها بتوانند تصمیمات تجاری مناسبی بگیرند. شما به عنوان یک مدیر مالی، برای ارقام و کار با مدل سازی و تجزیه و تحلیل پیچیده ، و همچنین درک صحیح از سیستم ها و رویه های مالی ، به سرمربی خوبی نیاز خواهید داشت.

    شما ممکن است در محیط های مختلفی از جمله سازمان های بخش دولتی و خصوصی مانند موسسات خیریه، موسسات مالی، شرکت های تولیدی، دانشگاه ها مشغول به کار شوید.

    مدیران مالی در بسیاری از صنایع از جمله بانک ها و شرکت های بیمه کار می کنند. بیشتر مدیران مالی تمام وقت و بعضی دیگر بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند. پیش بینی می شود اشتغال مدیران مالی طی ده سال آینده (تا 2029) 15 درصد رشد کند، که این میزان بسیار سریعتر از رشد متوسط برای همه مشاغل است.

    با یک نگاه کلی به ترکیب پرسنل در بانک‌‌ها، شرکت‌‌های بیمه، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌‌های مشاوره مالی و سرمایه‌‌گذاری و نیز شرکت‌‌های فعال در گوشه و کنار بورس اوراق بهادار، می‌‌توانید تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان مدیریت مالی را ببینید که در حال ایفای نقش هستند. فعالیت این افراد در حوزه‌‌های مختلفی به عنوان تحلیلگر مالی و اقتصادی، مشاور مالی، معامله‌گر، مدیر پرتفوی و بسیاری موارد مشابه صورت می‌‌گیرد.

    :درآمد و حقوق ارشد مدیریت مالی در دنیا

    در حقیقت ، وقتی مشاغل پزشکی را از لیست خارج کنید ، مدیران مالی بالاترین میانگین دستمزد سالانه را دارند. متوسط حقوق مدیر امور مالی در ایالات متحده است 429,119 دلار در از تاریخ 17 آوریل 2021 است. حقوق این افراد می تواند بین بازه 107,713دلار تا 134,540 دلار باشد.

    :دانشگاه های برتر ارشد مدیریت مالی در دنیا

    دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد، موسسه فناوری ماساچوست، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

    گرایش های رشته: سرمایه گذاری، بیمه، مالی شرکتی، حقوق مالی، ریسک، بانکداری، مهندسی مالی

    گروه مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی در افق 5 ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، به عنوان قطب اول مدیریت مالی در کشور شناخته شده و در زمینه های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین المللی دست یابد.

    رشته مهندسي مالي
    گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی مالي

    عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها. در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم ریاضیات مالی- ریاضیات کاربردی- علوم کامپیوتر- فن آوری اطلاعات- انبارش داده های مالی محاسبات رایانه ای مالی- مدیریت مالی و مخاطره(ریسک) به حساب آورد.

    تفاوت عمده و مهم این رشته با مدیریت مالی در تمرکز ان بر کاربرد تحلیل­های ریاضی در حوزه مالی است که فقدان آن در دوره مدیریت مالی موجود در کشور احساس می­شود.

    هدف از راه اندازی رشته مهندسی مالی را می­توان در موارد زیر خلاصه نمود:

    ۱- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری

    ۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خزانه داری

    ۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

    ۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک

    این اهداف با فراگیری فنون مهندسی مالی در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید(مهندسی اوراق بهادار)، مدیریت و مهندسی نقدینگی و مدیریت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.

    دوره کارشناسی ارشد مهندسی مالی، یک دوره دوساله شامل ۴ نیمسال و مشتمل بر ۳۲ واحد درسی است که این دروس شامل ۱۲ واحد دروس اصلی، ۱۲ واحد دروس اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان نامه و البته تعدادی دروس جبرانی به اقتضا شرایط دانشجوی ورودی می­باشد.

    برای پذیرش در این رشته، دارابودن مدرک کارشناسی از رشته های مهندسی یا علوم پایه و دارا بودن مدرک لیسانس با سابقه ۴ سال کار در این زمینه علاوه بر پذیرش در آزمون ورودی لازم است.

    گروه مهندسی مالی دانشگاه خوارزمی در افق ۵ ساله آتی، در صدد است تا با جذب اعضاء هیئت علمی توانمند و تقویت زیرساخت­ های سخت­ افزاری و نرم­افزاری، به عنوان قطب اول مهندسی مالی در کشور شناخته شده و در زمینه ­های آموزشی و پژوهشی، به جایگاه ممتاز در بین دانشگاه­ های منطقه خاورمیانه و مطرح در سطح بین المللی دست یابد.

    تعریف رشته:

    مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها. در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علوم زیر به حساب آورد: ریاضیات مالی- ریاضیات کاربردی- علوم کامپیوتر- فن آوری اطلاعات- انبارش داده های مالی محاسبات رایانه ای مالی- مدیریت مالی و مخاطره(ریسک).

    راه اندازی رشته مهندسی مالی اهداف زیر را دنبال می کند:

    ۱- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری

    ۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خزانه داری

    ۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

    ۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک

    این اهداف با فراگیری فنون مهندسی مالی در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید(مهندسی اوراق بهادار)، مدیریت و مهندسی نقدینگی و مدیریت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.

    طول دوره و شکل نظام آن:

    کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی یک دوره دوساله، دارای چهار نیمسال مشتمل بر ۳۲ واحد درسی می باشد. متوسط طول این دوره ۲سال و حداکثر ۳ سال پیش بینی می شود. برنامه درسی در ۴ ترم به صورت زیر برنامه ریزی می شود. طول هر ترم ۱۶ هفته کامل بوده و برای هر واحد درسی ۱۶ ساعت موردنظر می باشد.

    نقش و توانایی فارغ التحصیلان:

    مهندسین مالی می توانند در حوزه های زیر نقش تعیین کننده داشته باشند:

    - صنایع بانکداری خصوصاً بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندس مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک مالی

    - حوزه تحققیات و مشاوره مالی

    - به عنوان کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار

    - در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها

    - در شرکتهای کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه

    - طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی

    - به عنوان کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

 • فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسی برق - کنترل
    گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی برق - کنترل

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مهندسی صنایع
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي صنايع
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي صنايع

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسی صنایع - مهندسي لجستيك و زنجيره تامين
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - مهندسي لجستيك و زنجيره تامين

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسی صنایع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسی صنایع - سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مهندسی صنایع
    گروه آموزشی مهندسی صنایع > مقطع دکترا > رشته مهندسی صنایع

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مهندسی عمران
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي عمران - عمران
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي عمران - عمران

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - ژئوتكنيك
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي عمران - ژئوتكنيك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - راه و ترابري
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي عمران - راه و ترابري

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - مهندسي زلزله
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي عمران - مهندسي زلزله

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - مهندسي سازه
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي عمران - مهندسي سازه

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مهندسي عمران - ژئوتكنيك
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع دکترا > رشته مهندسي عمران - ژئوتكنيك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مهندسي عمران - مهندسی سازه
    گروه آموزشی مهندسی عمران > مقطع دکترا > رشته مهندسي عمران - مهندسی سازه

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مهندسی مکانیک
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي مكانيك
    گروه آموزشی مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي مكانيك

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
    گروه آموزشی مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي

    توضیحات در مورد رشته

 • فیزیک
  • گروه آموزشی حالت جامد
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فيزيك - حالت جامد
    گروه آموزشی حالت جامد > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيك - حالت جامد

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    رشته فيزيك
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی > رشته فيزيك

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع کارشناسی ارشد
    رشته فوتونيك
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فوتونیک

    توضیحات در مورد رشته

    رشته علوم و فناوری نانو
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته علوم و فناوری نانو

    توضیحات در مورد رشته

    رشته فيزيك - اپتيك و ليزر
    گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته فيزيك - اپتيك و ليزر

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته نجوم و اختر فيزيك
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته نجوم و اختر فيزيك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته گرانش و كيهان شناسي
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع کارشناسی ارشد > رشته گرانش و كيهان شناسي

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته نجوم و اختر فيزيك
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع دکترا > رشته نجوم و اختر فيزيك

    توضیحات در مورد رشته

    رشته گرانش و كيهان شناسي
    گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا > مقطع دکترا > رشته گرانش و كيهان شناسي

    توضیحات در مورد رشته

 • مدیریت
  • گروه آموزشی مدیریت آموزشی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت آموزشي
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مديريت آموزشي
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع دکترا > رشته مدیریت آموزشی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته آموزش عالی - مديريت آموزش عالی
    گروه آموزشی مدیریت آموزشی > مقطع دکترا > رشته آموزش عالی - مديريت آموزش عالی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - بازاريابي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت بازرگاني - مديريت استراتژيك
    گروه آموزشی مدیریت بازرگانی > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت بازرگاني - مديريت استراتژيك

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت صنعتي - توليد
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - توليد

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت صنعتي - مديريت زنجيره تامين
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت صنعتي - مديريت زنجيره تامين

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كارالكترونيكي
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت فناوري اطلاعات - كسب و كارالكترونيكي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته هوشمندي كسب و كار
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته هوشمندي كسب و كار

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین
    گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
   • مقطع کارشناسی ارشد
    رشته منابع انساني - مديريت منابع انساني اسلامی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته منابع انساني - مديريت منابع انساني اسلامی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت دولتي - توسعه منابع انساني
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مديريت دولتي - توسعه منابع انساني

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کسب و کار - استراتژی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - استراتژی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت کسب و کار - مالی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع کارشناسی ارشد > رشته مدیریت کسب و کار - مالی

    توضیحات در مورد رشته

    مقطع دکترا
    رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع دکترا > رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
    گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار > مقطع دکترا > رشته مدیریت دولتی - رفتار سازمانی

    توضیحات در مورد رشته

  • گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک
   • مقطع کارشناسی
    رشته مديريت بيمه
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت بيمه

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت امور بانكي
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت امور بانكي

    توضیحات در مورد رشته

    رشته مديريت امور گمركي
    گروه آموزشی بانک، بیمه و گمرک > مقطع کارشناسی > رشته مديريت امور گمركي

    توضیحات در مورد رشته

 • هنر و معماری
  • گروه آموزشی مهندسی معماری
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسی معماری
    گروه آموزشی مهندسی معماری > مقطع کارشناسی > رشته مهندسی معماری

    مهندسی معماری رشته ای است که در مرز بین هنر و مهندسی تعریف می شود ونیز با در نظر گرفتن نیازهای جسمانی و روانی انسان در تلاش است فضای زندگی را در راستای زیست بهینه ساماندهی کند.

  • گروه آموزشی مهندسی شهرسازی
   • مقطع کارشناسی
    رشته مهندسي شهرسازي
    گروه آموزشی مهندسی شهرسازی > مقطع کارشناسی > رشته مهندسي شهرسازي

    مهندسی شهرسازی با مطالعه و بررسی عوامل کالبدی، روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر، به مداخله و تنظیم فضا به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان می پردازد.

  • گروه آموزشی چندرسانه ای
   • مقطع کارشناسی
    رشته چندرسانه اي
    گروه آموزشی چندرسانه ای > مقطع کارشناسی > رشته چندرسانه اي

    رشته چندرسانه ای دانشی است که با استفاده از رسانه های جدید سعی در تولید محتوایی متناسب با نیاز های روز دارد. فارغ التحصیلان این رشته توانایی آن را دارند تا در حوزه تبلیغات، روابط عمومی، آموزش و بازار یابی کار کنند.