دانشکده‌ها
 • ادبیات و علوم انسانی
  • گروه آموزشی تاریخ
   • مقطع کارشناسی
    گرایش تاریخ
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش تاريخ ايران اسلامي
    گرایش تاريخ انقلاب اسلامی
    گرایش تاریخ اسلام
    گرايش تاريخ تشيع
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی زبان های خارجی
   • مقطع کارشناسی
    گرايش زبان و ادبيات انگليسي
    گرایش مترجمی
    گرایش آموزش زبان انگلیسی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش آموزش زبان انگلیسی
    گرايش زبان و ادبيات انگليسي
    گرايش مترجمی
    گرایش زبان انگلیسی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش آموزشی زبان انگليسي
    گرايش زبان و ادبيات انگليسي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش زبان و ادبيات عربي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش زبان و ادبيات عربي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش زبان و ادبيات عربي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
   • مقطع کارشناسی
    گرايش زبان و ادبيات فارسي
    گرایش ادبیات داستانی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش زبان و ادبيات فارسي
    گرایش ادبيات تطبيقي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش زبان و ادبيات فارسي
    گرایش ادبيات فارسي ويژه غير فارسي زبانان
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی جامعه شناسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علوم اجتماعي پژوهشگري
    گرایش علوم اجتماعي- خدمات اجتماعي
    گرایش جامعه شناسي
    گرایش مددكاري اجتماعي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش پژوهش علوم اجتماعي
    گرایش مطالعات زنان - زن و خانواده
    گرایش جامعه شناسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
    گرایش سياستگذاري فرهنگي
    گرایش جامعه شناسي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
   • مقطع کارشناسی
    گرايش علوم قرآن و حديث
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش علوم قرآن و حديث
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی فلسفه
   • مقطع کارشناسی
    گرایش فلسفه و حکمت
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش فلسفه و كلام اسلامي
    گرايش فلسفه دین
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش حکمت متعاليه
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی معارف اسلامی
   • مقطع کارشناسی
    گرايش معارف اسلامی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش معارف قرآن
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • اقتصاد
  • گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
   • مقطع کارشناسی
    گرايش اقتصاد عمومی
    گرايش حمل و نقل
    گرايش صنعتي
    گرايش اقتصاد نظری
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    رشته_و_گرایش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش اقتصاد انرژي
    گرایش مدلسازي سيستمهاي كلان-برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي
    گرایش مدلسازي سيستمهاي كلان- انرژي
    گرایش مدلسازي سيستمهاي كلان- تحقيق درعمليات
    گرایش سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-انرژي
    گرایش سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي
    گرایش سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش اقتصاد اسلامي
    گرايش مالي اسلامي
    گرايش بانكداري اسلامي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش آسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي - حركات اصلاحي
    گرایش آسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي - امدادگري ورزشي
    گرایش تربيت بدني - بيو مكانيك
    گرایش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي-تربيت بدني ويژه
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش آسيب شناسي و حركات اصلاحي
    گرایش آسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي - حركات اصلاحي
    گرایش تربيت بدني - بيو مكانيك
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
    گرایش فيزيولوژي ورزشي - فعاليت ورزشي محض
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش فيزيولوژي ورزشي
    گرایش فيزيولوژي ورزشي - قلب و عروق و تنفس
    گرایش فيزيولوژي ورزشي - عصبي عضلاني
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش مديريت بازاريابي در ورزش
    گرایش مديريت ورزشي
    گرایش مديريت رويدادهاي ورزشي
    گرایش مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
    گرايش رشدحركتي
    گرايش يادگيري حركتي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش رفتار حركتي
    گرايش رشدحركتي
    گرايش يادگيري حركتي
    گرایش مديريت ورزشي
    گرایش مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مربیگری ورزشی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علوم ورزشي
    گرایش تربيت بدني
    گرایش علوم زيستي ورزش
    گرایش علوم انساني ورزش
    گرایش آسيب شناسي و حركات اصلاحي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش تربيت بدني
    گرایش رفتار حركتي
    گرایش مديريت ورزشي
    گرایش فيزيولوژي ورزشي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش تربیت بدنی
    گرایش آسيب شناسي و حركات اصلاحي
    گرایش رفتار حركتي
    گرایش مديريت ورزشي
    گرایش فيزيولوژي ورزشي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • حقوق و علوم سیاسی
  • گروه آموزشی حقوق بین الملل
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    رشته_و_گرایش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش حقوق بين الملل عمومي - مصونيت حقوق بين الملل انرژي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی حقوق جزا
   • مقطع کارشناسی
    گرایش فقه و حقوق اسلامي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش فقه و حقوق اسلامي
    الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    گرایش فقه و مباني حقوق اسلامي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش حقوق جزا و جرم شناسي
    گرایش فقه و حقوق جزا
    الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی حقوق خصوصی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش حقوق محض
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش حقوق خصوصی
    مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسلام
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش حقوق خصوصي
    گرایش فقه و حقوق خصوصي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی حقوق بین الملل
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش حقوق بین الملل
    گرایش روابط بین الملل
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی روابط بین الملل
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش مطالعات منطقه اي-مطالعات اروپا
    گرایش روابط بين الملل
    گرایش مطالعات منطقه اي-مطالعات خاورميانه و شمال افريقا
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش روابط بين الملل
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علوم سیاسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علوم سياسي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش علوم سياسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش علوم سياسي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علوم تربیتی
    گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش برنامه ريزي درسي
    گرایش تحقيقات آموزشي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش برنامه ريزي درسي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش تکنولوژی آموزشی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش تکنولوژی آموزشی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی روانشناسی بالینی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش روانشناسي باليني
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش روانشناسي باليني
    گرایش روانشناسي باليني كودك و نوجوان
    گرایش روانشناسي سلامت
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش روانشناسي باليني
    گرایش روانشناسي سلامت
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش روانشناسی تربیتی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش روانشناسی تربیتی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
   • مقطع کارشناسی
    گرایش گرايش آموزش و پرورش كودكان استثنايي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت
    گرایش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مشاوره گرایش مشاوره و راهنمایی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش مشاوره و راهنمايي
    گرایش مشاوره خانواده
    گرایش مشاوره شغلی
    گرایش مشاوره مدرسه
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش مشاوره
    گرایش مشاوره و راهنمايي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علم اطلاعات و دانش شناسي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش علم اطلاعات و دانش شناسي
    گرایش علم اطلاعات ودانش شناسي-مديريت اطلاعات
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش علم اطلاعات و دانش شناسي
    گرایش علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش بازيابي اطلاعات و دانش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی روانشناسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش روانشناسی عمومی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش روانشناسی عمومی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش روانشناسی عمومی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • شیمی
  • گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش شيمي الي
    گرایش شيمي پليمر
    گرایش فيتوشيمي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش شيمي آلي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش شیمی کاربردی
    گرایش شیمی محض
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش شيمي تجزيه
    گرایش شيمي كاربردي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش شيمي تجزيه
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی شيمي فيزيك، معدني و نانوشيمي
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش شيمي فيزيك
    گرایش شيمي - معدني
    گرایش علوم و فناوري نانو - نانو شيمي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش شيمي فيزيك
    گرایش شيمي - معدني
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • علوم جغرافیایی
  • گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش برنامه ريزي فضايي و مجتمع هاي گردشگري
    گرايش گردشگری شهری
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش آمايش سياسي فضا
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش جغرافیای سیاسی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش سيستم اطلاعات جغرافيايي
    گرایش سنجش از دور
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی جغرافیای انسانی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش جغرافیا
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش آمايش شهري
    گرايش محيط زيست شهری
    گرايش برنامه ريزي مسکن و بازآفرینی شهری
    گرايش توسعه اقتصاد روستایی
    گرايش برنامه ريزي كالبدي – فضايي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري
    گرایش جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش سينوپتيك
    گرايش تغيير اقليم
    گرايش ژئومورفولوژي نظري
    گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط
    گرایش مخاطرات محيطي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش آب و هواشناسي
    گرايش ژئومورفولوژي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • علوم ریاضی و کامپیوتر
  • گروه آموزشی ریاضی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش ریاضیات و کاربردها
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش آمار ریاضی
    گرايش جبر
    گرايش آناليز
    گرايش آناليز عددي
    گرايش بهينه سازي
    گرايش رياضي مالي
    گرايش تحقیق در عملیات
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    ریاضی محض گرایش آنالیز
    ریاضی محض گرایش جبر
    ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علوم کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    گرایش علوم کامپیوتر
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش داده كاوي
    گرايش علوم تصميم و دانش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • علوم زمین
  • گروه آموزشی زمین شناسی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش زمین شناسی محض
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش پترولوژي
    گرايش زمين ساخت
    گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي
    گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
    گرايش لرزه شناسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش چینه شناسی و فسیل‌شناسی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش زمين شناسي اقتصادي
    گرايش آب زمين شناسي
    گرايش زمين شناسي مهندسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش آب شناسی
    گرايش زمين شناسي مهندسي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی ژئوشیمی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش زمين شناسي نفت
    گرايش زمين شناسي زيست محيطي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • علوم زیستی
  • گروه آموزشی سلولی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش سلولی-ملکولی
    گرایش زیست فناوری
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش سلولي و مولكولي
    گرایش ژنتیک
    گرایش بیوشیمی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علوم جانوری
   • مقطع کارشناسی
    گرایش جانوری
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش فيزيولوژي
    گرايش سلولي و تكويني
    گرایش علوم محيط زيست
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش جانوري-سلولی و تکوینی
    گرایش فیزیولوژی جانوری
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی علوم گیاهی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش گیاهی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش فيزيولوژي
    گرایش سيستماتيك و بوم شناسي
    گرايش سلولي و تكويني
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • علوم مالی
  • گروه آموزشی حسابداری
   • مقطع کارشناسی
    گرایش حسابداری
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش حسابداری
    گرایش حسابرسی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی ریاضیات مالی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش ریاضیات مالی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مدیریت و مهندسی مالی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مديريت امور مالی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش مدیریت مالی
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
   • مقطع کارشناسی
    گرایش نرم افزار
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    مهندسي برق گرايش كنترل
    مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي کامپیوتری
    مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مهندسی عمران
   • مقطع کارشناسی
    گرايش عمران
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش سازه
    گرايش زلزله
    گرايش ژئوتكنيك
    گرايش راه و ترابري
    گرايش مهندسي آب و سازه هاي هیدرولیکی
    گرايش مهندسي و مديريت ساخت
    گرايش مهندسي محيط زيست
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش سازه
    گرايش ژئوتكنيك
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مهندسی صنایع
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مهندسی صنایع
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش بهينه سازي سيستم‌ها
    گرايش سيستم هاي كلان
    گرايش مهندسي مالي
    گرايش لجستيك و زنجيره تأمين
    گرايش مديريت مهندسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش مهندسی صنایع
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مهندسی مکانیک
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مهندسی مکانیک
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش طراحي كاربردي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • فیزیک
  • گروه آموزشی حالت جامد
   • مقطع کارشناسی
    گرایش فیزیک محض
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش فيزيك ماده چگال
    گرايش فيزيك پلاسما
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش فيزيك پلاسما
    گرایش پلاسمای پزشکی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش اپتيك و ليزر
    گرایش نانوفیزیک و فوتونيك
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش نجوم و اخترفيزيك
    گرايش گرانش و كيهان شناسي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • مدیریت
  • گروه آموزشی مدیریت آموزشی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرایش مدیریت آموزشي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرايش آموزش عالی-مدیریت آموزش عالی
    گرایش مدیریت آموزشي
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    گرايش بازاريابي
    گرايش بازرگاني بين المللي
    گرايش مديريت استراتژيك
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
   • مقطع کارشناسی
    رشته_و_گرایش
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات
    مديريت صنعتي گرايش مديريت زنجيره تامين
    مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الکترونیک
    مديريت فناوري اطلاعات گرايش هوشمندي کسب و کار
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    گرایش مهندسی صنایع
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مدیریت بیمه
    گرایش مديريت امور بانكي
    گرایش مديريت امور گمركي
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني
    مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انسانی اسلامی
    مديريت كسب و كار گرايش استراتژي
    مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي
    مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسانی
    مديريت كسب و كار گرايش سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
    مديريت كسب و كار گرايش عمليات و زنجيره تامين
    مديريت كسب و كار گرايش مالي
    كارآفريني گرايش كسب و كار جديد
    كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
    مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

 • هنر و معماری
  • گروه آموزشی معماري
   • مقطع کارشناسی
    گرایش معماری
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    رشته_و_گرایش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

  • گروه آموزشی شهرسازی
   • مقطع کارشناسی
    گرایش مهندسی شهرسازی
    گروه > کارشناسی > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع ارشد
    رشته_و_گرایش
    گروه > ارشد > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح

    مقطع دکترا
    رشته_و_گرایش
    گروه > دکترا > رشته_و_گرایش

    توضیح

    توضیح