دانش آموختگان گروه مهندسی صنایع

 | تاریخ ارسال: 1397/4/6 | 
دشتی خطبه سرا
ورودی نام خانوادگی نام مقطع رشته- گرایش
۸۶ کاظمی احمد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۶ کریمی علی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۶ مقیمی حمیدرضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۶ نوروزشاد ندا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۷ حاج ابراهیمی قاسم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۷ شاکری مهدی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۷ عزتیان بنفشه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۷ عظیم زاده حسین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۷ کردی ابوذر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ ادیب نیا عیسی کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ آزاده رنجبر زهرا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ اسمعیل پورعربی حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ اوتادی فرشته کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ برفرازی کبری کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ پورنقدی حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ توکلی زینب السادات کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ خرد علی کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ خردمند فهیمه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ خلیلی حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ دوخایی نیره کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ راستا شهاب کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ رجبعلی زاده عاطفه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ رحمتی والا شیوا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ رستمی محمدعلی کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ رضوی مجد سیدموسی کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ رفیعی شهرام کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ زندی ارش کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ زینی شروین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ سیدکریمی سیدمحمد کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ طالبی رستمی وحید کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ طاهریفر رویا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ طوفانی پری ناز کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ عباس نژاداسکویی فرزاد کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ عبدالحسینی محمد کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ فکری نجمه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ قدس مریم کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ قشقایی زهرا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ کرم پور اعظم کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ کریمی امیرحسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ کریمی نسرین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ کوه زاده سهیلا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ گودرزی فر فریده کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ لطفی فهیمه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ ملایی امیر کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ مه ابادپور مینا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ مهدوی نیا ریحانه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ نیک پیام حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ هاشم زاده قالهری زهرا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ یادگاری نیلوفر کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ عزیزی شیده کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۸ ربیعی مریم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ گلابی بهبهان جواد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ حسن مقدم ندا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ خانی ثریا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ رضایی محمودرضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ منتخبی بهنام کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ آدینه مجید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ اکبری اصفهانی رضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ حیدری صادق کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ دستجرداصفهانی حسن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ راه گان شیوا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ رضاپور رقیه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ سلطانی زهرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ غفوریان القلندیس فهیمه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ مرعشی سیده غزاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۸ مومنی داود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ ابطحی سیدسامان کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ ازادشهرکی ندا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ ایزدی شبنم کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ ایمانی پور احسان کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ باشی ورشوساز مهتاب کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ باغبانی نجف ابادی محمدامین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ بختیاری فر علیرضا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ بیجارچیان محدثه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ چرامین میثم کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ خدایاری دهنایینی عبدالرضا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ رضوان رامینا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ رضوانی نجم ابادی سمیرا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ رنجبرایگدری کسری کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ سلطانعلی زاده سحر کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ سلطانی سعید کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ شبانی شبنم کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ شیخ حسنی مهرناز کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ صادقی بروجنی سهیل کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ صالحی امید کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ صمدی مهران کاردانی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ عاقلی شیروانه ده زهرا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ عظیم زاده حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ عین آبادی بهنام کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ فدوی معین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ قارون حسن کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ قاسمی گودرزی میلاد کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ کربلایی محمدمیگونی مهرزاد کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ لک رویا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ محبوبی نیا امنه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ محقق دولت ابادی احسان کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ مسلمی شیوا کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ مهدی زاده خلیفانی خدیجه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ هادی پورچوبه هنگامه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ همیشه بهار حسین کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ یوسفی فاطمه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ سبکتکین ریزی عطیه کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
۸۹ ابراهیمی ارجستان مینا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ اصلی بیگی فرزانه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ زادصالح مسعود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ فروزانپور حمیدرضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ مظلومی ارش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ نیازمند کیانا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ ولی نژادکتی لته میثم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ شایگان محسن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ مختارپورکلاشمی حسین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۸۹ نصرابادی مهری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ چراغی سمیرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ حمیدی حسین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ دوسته اکرم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ راموش جان کمال کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ رضایی شهری اعظم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ شبانی سونیا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ صفی وندایردموسی مینا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ قاسمی فرشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ کشاورز مرضیه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ محمدی بختیار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ مرادی هادی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ مسگران ایاقچی مهسا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ مظلومی اناهیتا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ نوع دوست سارا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ همتی صغری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ دشتی خطبه سرا
زینب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ امان پوربناب شاهرخ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ اهرچی فرشی کیانوش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ بدری مجتبی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ تاجدینی مریم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ جهان بخشی مریم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ حیدری سمیه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ خردروستا شیما کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ رحمنی جمال کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ رضازاده بابک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ شهامت ارین الناز کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ عبدلی میلاد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ علمی نژاد سمیه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ غفاری پریسا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ فتحی قلعه جق زهرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ فضایلی محمد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ گل میرزایی زهرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ لله گانی دزکی مسعود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ محمدی طاهره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ مرادی مولود کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ مهدی زاده تورزنی مرضیه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ بیات فائزه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ ترابی اردکانی الناز کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۰ غفوری کلجاهی سعید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ اسدزاده زهرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ اسدی محسن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ آشوری نفیسه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ امینی راستابی ابوالفضل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ رزاقی حجت اله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ رزمجوئی سمانه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ ستایش فرجی مهدی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ فاخری اقدم زهرا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ معززی هنگامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ ترکاشوند محسن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ نجفی مهرناز کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ امیری مینا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ جعفرخانی حمید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ حیدری آرزو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ رنجبرطزنجی فاطمه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ روشنائی افروزه السادات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ عزیزی الهه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ محمودی مهرنوش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ مصدری کلجاهی حسین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ ملکی داریوش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ اطلاعی کاشانی حمید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ تقی پورروشن علی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ حاتمی منش طیبه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ قاسمی شیواسادات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ کریمی امیررضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۱ نجیمی مهسا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ الیاسی انیس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ معلقی هاجر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ نوروزی میلاد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ نظری حامد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ یوسفی نژاد وحید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۲ آقازاده سیدمهدی کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۲ پارسائیان علیرضا کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۲ رضائی بهمن کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۲ قهرمانی نهر جاوید کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ اسلام پناه محمد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ جهانگیری شبنم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ سلیمان زاده احمد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ صارمی سارا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ عزتی ژیلا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ کریمیان هادی اردبیلی یاسمن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ کشت کار مریم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ ناصری محبت اله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ یعقوبی ابراهیم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ مسلمی شیوا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
۹۳ حشمتی محمد کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ خیرابادی محبوبه کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ رحمانی امید کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ رنجبر زهره کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ گلزاده امید کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ مشکانی محمدکاظم کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ مهدی زاده اسطلخ کوهی فاطمه کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۳ مهدی زاده نراقی مسعود کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۴ ادیب نیا مهدی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها
۹۴ جمالی دولت ابادی محمدرضا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها
۹۴ توکلیان فرناز کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها
۹۴ اربابی حمیدرضا کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۴ جهانگیر هادی کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۴ محسن زاده محمدرضا کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۴ میرزایی سلیمانیه حسین کارشناسی ارشد صنایع - مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
۹۴ گودرزی فرانک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
 

 

دفعات مشاهده: 6099 بار   |   دفعات چاپ: 604 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر