ورود به پنل کاربری

تماس با دانشکده


نشانی :
 
1-       تهران – خیابان شهید مفتح- دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2-       کرج  – خیابان شهید بهشتی- دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی