برنامه

ساعت حضور
اساتید روانشناس/مشاور اتاق ایام هفته
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۵/۳۰
آقای خالقی
 
اتاق شماره یک
 
 
 
 
 
 
شنبه
 

 
۱۰-۱۲
۱۳-۱۷/۳۰
آقای دکتر اسدپور
خانم کریم نژاد
اتاق شماره دو
 
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم رنجبر
 
اتاق شماره چهار
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
خانم کریم نژاد
آقای دکتر کاوسیان
اتاق شماره پنج
۸/۳۰-۱۱/۳۰
۱۳/۳۰-۱۷
آقای دکتر حسنی
خانم دکتر مقدسین
خانم رنجبر
 
اتاق شماره یک

 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
 
 

 
۹-۱۲
۱۳/۳۰-۱۶/۳۰
 
خانم دکتر شیری
 
اتاق شماره دو
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
 
مصاحبه تشخیصی
 
اتاق شماره چهار
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۵/۳۰
۱۵/۳۰-۱۷/۳۰
خانم رنجبر
دانشجویان آقای دکتر اسدپور
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
آقای دکتر ریحانی
خانم رنجبر
 
اتاق شماره یک
 
 
 
 
 
 
   دوشنبه
 

 
۱۰-۱۲
۱۲/۳۰-۱۵/۳۰
 
اقای دکتر هاشمی
 
اتاق شماره دو
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
خانم رنجبر
دانشجویان آقای دکتراسدپور
 
اتاق شماره چهار
۱۰-۱۲
۱۳-۱۷/۳۰
۱۵/۳۰-۱۷/۳۰
خانم دکترمقدسین
دانشجویان آقای دکتراسدپور
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج
۱۰-۱۲
۱۳/۳۰-۱۵/۳۰
 
خانم دکتر اخوی
 
اتاق شماره یک
 
 
 
سه شنبه
 
 
 

 
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
 
آقای خالقی
 
اتاق شماره دو
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
 
مصاحبه تشخیص
 
اتاق شماره چهار
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
 
خانم کریم نژاد
 
اتاق شماره پنج
۹-۱۲
۱۳/۳۰-۱۶/۳۰
 
آقای دکترعرب زاده
 
اتاق شماره یک
 
 
 
چهارشنبه
 
 
 
 
 
 

 
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۶/۳۰
آقای  خالقی
دانشجویان آقای دکتراسدپور
 
اتاق شماره دو
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷
 
خانم دکتر یکله
 
اتاق شماره سه
۸-۱۲
۱۳/۳۰-۱۶/۳۰
 
خانم کریم نژاد
 
اتاق شماره چهار
۱۰-۱۲
۱۳/۳۰-۱۷/۳۰
 
آقای دکتر کاوسیان
 
اتاق شماره پنج

دفعات مشاهده: 11649 بار   |   دفعات چاپ: 704 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر