مدیریت کتابخانه

 | تاریخ ارسال: 1397/11/6 | 
رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی و اسناد 
                                                                           
دکتر مجید افشاری راد
عضو هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
شروع خدمت: (۱۳۹۸ -  )

نشانی پست الکترونیکی:
majid.fesharigmail.com
m.fesharikhu.ac.ir آدرس: تهران - خیابان طالقانی - خیابان جهان - دانشکده اقتصاد؛ تلفن: ۰۲۱۷۷۶۲۲۷۰۸
آدرس: تهران - خیابان مفتح - دانشگاه خوارزمی، کتابخانه مرکزی؛ تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۸
آدرس: کرج - خیابان شهید بهشتی - میدان حصارک - دانشگاه خوارزمی، کتابخانه مرکزی؛ تلفن: ۰۲۶۳۴۵۵۰۶۹۰

 

تحصیلات

دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی ۱۳۸۷
تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه تبریز

دکتری تخصصی  اقتصاد صنعتی و اقتصاد بین­الملل ۱۳۹۲
تأثیر نظام­های پولی بر درجه عبور نرخ ارز: رویکرد بین کشوری
اخذ بورسیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه علوم اقتصادی سابق ۱۳۹۰

جوایز

نفر دوم مقطع کارشناسی ۱۳۸۳
نفر اول مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۸۷
نفر اول مقطع دکتری اقتصاد صنعتی ۱۳۹۲

تجارب تدریس

 • اقتصاد عمومی (۱) و (۲) مباحث خرد و کلان ۱۳۸۷ نیمسال اول دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی مکانیک- گروه مهندسی صنایع
 • اقتصاد و مدیریت صنعتی۱۳۸۷ نیمسال دوم دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی مکانیک- گروه مهندسی مواد
 • جایگاه هنرهای اسلامی در اقتصاد ایران از نیمسال اول ۱۳۸۸ تا کنون دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز
 • دستیار حل تمرین آمار (۲) مقطع کارشناسی از نیمسال اول سال ۱۳۸۶ تا کنون   دانشگاه تبریز- گروه اقتصاد
 • دستیار حل تمرین اقتصاد سنجی کارشناسی۱۳۸۵ تا کنون دانشگاه تبریز- گروه اقتصاد
 • دستیار حل تمرین اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد۱۳۸۷ تا کنون دانشگاه تبریز- گروه اقتصاد
 • توسعه اقتصادی و برنامه¬ریزی از نیمسال دوم ۱۳۸۷ تا کنون مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز
 • توسعه اقتصادی و برنامه¬ریزی ۱۳۸۷ نیمسال اول مؤسسه غیر انتفاغی علم وفناوری تبریز
 • آمار برای اقتصاد ۱۳۸۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز
 • اقتصاد کلان ۱۳۸۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز
 • توسعه اقتصادی و برنامه¬ریزی ۱۳۸۸ نیمسال اول دانشگاه آزاد واحد صوفیان
 • اقتصاد خرد۱۳۸۵ دانشگاه پیام نور مرکز ماکو
 • مبانی علم اقتصاد ۱۳۸۷ دانشگاه پیام نور مرکز ماکو
 • ارزیابی طرحهای صنعتی۱۳۸۷ نیمسال دوم تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو
 • اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی۱۳۸۷ نیمسال دوم تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ماکو
 • افتصاد کلان۱۳۸۷ نیمسال دوم تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ماکو
 • افتصاد کلان نیمسال اول ۱۳۹۰ تا کنون مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز
 • اقتصاد خرد نیمسال دوم ۱۳۹۰ تا کنون مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز
 • اقتصاد مهندسی نیمسال دوم ۱۳۹۰ تا کنون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • کنترل و مدیریت پروژه فناوی اطلاعات نیمسال دوم ۱۳۹۰ تا کنون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • بازاریابی نیمسال اول سال ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد واحد صوفیان
 • مدیریت صادرات و واردات  نیمسال اول سال ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد صوفیان
 • تحقیق در عملیات نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 • پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)
 • مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)
 • اقتصاد مهندسی نیمسال اول سال ۱۳۹۱ مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)
 • پول، ارز و بانکداری نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز
 • اقتصاد مهندسی نیمسال دوم ۱۳۹۰ تا کنون مؤسسه غیر انتفاعی الغدیر تبریز
 • آمار(۱)  نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه علوم اقتصادی
 • اقتصاد خرد نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه علوم اقتصادی
 • اقتصاد سنجی مالی کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه علوم اقتصادی
 • آمار(۲)  نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه  دانشگاه خوارزمی
 • تجارت بین الملل نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه خوارزمی
 • مالیه بین الملل    نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه خوارزمی
 • اقتصاد سنجی کاربردی کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه خوارزمی
 • اقتصاد بین الملل کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه  خوارزمی روش تحقیق نیمسال اول ۹۴-۹۳   دانشگاه  دانشگاه خوارزمی
 • اقتصاد سنجی میانه کارشناسی ارشد نیمسال اول ۹۴-۹۳  دانشگاه خوارزمی اقتصاد سنجی مالی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه خوارزمی

فعالیت‌های اجرایی

دانشگاه علوم اقتصادی سابق، ایران، تهران

معاون مدیر پژوهشی ۱۳۹۳

دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران

نماینده معاونت پژوهش و فناوری دانشکده های اقتصاد، مدیریت و علوم مالی ۱۳۹۴

دانشگاه خوارزمی، ایران، تهران

رئیس اداره انتشارات دانشگاه ۱۳۹۴ تا کنون

مقالات ژورنالها

 • بررسی تطبیقی شاخص های توسعه در استان های شمال غرب با استان های متمایل به مرکز: نویسندگان: محمد باقر بهشتی، مجید فشاری، نیر قمری
   دانشگاه تبریز- نشریه علوم انسانی و اجتماعی، تابستان ۱۳۸۸
 • تأثیر شاخص های رقابتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران: نویسندگان: علیرضا کازرونی، مجید فشاری
 • فصلنامه بررسی­های اقتصادی (اقتصاد مقداری) دانشگاه شهیدچمران اهواز ، بهار ۱۳۸۷
 • رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا: نویسندگان: حسین اصغرپور، علی رضازاده، مجید فشاری
 • فصلنامه نامه مفید، شماره ۶۹، دی ماه ۱۳۸۷
 • رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی ایران، نویسندگان: علیرضا کازرونی، علی رضازاده، مجید فشاری
 • پژوهشنامه علوم اقتصادی (فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد کلان)
 • تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز، مطالعه موردی ایران، نویسندگان: علیرضا کازرونی، مجید فشاری، آرام ایمان پور نمین
 • فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۷، زمستان ۱۳۸۹
 • تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران، رهیافت TVP، نویسندگان: پرویز محمدزاده، داود بهبودی، مجید فشاری، سیاب ممی­پور
 • فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی
 • تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران به تفکیک کشورهای مبدأ، رهیافت TVP، نویسندگان: پرویز محمد زاده،  داود بهبودی، مجید فشاری، سیاب ممی­پور
 • فصلنامه اقتصاد مقداری دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • تأثیر درجه بازبودن تجارت بر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز، مطالعه موردی کشورهای منطقه منا نویسندگان: علیرضا کازرونی، مجید فشاری، سیاب ممی­پور
 • فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی یزد، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹
 • The Impact of Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Export of Iran:  Authors: Alireza Kazerooni, Majid Feshari
 • International Economic Studies
 • The Impact of Unified Exchange Rate System on Domestic Price of Iran:  Authors:
Alireza Kazerooni, Majid Feshari
 • Iranian Economic Review Journal
 • محاسبه کشش تبلیغاتی تقاضا در صنایع ایران: نویسندگان: فرهاد خداداد کاشی، مجید فشاری، علی دهقانی
 • فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سمنان
 • تأثیر فساد اداری بر پس­انداز ناخالص ملی: نویسندگان، حسین اصغرپور، بهزاد سلمانی، مجید فشاری و علی دهقانی
 • فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
 • تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی بخش خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا نویسندگان: بهزاد سلمانی، حسین اصغرپور، مجید فشاری، علی دهقانی
 • فصلنامه دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
 • بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه MENA:
 • فصلنامه اقتصاد کلان
 • بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات، سودآوری و درجه تمرکز در صنایع ایران: نویسندگان: فیروز فلاحی، مجید فشاری، سیاب ممی­پور
 • فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران
 • اصل ۴۴ قانون اساسی و چالش های فراروی بانکداری خصوصی در ایران: نویسندگان: علیرضا کازرونی، مجید فشاری
 • ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، خرداد و تیر ۱۳۸۷
 • بررسی رابطه علی بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید: مطالعه موردی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: نویسندگان: علیرضا کازرونی، مجید فشاری
 • فصلنامه علوم مدیریت دانشگاه آزاد تبریز، بهار ۱۳۸۷
 • بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی: مطالعه موردی ایران: علیرضا کازرونی و مجید فشاری
 • مجله اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی
 • بررسی اثر منحنی J در اقتصاد ایران: علیرضا کازرونی، سیاوش محمد پور و مجید فشاری
 • مجله سیاستهای اقتصادی (نامه مفید سابق)، پاییز ۱۳۹۰
 • بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر تورم:مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA
 • مجله تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، زمستان ۱۳۹۰
 • بررسی رابطه اندازه دولت و تورم: سید کمال صادقی، امینه شیبایی  و مجید فشاری
 • مجله مدلسازی اقتصادی
 • بررسی تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای منطقه منا
 • مجله مدلسازی اقتصادی، بهار ۱۳۹۰
 • بررسی رابطه علی بین درآمد سرانه و مخارج بهداشتی سرانه
 • مجله مدلسازی اقتصادی، پاییز ۱۳۹۰
 • بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر وقوع جرایم اقتصادی در ایران
 • فصلنامه مجلس و راهبرد، بهار ۱۳۹۰
 • بررسی تأثیر حجم تجارت بر تقاضای گردشگری ایران به ترتیب کشورهای مبدأ گردشگری
 • مجله مطالعات مدیریت گردشگری
 • The Relationship between Health Care and International Tourism
 • مجله مدلسازی اقتصادی، پاییز ۱۳۹۱
 • بررسی رابطه بلندمدت بین نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
 • دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، بهار و تابستان ۱۳۹۲
 •   Determinants Factors of Tourism Length of Stay: use of survival analysis
 • Advances in Environmental Biology
 • بررسی تأثیر محیط تورمی و نظام ارزی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت TVP)
 • فصلنامه تحقیقلت توسعه اقتصادی، بهار ۱۳۹۱
 •   The Impact of Monetary Regime on the Exchange Rate Pass-Through under Inflationary Environment
 • International Economic Studies
 • The Impact of Monetary Regime on the Exchange Rate Pass Through under exchange rate volatility
 • Iranian Economic Review
 • بررسی احتمال بقا وریسک نظام های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی هدفگذاری تورمی و لنگرگاه ارزی
 • فصلنامه مدلسازی اقتصادی، تابستان ۱۳۹۲
 • بررسی رابطه علی بین شاخص ادراک فساد اداری و شاخص فقر انسانی در کشورهای منطقه MENA 
 • فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۱۲۱، تابستان ۱۳۹۲ 
 •  بررسی عوامل موثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی
 • فصلنامه محیط شناسی، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۴
 • تاثیر توسعه موسسات مالی غیربانکی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران :مطالعه موردی: عقود اسلامی
 • فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۹۴ 
 • طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی :کارگاههای بالای ۵۰ نفرکارگر استان اردبیل-ایران
 •   فصلنامه مهندسی تصمیم ، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۴
 • بررسی ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات راه دور با تولید ناخالص داخلی: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه
 • فصلنامه روند ، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۴ 
 • بررسی رابطه بین توسعه بخش های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا)
 • فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، سال سوم، شماره ۳، ۱۳۹۴ 
 • تاثیر موسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)
 •   فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۴ 
 • ارزیابی مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر تبریز مبتنی بر مدل TQM
 • فصلنامه مهندسی تصمیم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۴
 • مدلسازی توزیع بار همزمان اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی محدودیت
 • مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی، زمستان ۱۳۹۴
 •   رقابت پذیری برق زمین گرمایی در مقایسه با روش های متداول تولید برق در ایران
 •   پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۵ 
 •   عوامل موثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقا(
 • فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۹۵ 
 • بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی کشورهای منطقه منا (رهیافت داده­های تابلویی پویا)
 • فصلنامه روند، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۵
 •    بررسی تاثیر تغییرات نرخ کرایه ها بر تغییر رفتار مسافران: مطالعه موردی: مترو تهران
 • فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۵
 • TOURITOURISM DEMAND AND TAX RELATIONSHIP IN ISLAMIC REGIONS
 • Regional Science Inquiry,  Vol. VIII, (۳), ۲۰۱۶.
 • The Impact of Exchange Rate Volatility on Import Price Index (Cross Country Analysis)
 • International Journal of Resistive Economics, Volume ۴, Issue ۳, July ۲۰.

مقالات کنفرانسها

 •  اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران (آزمون نظریه رشد بگواتی
  دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی، ایران، شیراز، ۱۳۹۳
 • بازاریابی عصبی در تحقیقات بازاریابی( اهداف، کاربردها و مفاهیم)
 • کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تبریز، ۱۳۹۴
 • بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)
 • اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، ایران، تبریز، ۱۳۹۴
 •  تجزیه نابرابری درآمد بر حسب زیر گروه های جمعیتی در جوامع روستایی و شهری در ایران
 • کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، ایران، تبریز، ۱۳۹۴
 • تجزیه نابرابری درآمد بر حسب مولفه های تشکیل دهنده درآمد در خانوارهای روستایی در ایران ۱۳۹۲-۱۳۸۷
 • اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، ایران، تهران، ۱۳۹۴
 • تعیین نابرابری درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران- رویکرد مبتنی بر رگرسیون
 • ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی، ایران، تهران، ۱۳۹۴
 • تخمین عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی ایران
 • دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، ایران، مازندران، ۱۳۹۴
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید خریداران خودروهای وارداتی در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره  TOPSIS
 • چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تبریز، ۱۳۹۵
 • برآورد تغییرات ساختاری در مدل رگرسیون خطی ساده
 • اولین کنفرانس مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران، ۱۳۹۵
 • کالیبره کردن مدل بلک شولز
 • کنگره بین¬المللی جامع ریاضی ایران، ایران، تهران، ۱۳۹۵
 • The Role of ICT indices in Tourism Development of Iran (The FMOLS Co-integrating Approach)
 • New Challenges in Business and Management, Emirate, ۲۰۱۶.

کتابها

 • کاربرد نرم افزار Stata در اقتصادسنجی (جلد اول)
 • تألیف، ناشر: دانشگاه علوم اقتصادی، ۱۳۹۲
 •  کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و علوم مالی 
 • تألیف، ناشر: دانشگاه خوارزمی، آبان ۱۳۹۵
 • بهینه سازی پرتفوی همراه با کاربرد نرم افزار متلب
 • تألیف، ناشر: مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا، مهر ۱۳۹۵
 • تامین مالی خرد ۳
 • ترجمه، ناشر: مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا، آبان ۱۳۹۵ 

دفعات مشاهده: 11733 بار   |   دفعات چاپ: 809 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر