شماره های تماس

معاونت دانشجویی تهران کد ۰۲۱
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
مدیریت امور دانشجویی ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴ ــ
دبیرخانه و بایگانی امور دانشجویی ــ ۴۴۰۸ ــ
حسابداری امور دانشجویی ۸۶۰۷۰۹۰۴ ۴۴۴۸ ــ
امور تغذیه ــ ۴۴۰۶ ــ
آشپزخانه ــ ۲۲۰۵ ــ
فیش فروشی ــ ۲۷۲۲ ــ
اداره رفاه دانشجویی ۸۸۸۲۹۲۰۴ ۴۴۶۵ ــ
اداره امور خوابگاه‌­ها ۸۸۳۱۰۰۰۹ ۴۴۳۰ ــ
خوابگاه خواهران سهند ۸۸۸۳۴۹۹۵ - ــ
خوابگاه  خواهران مطهری ۸۸۷۳۳۹۹۹
۸۸۳۳۹۷۱۸
ــ ــ
خوابگاه برادران لاله‌زار ۶۶۳۴۳۰۶۰
۶۶۳۴۳۰۴۵
ــ ــ
خوابگاه  خواهران توحید ۶۶۹۳۶۹۸۸
۶۶۹۳۶۸۹
ــ ــ
خوابگاه برادران رودسر ۸۸۹۴۲۶۲۵ - -
خوابگاه خواهران بهارستان ۳۳۹۵۲۰۲۰ - -
خوابگاه پسران شمس آباد ۲۲۹۴۹۶۲۲
۲۲۹۴۹۶۲۱
پیگیر فنی خوابگاه‌ها ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴ -
انباردار - ۴۴۵۲ -
تلفن های تماس معاونت دانشجویی کرج ۰۲۶
نام واحد تلفن داخلی تلفن مستقیم دورنویس
دفتر معاونت دانشجویی ۲۳۷۶ ۳۴۵۵۰۷۰۲ ۳۴۵۵۰۷۰۲
مدیریت امور دانشجویی ۲۲۵۴ ۳۴۵۶۱۹۵۶  
امور رفاهی قراردادها ۲۲۴۶ -  
حسابداری امور دانشجویی ۲۲۵۶ -  
امور تغذیه ۲۵۰۶ ۳۴۵۵۰۹۹۷  
رستوران آزاد ۲۶۹۶ -  
آشپرخانه ۲۶۰۲ -  
انبار تغذیه ۲۷۴۹ -  
اداره رفاه دانشجویی ۲۲۵۷-۲۲۳۰ ۳۳۵۵۰۲۷۷  
مدیریت امور خوابگاه‌ها ۲۲۵۱ ۳۴۵۱۱۰۰۹
اداره خوابگاه‌ها ۲۶۴۱ ----------
مسئول خوابگاه برادران ۲۸۶۰ ۳۴۵۸۵۵۷۸
سرپرستی خوابگاه فجر برادران ۲۳۴۲
سرپرستی بهمن و خرداد ۲۳۴۱ ۳۴۵۸۵۵۷۸  
پیگیر فنی خوابگاه‌ها ۲۲۱۷ -
مسئول خوابگاه خواهران ۲۲۵۵ -
سرپرستی خوابگاه خواهران ۲۳۸۹
۲۲۶۲
۲۲۵۵
۲۲۶۸
۳۴۵۶۱۹۵۵
۳۴۵۶۱۹۵۴

دفعات مشاهده: 21795 بار   |   دفعات چاپ: 749 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر