ورود به پنل کاربری

رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی

ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی محل ارائه
1 تاریخ تاریخ کرج
2 جامعه شناسی پژوهشگری اجتماعی کرج
3 جامعه شناسی مددکاری اجتماعی کرج
4 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کرج
5 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی کرج
6 زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی کرج
7 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث کرج
8 فلسفه فلسفه و حکمت اسلامی کرج