ورود به پنل کاربری

رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی محل ارائه
1 تاریخ تاریخ تاریخ ایران اسلامی    کرج/تهران
2 تاریخ تاریخ تاریخ اسلام    کرج/تهران
3 تاریخ تاریخ تاریخ تشیع کرج/تهران
4 تاریخ تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی   کرج/تهران
5 جامعه شناسی جامعه شناسی --------- کرج
6 جامعه شناسی پژوهش علوم اجتماعی --------- کرج
7 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی --------- تهران
8 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی --------- تهران
9 زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی --------- تهران
10 زبان های خارجی آموزش زبان انگلیسی --------- تهران
11 علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث --------- تهران
12 فلسفه فلسفه و کلام اسلامی --------- کرج
13 فلسفه فلسفه دین --------- تهران
14 معارف اسلامی معارف قرآن --------- کرج