ورود به پنل کاربری

رشته ها و گرایش ها در مقطع دکترا


 
ردیف گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی محل ارائه
1 تاریخ تاریخ تاریخ ایران بعد از اسلام   کرج/تهران
5 جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران      تهران
6 جامعه شناسی سیاستگذاری فرهنگی --------- تهران
7 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی --------- تهران
8 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی --------- تهران
9 زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی --------- تهران
10 زبان های خارجی آموزش زبان انگلیسی --------- تهران
12 فلسفه حکمت متعالیه --------- کرج