ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
کتابخانه مرکزی

راهنمای استفاده از سامانه همانندجو برای اساتید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۱ | 

ه‍م‍ان‍ن‍دج‍وی‍ی‌ در ن‍وش‍ت‍ار پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا، گ‍ام‍ی‌ در ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ن‍گ‍ه‌داش‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ پ‍دی‍دآوران‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ آزاد ه‍م‍گ‍ان‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ اس‍ت‌. ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و ب‍ا ج‍س‍ت‌وج‍وی‌ خ‍ودک‍ار در م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا و رس‍ال‍ه‌ه‍ا م‍وج‍ود در ای‍ران‍داک‌، ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ان‍ن‍د را ب‍ازی‍اب‍ی‌ و ان‍دازه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دی‌ و م‍ن‍ب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ ه‍م‍ان‍ن‍د را ن‍م‍ای‍ش‌ م‍ی‌ده‍د.(https://irandoc.ac.ir/research/56)
برای دریافت راهنما اینجا کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 3148 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر