شماره تماس های واحد تهران

 | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
۱- پیش شماره تهران ۰۲۱ می باشد
۲- شماره تلفن مخابرات مرکزی در تهران ۲۴-۸۸۳۲۹۲۲۰ می باشد
۳- جهت استفاده از تلفن داخلی هر واحد در تهران بصورت مستقیم و بدون دخالت اپراتور، کافیست پیش شماره ۸۱۵۸ را شماره گیری نموده و سپس داخلی خود را شماره گیری نمایید
۴- در خصوص واحد های که مجهز به سیستم داخلی محدود می باشند، ابتدا شماره گیری مستقیم آن واحد و دریافت پیام راهنمای تلفن، اقدام به شماره گیری داخلی مورد نظر نمایید.
۵- ایمیل روابط عمومی : pub_relkhu.ac.ir
 

ریاست
مدیریت حراست
مرکز رشد و آموزش های مجازی
معاونت اداری مالی و توسعه منابع
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
نهاد و تشکل های اسلامی 


 

_ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
_ دانشکده اقتصاد
_ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
_ دانشکده جغرافیا
_ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
_ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
_ دانشکده شیمی
_ دانشکده علوم مالی
_ دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
_ دانشکده علوم زمین
_ دانشکده علوم زیستی 
_ دانشکده فیزیک
_ دانشکده هنر و معماری 
_ موسسه تحقیقات 


 
 
حوزه ریاست 
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
دفتر رئیس دانشگاه ۸۱۵۸۱۰۰۳
۸۱۵۸۱۰۰۲
۱۰۰۲
-
۸۶۰۷۲۷۰۵
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی ۸۱۵۸۱۰۰۱ ۱۰۰۳ -
روابط عمومی ۸۱۵۸۱۰۰۴
۸۱۵۸۱۰۰۵
۱۰۰۴
۱۰۰۵
-
مدیر روابط بین الملل ۸۱۵۸۱۰۲۰ ۱۰۲۰ -
کارشناسان بین الملل ۸۱۵۸۱۰۲۵
۸۱۵۸۱۰۲۹
۸۱۵۸۱۰۲۴
۸۱۵۸۱۰۲۶
۸۱۵۸۱۰۳۱
۸۱۵۸۱۰۲۳
۱۰۲۵
۱۰۲۹
۱۰۲۴
۱۰۲۶
۱۰۳۱
۱۰۲۳
-
دبیر خانه هیأت امنا و کمیسیون دائمی ۸۸۸۲۰۹۲۹ ۱۰۱۱ -
دفتر جذب اساتید ۸۱۵۸۱۰۴۰
۸۱۵۸۱۰۴۲
۸۱۵۸۱۰۴۳
۱۰۴۰
۱۰۴۲
۱۰۴۳
-
ستاد شاهد و ایثارگر ۸۶۰۷۲۷۴۷ - -
دبیرخانه مرکزی ۸۸۸۴۸۹۳۶ ۴۴۳۴ -
دفتر مشاوران ۸۸۳۰۷۱۶۰ ۴۴۰۱ -
امور خیرین ۸۶۰۷۲۷۸۴ ۴۴۹۷ -
دفتر حقوقی ۸۶۰۷۲۹۱۳ ۴۴۸۱ -
مدیریت حراست
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی فکس
حراست ۸۸۳۰۲۸۱۸ ۴۴۰۲ ۸۶۰۷۲۷۴۵
۸۶۰۷۲۷۴۵
مسئول انتظامات - ۴۴۸۶ -
نگهبانی درب مفتح ۸۶۰۷۲۹۱۴ ۳۳۰۰ -
نگهبانی درب خاقانی - ۲۲۰۰ -
نگهبانی درب جنوبی - ۲۲۱۳ -
نگهبانی درب شرقی - ۲۲۱۵ -
نگهبان ساختمان اداری سمیه - ۴۴۰۰ -
نگهبانی پارکینگ سمیه - ۴۴۶۹ -
نگهبانی خوابگاه پسرانه لاله‌زار ۶۶۳۴۳۰۴۵ - -
نگهبانی خوابگاه متأهلین توحید ۶۶۹۳۶۹۸۸ - -
نگهبانی پردیس بین الملل - ۴۴۰۹ -
معاونت اداری مالی و توسعه منابع 
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
دفتر معاونت ۸۸۸۳۰۸۹۰ ۴۴۲۰ ۸۸۳۲۱۳۱۲
دفتر امور مالی ۸۶۰۷۲۷۷۸ ۴۴۰۴ -
کارشناس امور مالی ۸۶۰۷۲۷۹۱ ۴۴۰۵ -
کارشناس مالی - ۴۴۹۲ -
دفتر حقوقی ۸۶۰۷۲۹۱۳ ۴۴۸۱ -
صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی ۸۸۳۲۳۷۸۰ ۴۴۷۱ -
مدیر امور اداری ۸۶۰۷۲۷۳۷ ۴۴۰۳ -
بایگانی کارگزینی - ۴۴۷۳ -
رئیس کارگزینی ۸۶۰۷۲۷۸۲ ۴۴۷۳ -
کارگزینی ۸۶۰۷۲۷۸۲ ۴۴۸۴  
اداره رفاه ۸۸۸۲۵۰۱۸ ۴۴۸۰ -
امین اموال ۸۶۰۷۲۷۱۴ ۴۴۲۷  
مدیرامورعمومی ۸۶۰۷۰۱۳۰ ۴۴۹۵ ۸۶۰۷۰۱۳۰
رئیس اداره تدارکات ۸۶۰۷۰۱۳۱ ۴۴۳۲ -
تدارکات کارپردازی ۸۸۸۲۶۸۰۶ ۴۴۳۲ -
اداره نقلیه ۸۶۰۷۰۷۹۰ ۲۲۵۶ -
مدیردفترفنی و طرحهای عمرانی ۸۶۰۷۲۶۹۵ ۴۴۶۰ ۸۸۸۳۰۸۹۲
۸۸۸۳۰۸۹۲
کارشناسان دفتر فنی - ۴۴۶۲ -
واحد تاسیسات ۸۶۰۷۲۹۱۵ ۳۳۸۴ -
انبار مرکزی - ۲۲۴۵ -
معـاونـت آمـوزشـی 
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
دفتر معاونت ۸۸۸۲۶۵۰۲ ۴۴۵۵ ۸۸۸۲۶۵۰۲
کارشناس اداره ترفیع و ارتقاء اعضای هیئت علمی  ۸۶۰۷۲۷۳۳ ۴۴۴۱ -
مدیریت تحصیلات تکمیلی ۸۶۰۷۲۷۷۸ ۴۴۳۷ -
ثبت نام تحصیلات تکمیلی  ۸۶۰۷۲۷۳۹ ۴۴۴۵  
مالی تحصیلات تکمیلی  ۸۸۳۰۷۹۵۳ ۴۴۵۴  
ثبت نام تحصیلات تکمیلی  ۸۶۰۷۲۷۳۹ ۴۴۴۵  
۸۸۳۰۷۹۵۳ ۴۴۴۳
  ۴۴۵۴
  ۴۴۵۳
مدیر سیستم گلستان  ۸۸۳۰۷۹۵۳ ۴۴۷۸ -
دانش آموختگان اخذ مدرک - ۴۴۵۳ -
اتاق اساتید - ۲۲۵۷ -
بایگانی آموزش - ۴۴۷۸ -
معـاونـت پـژوهشی 
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
دفتر معاونت ۸۶۰۷۰۷۷۹ ۴۴۷۰ ۸۸۸۲۵۵۸۰
۸۸۸۲۵۵۸۰
مدیر کل پژوهشی ۸۶۰۷۰۹۰۲ - -
دفتر کارشناسان پژوهشی ۸۶۰۷۰۹۰۲-۳ ۴۴۸۸ -
امور مالی پژوهشی - ۴۴۵۸ -
رئیس کتابخانه مرکزی ۸۶۰۷۰۷۸۸ ۲۲۰۸ -
بخش مجلات لاتین - ۲۲۹۶ -
بخش امانت کتاب - ۲۲۷۰ -
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  ۸۶۰۷۲۹۱۲ ۴۴۱۲ -
کارشناس سایت  ۸۸۸۳۰۸۵۶ ۴۴۹۶  
کارشناسان مرکز فناوری  - ۴۴۷۶  
۴۴۹۴
کارشناسان سایت - ۴۴۹۴ -
۴۴۹۶
کپی - ۴۴۹۳ -
 چاپ و انتشارات ۸۶۰۷۲۷۱۲ ۲۲۶۶ -
معـاونـت دانـشجویی و فـرهنگی
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
دفتر معاونت ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴ ۸۸۸۳۰۸۹۳
مدیریت امور دانشجویی ۸۶۰۷۲۷۸۶ ۴۴۳۰ -
مدیریت فوق برنامه و امور فرهنگی ۸۶۰۷۰۷۸۹ ۴۴۳۶ -
دبیرخانه امور دانشجویی - ۴۴۰۸ -
حسابداری امور دانشجویی ۸۶۰۷۰۹۰۴ ۴۴۴۸ -
سایت امور دانشجویی - ۴۴۷۹ -
مرکز جوانه مشاوره ۸۸۸۹۰۱۰۵ - -
دفتر کمیته انضباطی ۸۸۸۳۸۲۳۱ ۴۴۴۶ -
تالار هفده شهریور  - ۳۳۲۹ -
ساختمان میراث فرهنگی ۸۶۰۷۲۷۷۹ ۳۳۱۰  
مدیریت تربیت بدنی  ۸۶۰۷۲۶۹۹ ۴۴۴۹ -
سالن تربیت بدنی  - ۲۲۰۳ -
بهداری ۸۶۰۷۲۷۷۵ ۴۴۱۸ -
۴۴۱۱
دندانپزشکی - ۴۴۱۰ -
امور تغذیه ۸۶۰۷۲۷۴۶ ۴۴۰۶ -
آشپزخانه  - ۲۲۳۲ -
فیش فروشی  - ۲۲۷۲ -
سلف آزاد - ۲۲۰۵ -
آشپزخانه    ۲۲۳۲  
 مرکز رشد و آموزشگاه مجازی
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
مر کز رشد ۸۸۸۴۴۶۹۷ ۲۲۸۸ -
آموزشگاه مجازی ۸۸۳۴۶۰۶۵ - -
۸۸۳۲۷۹۳۴
۸۸۳۲۷۹۳۳
ارزشیابی اساتید - ۲۲۸۹ -
ارزشیابی و عملکرد دانشگاه  ۸۸۸۲۹۲۱۸ ۲۲۷۱ -
نگهبانی ساختمان مرکزی رودسر ۸۸۹۴۲۷۳۸ - -
نهاد و تشکل های اسلامی 
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
بسیج دانشجویی ۷-۸۶۰۷۲۹۰۶ - -
بسیج کارکنان ۸۶۰۷۲۷۳۶ ۴۴۵۰ -
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ۸۶۰۷۲۷۸۵ ۴۴۴۷ -

 

دفعات مشاهده: 18747 بار   |   دفعات چاپ: 693 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر