میز خدمت مدیریت امور عمومی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
        میز خدمت مدیریت امور عمومی به تفکیک در تهران و کرج
پردیس ایام هفته مسول میز خدمت شماره همراه نوع ارتباط تلفن تماس
کرج روزهای زوج مدیر امور عمومی ۹۱۲۴۶۳۷۳۶۹ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
شنبه وحید شیرخانی ۹۱۲۰۵۹۹۸۰۶ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
یکشنبه سید اسفندیار افتخاری ۹۳۷۶۴۰۲۴۵۷ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
دوشنبه وحید شیرخانی ۹۱۲۰۵۹۹۸۰۶ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
سه شنبه سید اسفندیار افتخاری ۹۳۷۶۴۰۲۴۵۷ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
چهارشنبه وحید شیرخانی ۹۱۲۰۵۹۹۸۰۶ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۹۷۵
 
تهران روزهای فرد مدیر امور عمومی چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
شنبه شهروز کوچکی ۹۱۲۲۴۹۵۸۲۰ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
یکشنبه شهروز کوچکی ۹۱۲۲۴۹۵۸۲۰ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
دوشنبه رمضان رزاقی ۹۱۲۷۱۸۸۳۱۲ پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
سه شنبه شهروز کوچکی ۹۱۲۲۴۹۵۸۲۰ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
چهارشنبه رمضان رزاقی ۹۱۲۷۱۸۸۳۱۲  پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
اداره نقلیه
کرج ایام هفته نشاط فراهانی ۹۱۲۲۴۳۸۵۱۲ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۲۰۴۸۴
ایام هفته علی عبدالحسین پورگلزاری ۹۱۲۷۱۷۰۰۹۸ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۲۰۴۸۴
تهران ایام هفته غلامرضا جمشیدی ۹۳۶۲۰۴۶۰۰۲ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۷۹۰
ایام هفته مجید ثمری ۹۱۲۴۵۹۷۹۴۲ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۷۹۰
انبار مرکزی
کرج روزها ی زوج حمیدرضا احمد صادقی ۹۱۹۰۱۲۴۶۳۰ چارگون- پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۴
روزهای فرد سید نقی میرغیاثی ۹۱۹۴۲۸۵۷۲۹ پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۵
تهران روزهای فرد علی صابری ۹۱۲۴۹۸۳۷۷۹ چارگون - پیامک ۸۱۵۸۲۲۴۵
روزهای زوج سید مهدی کشفیان ۹۱۲۲۲۴۶۹۶۴ چارگون - پیامک ۸۱۵۸۲۲۴۵
مخابرات
کرج روزهای فرد قاسم کشاورز ۹۱۲۵۶۲۰۳۵۶ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
روزهای زوج رضا قاسمی ۹۱۲۴۹۳۸۵۰۳ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
روزهای زوج محمد داوودی ۹۱۸۹۸۰۲۴۵۸ چارگون - پیامک - واتساپ ۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
تهران روزهای فرد ابوالفضل هداوند ۹۱۹۷۹۰۱۷۷۶ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۸۳۲۹۲۲۰-۲۴
روزهای زوج قادر ابراهیمی ۹۳۵۴۳۵۸۴۹۵ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۸۳۲۹۲۲۱-۲۴
اداره تدارکات
کرج شنبه و دوشنبه یحیی بهرامی ۹۱۲۷۶۵۰۴۸۰ چارگون - پیامک- واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۴
ایام هفته عباس بایندور ۹۱۲۵۶۶۶۳۲۲ چارگون - پیامک- واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۴
ایام هفته مصطفی شریفی ۹۱۲۵۶۶۶۳۲۲ چارگون - پیامک- واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۴
شنبه و دوشنبه محمد علی عزیزی فهم ۹۱۲۲۵۴۹۳۶۴ چارگون - پیامک- واتساپ ۲۶۳۴۵۳۰۸۸۴
روزهای فرد مجتبی علی اکبر ۹۱۲۲۲۷۳۵۱۴ چارگون - پیامک- واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۱
تهران روزهای زوج محمد حسین نژاد ۹۱۲۶۴۳۷۵۰۱ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۱
روزهای زوج مهدی یوسفی ۹۱۲۲۲۷۳۸۰۷ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۱
روزهای فرد حمید رضا قدیری ۹۱۲۷۲۸۰۳۲۱ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۱
اداره خدمات عمومی
 
کرج ایام هفته مجتبی آزومندخواه ۹۳۵۳۶۲۳۶۵۸ چارگون - پیامک - واتساپ ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ --۲۲۱۰داخلی
روزهای فرد محمود شکریان ۹۱۹۹۵۱۳۸۴۸ پیامک نماینده شرکت
تهران ایام هفته شهروز کوچکی ۹۱۲۲۴۹۵۸۲۰ چارگون - پیامک - واتساپ ۸۶۰۷۰۱۳۰
ایام هفته وحید بهرامی ۹۳۹۶۸۳۲۸۸۳  پیامک - واتساپ نماینده شرکت
             
فضای سبز
کرج روزهای زوج رضا ارزانی ۹۱۹۱۵۷۰۶۲۰ چارگون - پیامک - واتساپ ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ --۲۲۱۰داخلی
تهران ایام هفته علیرضا ساقی ۹۱۰۹۱۵۱۱۴۶ پیامک - واتساپ  

دفعات مشاهده: 4537 بار   |   دفعات چاپ: 324 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر