میز خدمت و پاسخگویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
کرج
شماره های تماس(02634512001 و 02634510006)
تهران
شماره های تماس(22228001 و22269549 )
تاریخ روز
امور پشتیبان آموزش مجازی مسئول میز خدمت امور پشتیبان آموزش مجازی مسئول میز خدمت
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 16/1 شنبه
داود مرادخانی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم مهرداد بخشی 17/1 یکشنبه
احمد رجبی حمید حاتمی مازیار بشیری منش شمسی امیری 18/1 دوشنبه
داود مرادخانی رضا منطقی بهنام کمالی شمسی امیری 19/1 سه شنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش اعظم احمدی 20/1 چهارشنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 23/1 شنبه
داود مرادخانی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 24/1 یکشنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 25/1 دوشنبه
داود مرادخانی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 26/1 سه شنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 27/1 چهارشنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 30/1 شنبه
داود مرادخانی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 31/1 یکشنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی ½ دوشنبه
داود مرادخانی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 2/2 سه شنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 3/2 چهارشنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 6/2 شنبه
داود مرادخانی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 7/2 یکشنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 8/2 دوشنبه
داود مرادخانی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 9/2 سه شنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 10/2 چهارشنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 13/2 شنبه
داود مرادخانی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 14/2 یکشنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 15/2 دوشنبه
داود مرادخانی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 16/2 سه شنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 17/2 چهارشنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 20/2 شنبه
داود مرادخانی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 21/2 یکشنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 22/2 دوشنبه
داود مرادخانی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 23/2 سه شنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 24/2 چهارشنبه
احمد رجبی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 27/2 شنبه
داود مرادخانی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 28/2 یکشنبه
احمد رجبی حمید حاتمی بهنام کمالی مهرداد بخشی 29/2 دوشنبه
داود مرادخانی مجید شفیعی ابراهیم مسکرمقدم اعظم احمدی 30/2 سه شنبه
احمد رجبی رضا منطقی مازیار بشیری منش شمسی امیری 31/2 چهارشنبه

دفعات مشاهده: 3991 بار   |   دفعات چاپ: 317 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر