شماره های واحد کرج

 | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
۱- پیش شماره کرج ۰۲۶ می باشد
۲- شماره تلفن مخابرات مرکزی در کرج ۳۴۵۷۹۶۰۰ و ۳۴۵۳۱۰۲۶ می باشدریاست
مدیریت حراست
نهاد و تشکل های اسلامی
معاونت اداری مالی و توسعه منابع
 
 
ردیف ریاست شماره داخلی شماره مستقیم
۱ دفتررئیس دانشگاه  ۲۳۷۰ و ۲۶۷۰ ۳۴۵۵۰۷۰۳
۲ فکس ریاست   ۳۴۵۵۰۸۹۹
۳ دبیرخانه ریاست ۲۷۷۸ ۳۴۵۱۰۰۹۲
۴ آبدارخانه ریاست ۲۶۰۰  
۵ دفتر حقوقی ۲۶۰۸  
۶ ستادشاهد ویثارگر ۲۲۶۳ ۳۴۵۳۰۹۵۳
۷ هییت نظارت و ارزیابی ۲۷۶۰ و۲۵۵۳ ۳۴۵۱۲۴۶۲

 

ردیف مدیریت حراست شماره داخلی شماره مستقیم
۱ رئیس حراست ۲۶۷۶ ۳۴۵۸۸۸۷۳
۲ معاون حراست ۲۲۴۰ ۳۴۵۵۰۸۰۳
۳ حراست خواهران و صدور کارت ۲۴۲۹ ۳۴۵۱۲۰۰۵
۴ دفتر حفاظت فیزیکی ۲۲۶۹ ۳۴۵۱۳۰۱۰
۵ نگهبانی مرکزی ۲۲۲۴ و ۲۷۰۰ ۳۴۵۱۳۰۱۰
۶ درب اتوبان ۲۳۰۰  
۷ درب جنوب زیر پل ۲۲۹۱  
۸ درب میدان ۲۴۰۰ و ۲۲۰۸  
۹ درب شرقی ۲۵۰۰  
۱۰ نگهبانی منازل ۲۲۹۵  
۱۱ نگهبانی خوابگاه خواهران ۲۳۹۱  
۱۲ نگهبانی خوابگاه خواهران ۲۳۹۰  
۱۳ نگهبانی خانم ها ۲۲۹۲  
۱۴ نگهبانی خوابگاه برادران ۲۳۹۵  
۱۵ نگهبانی دانشکده ادبیات ۲۴۱۹  
۱۶ نگهبانی دانشکده ریاضی ۲۷۰۹  
۱۷ نگهبانی دانشکده روانشناسی ۲۷۰۳  
۱۸ نگهبانی دانشکده علوم ۲۲۹۹  
۱۹ نگهبانی دانشکده تربیت بدنی ۲۴۲۱  
۲۰ نگهبانی استخر ۲۷۵۷  
۲۱ نگهبانی منبع آب ۲۳۹۲  
۲۲ نگهبانی سایت مرکزی ۲۲۹۴  
۲۳ نگهبانی کتابخانه مرکزی ۲۳۹۴  
۲۴ نگهبانی ریاست ۲۵۷۰  


 
ردیف نهاد و تشکل های اسلامی  شماره داخلی شماره مستقیم
۱ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ۲۲۵۰ ۳۴۵۵۰۰۰۵
۲ واحد خواهران ۲۲۴۷ ۳۴۵۵۰۲۳۰
۳ دفتر نهاد استانی ۲۳۵۲ ۳۴۵۱۱۲۲۸
۴ بسیج اساتید ۲۳۸۵ ۳۴۵۱۲۰۰۷
۵ بسیج کارکنان ۲۲۴۴ ۳۴۵۱۲۰۰۳
۶ بسیج دانشجویی ۲۶۳۱ ۳۴۵۱۱۳۱۹
۷ انجمن اسلامی دانشجویی ۲۵۱۷ ۳۴۵۱۷۳۴۰
۳۴۵۲۱۰۸۵

 
ردیف معاونت اداری و مالی  شماره داخلی شماره مستقیم
۱ معاونت اداری و مالی ۲۳۷۱ ۳۴۵۵۰۶۶۰
۲ مدیرامورمالی ۲۲۷۴ ۳۴۵۲۰۴۴۹
۳ اداره اموال ۲۲۱۶ ۳۴۵۱۱۰۰۷
۴ اداره رسیدگی   ۲۲۷۳ ۳۴۵۱۰۰۰۳
۵ اداره دفترداری ۲۳۷۲  
۶ اداره اعتبارات ۲۲۶۰  
۷ اداره دریافت پرداخت ۲۶۷۴و ۲۶۷۵ ۳۴۵۳۰۵۵۹
۸ بایگانی مالی ۲۶۱۸  
۹ مدیر برنامه ریزی بودجه وتشکیلات ۲۳۷۴ ۳۴۵۱۰۶۳۹
۱۰ کارشناسان بودجه عمران ۲۲۷۵  
۱۱ کارشناسان بودجه آماری ۲۷۳۹  
۱۲ مدیر اموراداری ۲۲۱۲ ۳۴۵۲۱۵۷۹
۱۳ دفتر نظارت اموراداری ۲۲۱۳ و ۲۷۲۸  
۱۴ دبیرخانه مرکزی ۲۲۱۴ و۲۵۰۵ ۳۴۵۱۸۲۲۰
۱۵ اداره رفا ه کارکنان ۲۶۷۳ ۳۴۵۳۰۹۴۷
۱۶ اداره کارکزینی هییت علمی ۲۷۳۷ و ۲۷۳۸ ۳۴۵۲۳۲۴۳
۱۷ امور بازنشستگان ۲۲۷۱  
۱۸ کارگزینی کارکنان ۲۶۱۳ و ۲۷۳۶ ۳۴۵۱۶۹۴۵
۱۹ بایگانی کارگزینی ۲۷۳۵  
۲۰ تعاونی مصرف ۲۲۸۱ و۲۲۸۲ ۳۴۵۲۰۲۱۷
۲۱ هییت تخلفات کارکنان ۲۷۹۷ ۳۴۵۱۱۰۰۵
۲۲ گزینش کارکنان ۲۷۹۶ ۳۴۵۱۱۰۰۸
۲۳ نمایندگی بیمه تکمیلی ۲۴۸۴ ۳۴۵۱۰۲۴۹دفعات مشاهده: 5005 بار   |   دفعات چاپ: 314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر