ورود به پنل کاربری

گروه زبان های خارجی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۲ | 


ره آورد سفر