لیست مجلات تخصصی و اعتبارسنجی آنها

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 


" لیست مجلات حسابداری و مالی "

۱-بررسی‌های حسابداری و حسابرسی-دانشگاه تهران
https://acctgrev.ut.ac.ir
۲-پژوهش‌های حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان
http://uijs.ui.ac.ir/far
۳-پژوهش‌های تجربی حسابداری-دانشگاه الزهرا
http://jera.alzahra.ac.ir
۴-پیشرفت های حسابداری-دانشگاه شیراز
http://jaa.shirazu.ac.ir
۵-حسابداری مالی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
http://www.qfaj.ir
۶-مطالعات تجربی حسابداری مالی-دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjma.atu.ac.ir
۷-پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
http://faar.iauctb.ac.ir
۸-حسابداری مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
http://jma.srbiau.ac.ir
۹-دانش حسابداری-دانشگاه شهید باهنر کرمان
http://njak.uk.ac.ir
۱۰-تحقیقات حسابداری و حسابرسی-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/۱۰
۱۱- دانش حسابرسی-دیوان محاسبات کشور
http://danesh.dmk.ir

۱۲-دانش حسابرسی و حسابداری مدیریت-انجمن حسابداری مدیریت ایران
http://jmaak.srbiau.ac.ir
۱۳- انجمن مهندسی مالی ایران و دانشگاه آزاد واحد اماراتInternational Journal of Finance and Managerial Accounting
http://ijfma.srbiau.ac.ir
۱۴- مطالعات حسابداری و حسابرسی-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/۱۱
۱۵- چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری-دانشگاه شهیدبهشتی
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagementPerspective
۱۶- بورس اوراق بهادار-سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
http://journal.seo.ir
۱۷- تحقیقات مالی-دانشگاه تهران
https://jfr.ut.ac.ir
۱۸- مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
http://fej.iauctb.ac.ir
۱۹- دانش مالی تحلیل اوراق بهادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
http://jfksa.srbiau.ac.ir
۲۰- دانش سرمایه گذاری-انجمن مهندسی مالی ایران
http://jik.srbiau.ac.ir
۲۱- تحقیقات مالی اسلامی-دانشگاه امام حسین (ع)
http://ifr.journals.isu.ac.ir
۲۲- راهبرد مدیریت مالی-دانشگاه الزهرا
http://jfm.alzahra.ac.ir

۲۳- حسابداری سلامت-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
http://jha.sums.ac.ir
۲۴- اقتصاد پولی، مالی-دانشگاه فردوسی مشهد
http://danesh۲۴.um.ac.ir
۲۵- پژوهش های پولی، بانکی-پژوهشکده پولی و بانکی
http://jmbr.mbri.ac.ir
۲۶- پژوهشنامه مالیات-سازمان امور مالیاتی کشور
http://www.taxjournal.ir
۲۷- سیاست های مالی و اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی
http://www.qjfep.ir
۲۸- راهبرد توسعه-مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
http://www.tsrc.ir
۲۹- پژوهش حسابداری-دانشگاه الزهرا
http://ijar.alzahra.ac.ir
۳۰- دانش و پژوهش حسابداری-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/۹
۳۱- سیستم اطلاعاتی حسابداری-دانشگاه فردوسی مشهد
http://jais.um.ac.ir
۳۲- حسابداری دولتی-دانشگاه پیام نور
http://gaa.journals.pnu.ac.ir
۳۳- حسابرسی، نظریه و عمل-انجمن حسابرسان داخلی ایران
http://gaa.journals.pnu.ac.ir
۳۴- حسابداری ارزشی و رفتاری-دانشگاه خوارزمی
http://aapc.khu.ac.ir

۳۵- پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی-سازمان حسابرسی
http://www.arfr.ir
۳۶- نظریه های نوین حسابداری-دانشگاه رجا قزوین
http://mtha.raja.ac.ir
۳۷- پژوهش های نوین در حسابداری-دانشگاه پیام نور
http://nra.journals.pnu.ac.ir
۳۸- بررسی های حسابداری-دانشگاه شهید چمران اهواز
http://jiar.scu.ac.ir
۳۹- چشم انداز حسابداری و حسابرسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
http://jacc.usb.ac.ir
۴۰- پژوهشنامه توسعه مالی-دانشگاه عطار مشهد
http://attar.ac.ir/main/index.php/۳۴-۲۰۱۴-۰۳-۰۴-۰۸-۲۶-۱۹/۲۲-۲۰۱۴-۰۳-۰۴-۰۸-۲۸-۲۵
۴۱- حسابدار رسمی-جامعه حسابداران رسمی ایران
http://www.iacpa.ir
۴۲- پژوهش مدیریت و حسابداری-انجمن علمی حسابداری گلستان
http://iranjoman.org
۴۳- دوماهنامه حسابرس-سازمان حسابرسی
http://www.hesabras.com
۴۴- ماهنامه حسابدار-انجمن حسابداران خبره ایران
http://iica.ir
۴۵- ماهنامه بورس-سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
http://www.mahnamebourse.ir

۴۶- دو ماهنامه حسابرسان داخلی-انجمن حسابرسان داخلی ایران
http://www.hesabrasandakheli.ir
۴۷- حسابرسی فنّاوری اطلاعات-مدیر مسئول دکتر سید محسن هاشمی
http://www.itauditing.ir
۴۸- مطالعات مدیریت و حسابداری-دانشگاه تاکستان قزوین
http://uctjournals.com/farsi/index.php/home-accounting
۴۹- ماهنامه تدبیر-سازمان مدیریت صنعتی
http://tadbir.scimi.ir


 


دفعات مشاهده: 6024 بار   |   دفعات چاپ: 473 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر