ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
کتابخانه مرکزی

بایگانی بخش [صفحه تنظیمات و دسته بندی ها]

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

ارتباط با ما

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

اخبار کتابخانه

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

کارکنان کتابخانه

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

امکانات کتابخانه/بخش زیراکس

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

امکانات کتابخانه/طرح غدیر

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

مقررات استفاده از کتابخانه

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بانکهای اطلاعاتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش اطلاع رسانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش مجلات لاتین

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش پایان نامه ها و گزارش ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش امانت کتاب

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخش های کتابخانه مرکزی/بخش مرجع

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش فهرس نویسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش سفارشات

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

بخشهای کتابخانه مرکزی/بخش اداری

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ -

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد