ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
ریاست دانشگاه

بایگانی بخش [صفحه تنظیمات و دسته بندی ها]

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

دسترسی سریع

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

موسسات پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی

به منظـور بسترسـازی مناسـب بـرای هـم افزایـی دانشـگاه هـای دولتـی بـا انـدازه متوسـط و بـزرگ همچنـین برمبنـای مصــوبه مــورخ 1393/12/24شــورای گســترش آمــوزش عــالی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دانشــگاه علــوم اقتصـادی مسـتقر در تهـران بـا کلیـه وظـایف، اختیـارات، دارایـیهـا، اعتبـارات، امـوال منقـول و غیـر منقـول، کارکنـان )اعم از هیئـت علمـی و کارمنـدان( و دانشـجویان در دانشـگاه خـوارزمی ادغـام شـد. بـدین ترتیـب تعـداد دانشـکدههـای این دانشگاه جامع بـه 14دانشـکده افـزایش یافت،کـه عـلاوه بـر نگهداشـت و حفـظ مزیـتهـا، رشـتههـا و دسـتاورهای دو دانشگاه طی صدسال اخیر این هم افزایی مزایای زیر را در بردارد

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

گزارش های عملکرد مدیریت دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت دفتر ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

دفتر ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ -

دبیرخانه دفتر ریاست