ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
بخش عربی - آزمایشی

بایگانی بخش گروه علوم انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی

Rural Planning Approaches of Iran from Localization Perspective رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی مولف: دکتر حسن افراخته

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مجموعه مقالات مخاطرات محیطی

مجموعه مقالات مخاطرات /مجری پژوهش: قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

حسابداری دولتی- چاپ 12

با تجدید نظر کامل مبتنی بر نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

درک رشد اقتصادی

نظریه و آزمودن نوین مؤلف: جاتی سنگوپتا مترجمان: دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

نظریه انسجام و پیوستگی وکاربست آن در تحلیل متون

Cohesion and Coherence Theory and Utilize of it in the Texts Analysisنظریه انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون (غزل حافظ وسعدی) مولف: دکتر طاهره ایشانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

نظریه اقتصاد خرد-جلد اول

مترجمان: دکتر سیاب ممی پور- دکترداود بهبودی نوبت وسال چاپ: اول، 1394

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

حسابرسی مالیاتی

محمد علی بیگ پور- بازنگری بر اساس اصلاحیه مصوب 94/4/31 قانون مالیات مستقیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

گفتمانی دیگر از توسعه در ایران

بر اساس تجربه های توسعه پس از انقلاب اسلامی مولف : دکتر حمزه نوذری نوبت وسال چاپ: اول، 1394

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

استراتژی در عمل

راهنمای فعالان در کسب وکار به تفکر استراتژیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

نظارت اموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم

مترجم: دکتر بیژن عبد الهی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مارک

مارک داستان فلسفی برای دانش آموزان پایه 11 و 12 بر اساس برنامه فلسفه برای کودکان مترجمان: یحیی قائدی، معصومه رمضانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

تاریخ «دیگری» در روابط خارجی ایران

تاریخ«دیگری» در روابط خارجی ایران

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

حرکت شناسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی- چاپ پنجم

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مجموعه مقالات اولین همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

متفکران کلاسیک رفاه

ترجمه دکتر حبیب پور گتابی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ -

مدیریت استعداد در اموزش