ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
ریاست دانشگاه

بایگانی بخش مطالب صفحه اصلی قبلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ -

اعضای شورای دانشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

مصوبات هیئت امنا

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

شرح وظایف دفتر روابط بین الملل دانشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت روابط بین الملل

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

شاخصهای ارزیابی عملکرد

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

نشریه سیمای خوارزمی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

چارت آموزشی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ -

رویداد ها