بایگانی بخش تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با دانشگاه دامغان