ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ -

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در حوزه ریاست تهران روز سه شنبه تاریخ 98/6/12 با حضور روسا و برخی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران و کرج و مسئولین دانشگاه و تقدیر و تشکر از خدمات و همکاریهای روسا و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ -

تقدیر و تشکر

img_yw_news
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ -

جشن بزرگ زیر آسمان خدا

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_perxc4wx_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_perxc4wx_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_mvr1s3nn_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_mvr1s3nn_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery);

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ -

مراسم روز جانباز در دانشگاه

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_v8o1ur55_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_v8o1ur55_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, update_window_hash: false, effect: 'resize', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery);