ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش صفحه نمایش

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ -

معرفی مدیر امور عمومیمعرفی مدیر امور عمومی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

مدیر امور عمومی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ -

مدیر امورعمومی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت دفتر فنی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه / مراکز آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه / فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه/ شرح وظایف کارشناسان

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه / وضعیت فیزیکی و امکانات

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه / پرسنل و کارشناسان

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت بودجه - ساختار سازمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امورمالی / عاملین مالی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امورمالی / اداره رسیدگی و تطبیق اسناد

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امورمالی / اداره دفترداری و تنظیم حسابها

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امور مالی / اداره دریافت و پرداخت

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امور مالی / اداره اموال

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امورمالی / اداره اعتبارات و تعهدات

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امورمالی / مدیریت مالی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

امور مالی / مراحل گردش سند حسابداری

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

امور اداری / اطلاعیه ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / بخشنامه و اطلاعیه

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / مهد کودک

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / تسهیلات گردشگری

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / امور رفاهی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / امور وام

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / بیمه تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / بیمه درمانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / صندوق

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره رفاه / معرفی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

اداره بازنشستگی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

کارگزینی کارکنان / اخبار

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

کارگزینی هیات علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/کمیه نظام پیشنهادات

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/فوق العاده سختی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/ارزیابی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/ جشنواره

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/گاهنامه

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

نوسازی/معرفی اداره

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ -

مدیریت امور اداری

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تاریخچه دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

اطلاعات تماس

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارکنان

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

مدیر بخش ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

دانشجویی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

نشریات

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

آزمایشگاه پژوهشی نمونه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

دفتر معاونت پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

هیات رئیسه

img_yw_news
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۰ -

فرم های پر استفاده