ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش آرشیو پهنای باند

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/10/15

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/03/19

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/08/05

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/06/20

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/09/17

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/12/14

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/02/04

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 95/01/28

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/12/15

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/12/26

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/12/01

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/11/17

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/10/30

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/11/10

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/10/08

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

نمودار پهنای باند 94/10/14