ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
دانشکده علوم جغرافیایی

بایگانی بخش مطالب صفحه اصلی قبلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

اعضای هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ -

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی/مدیر گروه

img_yw_news
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ -

تقویم 2

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

منابع و امکانات آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

نشریات/نشریه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

کنفرانسها

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

احبار

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

دانشجویان کارشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/مدیرگروه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه ژئومورفولوژی/اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه آب و هوا شناسی/اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه آب و هوا شناسی/مدیر گروه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیاییویان/دانشجویان/جایزه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیاییویان/دانشجویان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

گروههای آموزشی/گروه آموزشی سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی/اعضای هیئت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

مدیریت دانشکده/معاون پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

مدیریت دانشکده/معاون آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ -

مدیریت دانشکده/ریاست دانشکده