ورود به پنل کاربری

بایگانی بخش خبرنامه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 27 | تعداد کل بازدید های مطالب: 134,846 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و نهم - خرداد ماه 1398

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و هشتم - اردیبهشت ماه 1398

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و هفتم - فروردین ماه 1398

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و ششم - اسفند ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و پنجم - بهمن ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و چهارم - دی ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و سوم - آذر ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و دوم - آبان ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیست و یکم - مهر ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره بیستم - شهریور ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.  

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره نوزدهم - مرداد ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هجدهم - تیر 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هفدهم- خردادماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره شانزدهم- اردیبهشت ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره پانزدهم - فروردین ماه 1397

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره چهاردهم - اسفند ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره سیزدهم - بهمن ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است. مخاطبین این خبرنامه تمامی مهندسین، کارشناسان و افراد علاقه مند به شبکه و کامپیوتر می باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره یازدهم - آذر ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره پنجم - خرداد ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی خرداد ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد.در این شماره اخبار مهم خرداد ماه از باج افزارها تا وصله های امنیتی مورد بررسی قرار گرفته اند.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره ششم - تیرماه 1396

این خبرنامه مربوط به تیر ماه می باشد. در این شماره به صورت ویژه به باج افزارها پرداخته شده است.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هفتم- مردادماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره هشتم - شهریور ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره نهم - مهر ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

img_yw_news
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره چهارم - اردیبهشت ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی اردیبهشت ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

img_yw_news
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ -

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شماره سوم - فروردین ماه 1396

خبرنامه آپا دانشگاه خوارزمی شامل اخبار و رویدادهای امنیتی فروردین ماه می باشد که به دست کارشناسان مرکز آپا پیگیری، گردآوری و ترجمه می گردد. این خبرنامه به جهت افزایش و ارتقاع سطح امنیت در کامپیوتر ایجاد گردید است.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1