دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

دفتر حوزه ریاست
شماره داخلی اول: 2370 داخلی دوم: 2470

دبیرخانه حوزه ریاست
شماره داخلی: 2778

نشریه روابط عمومی
داخلی 2776

دفتر حقوقی
شماره داخلی: 2608

ستاد شاهد و ایثارگر
شماره داخلی: 2263

آبدارخانه ریاست
شماره داخلی: 2600


رئیس دانشگاه
شماره داخلی: 1000

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
شماره داخلی: 1001

مسئول دفتر حوزه ریاست
شماره داخلی: 1003

کارشناس حوزه ریاست
شماره داخلی: 1006

کارشناس امور هیات امنا
شماره داخلی: 1011

کارشناس مسئول روابط عمومی
شماره داخلی: 1005

کارشناس روابط عمومی
شماره داخلی: 1004

مشاوران حوزه ریاست
شماره داخلی: 1007

واحد سمعی-بصری
شماره داخلی: 3329

نامه رسان
شماره داخلی: 1010


مدیر همکاری های علمی -بین المللی
شماره داخلی: 1021

مسئول دفتر مدیریت همکاری های علمی-بین المللی
شماره داخلی: 1020

مدیر مرکز مطالعات اروپا
شماره داخلی: 1022

رئیس اداره توسعه همکاری های بین المللی
شماره داخلی: 1030

کارشناس مسئول اداره توسعه همکاری های بین المللی
شماره داخلی: 1027

کارشناس اداره توسعه همکاری های بین المللی
شماره داخلی: 1025-1029

رئیس اداره جذب دانشجویان غیر ایرانی
شماره داخلی: 1032

کارشناس مسئول اداره جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1024

کارشناس اداره جذب دانشجویان غیرایرانی
شماره داخلی: 1026

پژوهشگر پسا دکترا
شماره داخلی: 1030

کارشناس اداره تشریفات
شماره داخلی: 1031


مشاور رئیس و دبیر هیات اجرائی جذب
شماره داخلی: 1041

کارشناس هیات (دبیرخانه) جذب
شماره داخلی: 1040

کارشناس مسئول هیات جذب
شماره داخلی: 1042

کارشناس هیات جذب
شماره داخلی: 1043


کارشناس امور خیرین
شماره داخلی: 1047


هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز
شماره داخلی: 2760


دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
شماره داخلی: 4457


دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
شماره داخلی: 2250

دفتر نهاد استانی
شماره داخلی: 2352

واحد خواهران
شماره داخلی: 2247


رئیس حراست
شماره داخلی: 2676

معاون حراست
شماره داخلی: 2240

حراست خواهران و صدور کارت
شماره داخلی: 2429

دفتر حفاظت فیزیکی
شماره داخلی: 2269

نگهبانی مرکزی
شماره داخلی: 2700 - 2224

درب اتوبان
شماره داخلی: 2300

درب جنوب زیر پل
شماره داخلی: 2291

درب میدان
شماره داخلی: 2208 - 2400

درب شرقی
شماره داخلی: 2500

نگهبانی منازل
شماره داخلی: 2295

نگهبانی خوابگاه خواهران
شماره داخلی: 2391- 2390

نگهبانی خانم ها
شماره داخلی: 2292

نگهبانی خوابگاه برادران
شماره داخلی: 2395

نگهبانی دانشکده ادبیات
شماره داخلی: 2419

نگهبانی دانشکده ریاضی
شماره داخلی: 2709

نگهبانی دانشکده روانشناسی
شماره داخلی: 2703

نگهبانی دانشکده علوم
شماره داخلی: 2299

نگهبانی دانشکده تربیت بدنی
شماره داخلی: 2421

نگهبانی استخر
شماره داخلی: 2757

نگهبانی منبع آب
شماره داخلی: 2392

نگهبانی سایت مرکزی
شماره داخلی: 2294

نگهبانی کتابخانه مرکزی
شماره داخلی: 2394

نگهبانی ریاست
شماره داخلی: 2570


حراست
شماره داخلی: 4402

دفتر سرپرست انتظامات
شماره داخلی: 4486

نگهبانی درب مفتح
شماره داخلی: 3300

نگهبانی درب خاقانی
شماره داخلی: 2200

نگهبانی ساختمان اداری سمیه
شماره داخلی: 4469

نگهبانی خوابگاه پسرانه لاله زار
شماره مستقیم: 66343045-021

نگهبانی خوابگاه متاهلین توحید
شماره مستقیم: 66936988-021

نگهبانی پردیس بین الملل
شماره داخلی: 4409


معاونت اداری و مالی
شماره داخلی: 2371

مدیر امور مالی
شماره داخلی: 2274

اداره اموال
شماره داخلی: 2216

اداره رسیدگی
شماره داخلی: 2273

اداره دفترداری
شماره داخلی: 2372

اداره اعتبارات
شماره داخلی: 2260

اداره دریافت پرداخت
شماره داخلی اول: 2675؛ داخلی دوم: 2674

بایگانی مالی
شماره داخلی: 2618

مدیر برنامه ریزی بودجه وتشکیلات
شماره داخلی: 2374

کارشناسان بودجه عمران
شماره داخلی: 2275

کارشناسان بودجه آماری
شماره داخلی: 2739

مدیر اموراداری
شماره داخلی: 2212

دفتر نظارت اموراداری
شماره داخلی اول: 2213؛ داخلی دوم: 2728

دبیرخانه مرکزی
شماره داخلی اول: 2505؛ داخلی دوم: 2214

اداره رفاه کارکنان
شماره داخلی: 2673

اداره کارگزینی هیات علمی
شماره داخلی اول: 2737؛ داخلی دوم: 2738

امور بازنشستگان
شماره داخلی: 2271

کارگزینی کارکنان
شماره داخلی اول: 2736؛ داخلی دوم: 2613

بایگانی کارگزینی
شماره داخلی: 2735

تعاونی مصرف
شماره داخلی اول: 2281؛ داخلی دوم: 2282

هیات تخلفات کارکنان
شماره داخلی: 2797

گزینش کارکنان
شماره داخلی: 2796

نمایندگی بیمه تکمیلی
شماره داخلی: 2484


دفتر معاونت
شماره داخلی: 4420

مشاور حقوقی
شماره داخلی: 4481

صندوق رفاه اعضای هیات علمی
شماره داخلی: 4471

مدیر امور اداری
شماره داخلی: 4403

بایگانی کارگزینی
شماره داخلی: 4473

اداره رفاه
شماره داخلی: 4480

دبیرخانه مرکزی
شماره داخلی: 4434

مدیر امور عمومی
شماره داخلی: 4495

رئیس اداره تدارکات
شماره داخلی: 4432

اتاق کارپردازی
شماره داخلی: 4432

سرپرست اداره نقلیه
شماره داخلی: 2256

اتاق راننده‌ها
شماره داخلی: 2256

مدیر دفتر فنی و طرحهای عمرانی
شماره داخلی: 4460

واحد تاسیسات
شماره داخلی: 3384

انبار مرکزی
شماره داخلی: 2254

تکنسین آسانسور
شماره داخلی: 3347

تعاونی مصرف
شماره داخلی: 4439

تعاونی اعتبار
شماره داخلی: 4429

مخابرات
شماره داخلی: 2211


مدیرامورعمومی
شماره داخلی: 2211

اداره تدارکات
شماره داخلی: 2266

کارپردازان
شماره داخلی: 2215

انبارمرکزی
شماره داخلی: 2270

اداره نقلیه
شماره داخلی اول: 2284؛ داخلی دوم: 2285

تعمیرگاه
شماره داخلی: 2283

رئیس اداره خدمات
شماره داخلی اول: 2210؛ داخلی دوم: 2225

فضای سبز
شماره داخلی: 2630

جوشکاری خدمات
شماره داخلی: 2566

دفتر شرکت ( خدمات )
شماره داخلی: 2734

دفترتعاونی اعتبار
شماره داخلی: 2382

تعاونی مصرف کارکنان
شماره داخلی اول: 2281؛ داخلی دوم: 2281


رئیس دفتر فنی
شماره داخلی: 2727

دفتر فنی و طرح های عمرانی
شماره داخلی: 2652

دفتر فنی مهندسان
شماره داخلی اول: 2227؛ داخلی دوم: 2410

دفتر فنی و اجرایی
شماره داخلی اول: 2218؛ داخلی دوم: 2661

دفتر تاسیسات آب
شماره داخلی: 2398

دفتر تاسیسات برق
شماره داخلی: 2599

موتورخانه مرکزی
شماره داخلی: 2288

موتورخانه خواهران
شماره داخلی: 2268

دفتر بنایی
شماره داخلی: 2380

سبتیک
شماره داخلی: 2634

شیشه بری
شماره داخلی: 2660

جوشکاری فنی
شماره داخلی: 2660

نجاری امور فنی
شماره داخلی: 2660

انبار دفتر فنی
شماره داخلی: 2556


دفتر معاون آموزشی
داخلی 2373

مدیریت خدمات آموزشی
داخلی 2235

آموزش و پذیرش و ثبت نام
داخلی اول: 2236؛ داخلی دوم: 2237

استعدادهای درخشان
داخلی 2280

کمیته موارد خاص و نظام وظیفه
داخلی 2388

اداره دانش آموختگان
داخلی اول: 2231؛ داخلی دوم: 2611

سیستم گلستان
داخلی 2242

بایگانی دانش آموختگان
داخلی 2245

دبیرخانه آموزش
داخلی 2241

بایگانی جاری
داخلی 2238

ارزشیابی تحصیلی
داخلی 2460

اموزش های ازاد و مجازی
داخلی 2572


دفتر معاونت
داخلی 4455

دبیرخانه هیات ممیزه و کمیته ترفیع
داخلی 4415

مدیریت تحصیلات تکمیلی
داخلی 4437

مدیر سیستم گلستان و امور مالی دانشجویی
داخلی 4454

استعداد های درخشان
داخلی

ثبت نام
داخلی اول: 4445؛ داخلی دوم: 4447

دانش آموختگان اخذ مدرک
داخلی 4453

اتاق اساتید
داخلی 2257

بایگانی آموزش
داخلی 4478

فرصت مطالعاتی تحصیلات تکمیلی
داخلی 4424


دفتر معاونت پژوهشی
داخلی 2375

معاون مدیر امور پژوهشی
مستقیم: 34575017-026

کارشناس آمار معاونت
مستقیم: 34575017-026

دفتر پژوهشی
داخلی اول: 2561؛ داخلی دوم: 2443؛ داخلی سوم: 2759

پژوهشکده علوم کاربردی
مستقیم: 34584581-026

رئیس کتابخانه مرکزی
داخلی 2223

معاون کتابخانه مرکزی
داخلی 2368

بخش امانت
داخلی 2233

بخش نشریات
داخلی 2367

بخش فهرست نویسی
داخلی 2366

بخش اطلاع رسانی
داخلی 2655

بخش کامپیوتر
داخلی 2655

کتابخانه نابینایان
داخلی 2702

مرجع
داخلی 2416

نگهبانی کتابخانه
داخلی 2394

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
داخلی 2619

Head.ictkhu.ac.ir
مسئول اتاق سرور
داخلی 2690

مسئول پشتیبانی اینترنتی شبکه
داخلی اول: 2620 داخلی دوم: 2623

مسئول اطلاعات پژوهشی
داخلی 2627

مسئول صفحه شخصی اساتید
داخلی 2626

مسئول خدمات سخت افزار و نرم افزار
داخلی اول: 2680؛ داخلی دوم: 2625

آبدارخانه سایت
داخلی 2624

آپا
داخلی 2622

ارتباط با صنعت
داخلی 2375

مرکز رشد واحدهای فناور
داخلی 2246

مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
مستقیم: 34510297-026


دفتر معاونت پژوهشی
داخلی 4470

مدیر امور پژوهشی
مستقیم: 86070779-021

مسئول سیستم جامع پژوهشی گلستان
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 116

کارشناس مقالات، مجلات و طرحهای داخلی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 108

کارشناس گرنت
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 107

کارشناس فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 104

کارشناس پژوهشکده ها و موسسات پژوهشی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 106

کارشناس امور مالی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 109

دفتر کتابخانه مرکزی
مستقیم: 81582208-021 و 86070788-021

بخش مرجع
مستقیم: 81582296-021

بخش نشریات و پایان نامه
مستقیم: 81582296-021

بخش امانت کتاب
مستقیم: 81582270-021

بخش فهرست‌نویسی
مستقیم: 81582270-021

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مستقیم: 86072912-021

کارشناس شبکه
مستقیم: 81584476-021

مسئول پرتال دانشگاه
مستقیم: 81584496-021

m.karimigmail.com
مسئول اتوماسیون اداری چارگون
مستقیم: 81584494-021

پشتیبانی از سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار
مستقیم: 81584496-021

مسئول پشتیبانی و خدمات کامپیوتری و بخش Passive شبکه
مستقیم: 81584476-021

کارشناس پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای
مستقیم: 81584494-021

دفتر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
مستقیم: 3-86070902-021

دفتر مرکز رشد
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 111

دفتر آزمایشگاه مرکزی
مستقیم: 86070779-021

دفتر اداره انتشارات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 111

کارشناس مجلات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 113

کارشناس انتشارات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 113 و 115

امور مربوط به چاپ کتاب و صفحه آرایی کتاب
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 115

فروش کتاب
مستقیم: 88311866-021 و 81584483-021


دفتر معاونت دانشجویی
داخلی 2376

دفتر اموردانشجویی
داخلی 2245

کمیته انضباطی
داخلی 2320

رئیس امورخوابگاه
داخلی 2251

امورخوابگاهها
داخلی 2641

مرکز مشاوره دانشجویی
داخلی اول: 2383؛ داخلی دوم: 2384

رئیس درمانگاه
داخلی 2220

درمانگاه
داخلی 2221

دندانپزشکی
داخلی 2601

اتاق پزشک
داخلی 2234

سرپرستی خوابگاه خواهران
داخلی اول: 2264؛ داخلی دوم: 2389

رئیس خوابگاه خواهران
داخلی 2255

نگهبانی خواهران
داخلی اول: 2292؛ داخلی دوم: 2391

دفتر پذیرش مهمان
داخلی 2293

سایت دانشجویی
داخلی 2650

رفاه دانشجویی
داخلی 2257

صندوق رفاه دانشجویی
داخلی 2230

مدیریت ورزشی
داخلی 2319

مسابقات برادران
داخلی 2405

مسابقات خواهران
داخلی اول: 2504؛ داخلی دوم: 2318

دفتر اماکن ورزشی
داخلی 2365

امور پیگیری ورزشی
داخلی 2424


دفتر معاونت
داخلی 4414

دفتر کمیته انضباطی
داخلی 4446

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
داخلی 4449

سالن تربیت بدنی
داخلی 2203

مدیریت امور دانشجویی
داخلی 4430

دبیرخانه امور دانشجویی
داخلی 4408

حسابداری امور دانشجویی
داخلی 4448

بهداری
داخلی 4418

مامایی
داخلی 4411

دندانپزشکی
داخلی 4410

امور تغذیه
داخلی 4406

آشپزخانه
داخلی 2232

فیش فروشی
داخلی 2272

سلف آزاد
داخلی 2205

کمیسیون موارد خاص
داخلی 4448

اداره رفاه دانشجویی
داخلی 4465

آرایشگاه
داخلی 4477

مسئول امور خوابگاه ها
داخلی 4482

انبار
داخلی 4452

دفتر رایانه
داخلی 4479

سرپرستی خوابگاه سهند
مستقیم: 88834995-021

سرپرستی خوابگاه مطهری
مستقیم: 88733999-021

سرپرستی خوابگاه لاله زار
مستقیم: 66936988-021

سرپرستی خوابگاه توحید
مستقیم: 66936988-021

سرپرستی و نگهبانی خوابگاه شمس آباد پسران
مستقیم اول: 22946421-021؛ مستقیم دوم: 22949622-021

سرپرستی و نگهبانی خوابگاه شمس آباد دختران
مستقیم اول: 33951733-021؛ مستقیم دوم: 33952020-021


دفتر معاونت
داخلی 2377

دفتر مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی
داخلی 2252

دفتر مدیریت برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی
داخلی 2345

کانون های فرهنگی و هنری
داخلی 2228

انجمن های علمی
داخلی اول: 2248؛ داخلی دوم: 2406

کانون‌های دینی و مذهبی
مستقیم: 34511003-026

حج و زیارت
داخلی 2795

سمعی و بصری
داخلی 2350


دفتر معاونت
داخلی 4414

مدیریت فوق برنامه و امور فرهنگی
داخلی 4436

حج و زیارت
داخلی 4475

تالار هفدهم شهریور
داخلی 3329


بسیج کارکنان
شماره داخلی: 2244

بسیج اساتید
شماره داخلی: 2385

بسیج دانشجویی
شماره داخلی: 2631

انجمن اسلامی دانشجویان
شماره داخلی: 2517


بسیج دانشجویی تهران
شماره مستقیم: 7- 86072906-026

بسیج کارکنان تهران
شماره داخلی: 4450


دفتر جهاد
شماره داخلی: 2259

کتابخانه دفتر مطالعات فرهنگی
شماره داخلی: 2649

دفتر کار آفرینی
شماره داخلی: 2610

خبر گزاری ایسنا
شماره مستقیم : 34521127-026 و 34530877-026


جهاد دانشگاهی
شماره مستقیم: 77508800-021


دفتر ریاست دانشکده
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

دفتر معاونت پژوهشی
شماره داخلی تهران: 2233 و کرج: 2322

رئیس اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2791

کارشناسان آموزش
شماره داخلی تهران: 2253 و 2261 و کرج: 2249 و 2790

کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی کرج: 2629

گروه آموزشی جامعه‌ شناسی
شماره داخلی تهران: 2241 و کرج: 2361

گروه آموزشی تاریخ
شماره داخلی تهران: 2238 و کرج: 2325

گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
شماره داخلی تهران: 2243 و کرج: 2331

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
شماره داخلی تهران: 2236 و کرج: 2346

گروه آموزشی زبان های خارجه
شماره داخلی تهران: 2235 و کرج: 2323

گروه آموزشی فلسفه
شماره داخلی کرج: 2794

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی کرج: 2794

گروه آموزشی معارف اسلامی
شماره داخلی کرج: 2304

امور عمومی دانشکده
شماره داخلی کرج: 2347

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2437 و 2632

کتابخانه دانشکده
شماره داخلی تهران: 2282

اتاق اساتید گروه زبان های خارجه
شماره داخلی تهران: 2252

مرکز آزمون زبان
شماره مستقیم: 86072698-021

دفتر مجله
شماره داخلی تهران: 2295


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 77622705-021

دفتر معاونت آموزشی
شماره مستقیم: 77622707-021

دفتر معاونت پژوهشی
شماره مستقیم: 77527437-021

کارشناس رشته علوم اقتصادی
شماره مستقیم: 77527464-021

کارشناس رشته اقتصاد اسلامی – بانکداری
شماره مستقیم: 77622706-021

کارشناس رشته اقتصاد انرژی – سیستم ها
شماره مستقیم: 77527464-021

کارشناسان گروه اقتصاد و بانکداری- انرژی
شماره مستقیم: 77515357-021

کارشناس پژوهشی
شماره مستقیم: 77515357-021

کارشناس امور اداری
شماره مستقیم: 77622708-021

کتابخانه دانشکده
شماره مستقیم: 77515358-021

اتاق اساتید
شماره مستقیم: 77622708-021

نگهبانی دانشکده
شماره مستقیم: 77515355-021


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34512001-026 و 22228001-021

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی کرج: 2431

دفتر معاونت پژوهشی
شماره داخلی کرج: 2431

مدیر گروه مدیریت ورزشی
شماره داخلی کرج: 2446

مدیر گروه مربیگری ورزشی
شماره مستقیم: 34512001-026

مدیر گروه فیزلوژی ورزشی
شماره مستقیم: 34512001-026

رئیس اداره آموزش
مستقیم: 34510006-026 و 22223378-021

کارشناسان اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2420 و 2441 و 2423

کارشناس پژوهشی
شماره مستقیم: 22223331-021

مسئول امور مالی و امور عمومی
شماره داخلی کرج: 2440

مسئول اماکن ورزشی
شماره داخلی کرج: 2425

مسئول اموال دانشکده
شماره داخلی کرج: 2426

سایت دانشکده
شماره داخلی کرج: 2209

کارشناس آزمایشگاه
شماره داخلی کرج: 2569

نشریه
شماره مستقیم: 86072734-021

انبار
شماره داخلی کرج: 2428

سالن نشاط
شماره داخلی کرج: 2474

سالن تندرستی
شماره داخلی کرج: 2473

سالن پهلوانان
شماره داخلی کرج: 2289

سالن شهید عیدی زاده
شماره مستقیم: 34510749-026

اتاق اساتید
شماره داخلی کرج: 2438 و 2445 و 2456 و 2441 و 2442

نگهبانی دانشکده تهران
شماره مستقیم: 22252888-021


دفتر دانشکده
شماره داخلی تهران: 4489

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی تهران: 4461

کارشناس پژوهشی دانشکده
شماره داخلی تهران: 2237

کارشناس آموزش کرج
شماره داخلی کرج: 2369


دفتر ریاست دانشکده
شماره داخلی کرج: 2330

گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
شماره داخلی کرج: 2418

گروه آموزشی روانشناسی بالینی
شماره داخلی کرج: 2328

گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
شماره داخلی کرج: 2678

گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
شماره داخلی کرج: 2774

گروه آموزشی مشاوره
شماره داخلی کرج: 2773

رئیس اداره آموزش دانشکده
شماره داخلی کرج: 2746

کارشناس آموزش دوره کارشناسی
شماره داخلی کرج: 2546

کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی کرج: 2469

کارشناس پژوهشی دانشکده
شماره داخلی کرج: 2706

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2705


دفتر ریاست دانشکده
شماره داخلی تهران: 3341 و کرج: 2333

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی کرج: 2563

دفتر معاونت پژوهشی
شماره داخلی کرج: 2343

کارشناس آموزش دوره کارشناسی
شماره داخلی کرج: 2733

کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی تهران: 4431 و کرج: 2764

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2408

امور مالی دانشکده
شماره داخلی کرج: 2355

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی کرج: 2764

آزمایشگاه آلی و جداسازی
شماره داخلی کرج: 2315

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2
شماره داخلی کرج: 2638

آزمایشگاه FTIR
شماره داخلی کرج: 2564

آزمایشگاه تجزیه 1و2
شماره داخلی کرج: 2639

آزمایشگاه NMR
شماره داخلی کرج: 2750

آزمایشگاه عمومی 1و2 و تجزیه
شماره داخلی کرج: 2316

آزمایشگاه های تهران
لطفا کلیک کنید.

اتاق اساتید کرج
لطفا کلیک کنید.


دفتر دانشکده
شماره مستقیم: 34517238-026 و 81582269-021

رئیس اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2404

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی تهران: 2225 و کرج: 2636

گروه آموزشی جغرافیا
شماره داخلی کرج: 2334

کارشناس نشریات
شماره داخلی تهران: 2268


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34523479-026 و 77506446-021

رئیس اداره آموزش
شماره داخلی کرج: 2716

کارشناس اداره آموزش(تهران)
شماره مستقیم: 77506446-021

گروه آموزشی علوم ریاضی
شماره داخلی کرج: 2324

گروه آموزشی علوم کامپیوتر
شماره داخلی کرج: 2775

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2708

کتابخانه دانشکده(تهران)
شماره مستقیم: 77606328-021

اتاق اساتید کرج
لطفا کلیک کنید.

آبدارخانه
شماره داخلی کرج: 2754

نگهبانی دانشکده(تهران)
شماره مستقیم: 77509584-021


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34511000-026 و 86072710-021

دفتر معاونت آموزشی
شماره داخلی کرج: 2575

مدیر گروه زمین شناسی
شماره داخلی کرج: 2349

گروه آموزشی زمین شناسی
شماره داخلی کرج: 2337

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی تهران: 3307 و کرج: 2356

کارشناس پژوهشی
شماره داخلی کرج: 2337

آزمایشگاه ژئوشیمی
شماره داخلی کرج: 2667

کارگاه مقطع گیری
شماره داخلی کرج: 2666

موزه زمین شناسی
شماره داخلی کرج: 2654

آزمایشگاه زمین شناسی(تهران)
شماره داخلی کرج: 3334

اتاق اساتید تهران
لطفا کلیک کنید.

اتاق اساتید کرج
لطفا کلیک کنید.


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34513009-026 و 86072709-021

دفتر گروه آموزشی
شماره داخلی کرج: 2303

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی کرج: 2348 و 2571

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
شماره داخلی کرج: 2359

آزمایشگاه تشریح و تکوین گیاهی
شماره داخلی کرج: 2339

آزمایشگاه جانورشناسی
شماره داخلی کرج: 2362

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
شماره داخلی کرج: 2326

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
شماره داخلی کرج: 2311

آزمایشگاه سلولی و جنین شناسی
شماره داخلی کرج: 2360

آزمایشگاه تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی شماره 1 و 2
شماره داخلی کرج: 2414

آزمایشگاه میکروبیولوژی
شماره داخلی کرج: 2312

آزمایشگاه ژنتیک
شماره داخلی کرج: 2576

هرباریوم
شماره داخلی کرج: 2311

آزمایشگاه بیوشیمی
شماره داخلی کرج: 2607

آزمایشگاه ماکرومولکولها
شماره داخلی کرج: 2312

آزمایشگاه تکوین جانوری
شماره داخلی کرج: 2387

آزمایشگاه محیط زیست
شماره داخلی کرج: 2321

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و تکوینی
شماره داخلی کرج: 2781

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات
شماره داخلی کرج: 2635 و 2835

آزمایشگاه های تهران
لطفا کلیک کنید.

اتاق اساتید تهران
شماره داخلی تهران: 3316

اتاق اساتید کرج
لطفا کلیک کنید.


دفتر ریاست دانشکده
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 281

کارشناس مسئول آموزش
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 282

کارشناس تحصیلات تکمیلی حسابداری – مدیریت مالی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 207

کارشناس تحصیلات تکمیلی مهندسی مالی – ریاضی مالی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 225

کارشناس حسابداری محض – حسابرسی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 225

کارشناس مدیریت مالی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 225

کارشناس رشته حسابداری مالیاتی- دولتی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 221

کارشناس پژوهشی
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 238

سایت رایانه دانشکده
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 214

کتابخانه دانشکده
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 241 و 228

اتاق اساتید
اپراتور مخابرات: 88942732-021 داخلی: 260

نگهبانی دانشکده
مستقیم: 88804587-021


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 88830891-021 و 34569555-026

کارشناس آموزش دانشکده
شماره مستقیم: 34550002-026 و 86072731-021

گروه مهندسی برق و کامپیوتر
شماره داخلی تهران: 4451 و کرج: 2378

گروه مهندسی عمران
شماره داخلی کرج: 2786

گروه مهندسی صنایع
شماره داخلی کرج: 2793

گروه مهندسی مکانیک
شماره داخلی کرج: 2787

کارشناس پژوهشی
شماره داخلی کرج: 2612

سایت رایانه دانشکده
شماره داخلی کرج: 2612

آزمایشگاه محیط زیست عمران
شماره داخلی کرج: 2454

آزمایشگاه صنایع و مکانیک
شماره داخلی کرج: 2587

کارگاه مکانیک و سیالات
شماره داخلی کرج: 2354

آزمایشگاه خاک و پی عمران
شماره داخلی کرج: 2454

امور مالی دانشکده
شماره داخلی کرج: 2730

اتاق اساتید
شماره داخلی کرج: 2498


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 34520355-026 و 86072711-021

کارشناس آموزش دانشکده
شماره داخلی تهران: 3352 و کرج: 2603

گروه آموزشی فیزیک
شماره داخلی کرج: 2336

آزمایشگاه الکترونیک
شماره داخلی کرج: 2387

آزمایشگاه عمومی 1 و 2
شماره داخلی کرج: 2298

آزمایشگاه عمومی 1 و 3
شماره داخلی کرج: 2482

آزمایشگاه نانو فیزیک
شماره داخلی کرج: 2338

پلاسمای فیزیک
شماره داخلی تهران: 3346


دفتر ریاست دانشکده
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 269

دفتر معاونت آموزشی
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 260

دفتر معاونت پژوهشی
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 240

کارشناس مسئول آموزش
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 266

کارشناس مدیریت آموزشی – فناوری اطلاعات
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 268

کارشناس منابع انسانی – MBA
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 265

کارشناس امور گمرکی- بازرگانی
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 268

کارشناس امور بانکی- کارآفرینی
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 267

کارشناس گروه آموزشی کسب و کار - فناوری اطلاعات
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 296

کارشناس پژوهشی دانشکده
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 240

کتابخانه دانشکده
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 258

اتاق اساتید
اپراتور مخابرات: 88809891-021 داخلی: 224

نگهبانی دانشکده
شماره مستقیم: 88804587-021


دفتر ریاست دانشکده
شماره مستقیم: 86072790-021

دفتر معاونت آموزشی
شماره مستقیم: 86072790-021

کارشناس آموزش
شماره مستقیم: 86072790-021