دفتر تلفن دانشگاه خوارزمی


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.
دفتر معاونت پژوهشی
داخلی 4470

مدیر امور پژوهشی
مستقیم: 86070779-021

مسئول سیستم جامع پژوهشی گلستان
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 116

کارشناس مقالات، مجلات و طرحهای داخلی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 108

کارشناس گرنت
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 107

کارشناس فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 104

کارشناس پژوهشکده ها و موسسات پژوهشی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 106

کارشناس امور مالی
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 109

دفتر کتابخانه مرکزی
مستقیم: 81582208-021 و 86070788-021

بخش مرجع
مستقیم: 81582296-021

بخش نشریات و پایان نامه
مستقیم: 81582296-021

بخش امانت کتاب
مستقیم: 81582270-021

بخش فهرست‌نویسی
مستقیم: 81582270-021

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مستقیم: 86072912-021

کارشناس شبکه
مستقیم: 81584476-021

مسئول پرتال دانشگاه
مستقیم: 81584496-021

m.karimigmail.com
مسئول اتوماسیون اداری چارگون
مستقیم: 81584494-021

پشتیبانی از سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار
مستقیم: 81584496-021

مسئول پشتیبانی و خدمات کامپیوتری و بخش Passive شبکه
مستقیم: 81584476-021

کارشناس پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای
مستقیم: 81584494-021

دفتر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
مستقیم: 3-86070902-021

دفتر مرکز رشد
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 111

دفتر آزمایشگاه مرکزی
مستقیم: 86070779-021

دفتر اداره انتشارات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 111

کارشناس مجلات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 113

کارشناس انتشارات
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 113 و 115

امور مربوط به چاپ کتاب و صفحه آرایی کتاب
شماره 3-86070902-021؛ داخلی 115

فروش کتاب
مستقیم: 88311866-021 و 81584483-021


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها