مدیریت روابط عمومی- معرفی مدیر روابط عمومی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/8 | 

 رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
تخصص: آموزش و توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، اثربخشی سازمانی
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی
دانشکده: مدیریت
دانشگاه: خوارزمی
biabdollahikhu.ac.ir, biabdollahiyahoo.com: ایمیل
تحصیلات

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی ایران تهران
جوایز
پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۹۴ 
استاد نمونه دانشگاه ۱۳۹۵


فعالیتهای اجرایی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
 رئیس پردیس بین الملل دانشگاه ۱۳۹۴ -۱۳۹۷ 
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی ۹۲ -۹۴
مدیرگروه مدیریت آموزشی ۱۳۹۰- ۱۳۹۴
 سرپرست مدیرگروه مدیریت آموزشی ۱۳۹۲ -۱۳۹۴ 
 مدیرگروه مدیریت پردیس بین الملل ۱۳۹۱ -۱۳۹۴

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.23933.54980.fa
برگشت به اصل مطلب