مدیریت روابط عمومی- بولتن خبری سال 1398
آگاهانه اولین شماره بولتن خبری روابط عمومی (خرداد 98) آگاهانه اولین شماره بولتن خبری روابط عمومی (خرداد 98)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/28 | 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24072.55355.fa
برگشت به اصل مطلب