مدیریت روابط عمومی- بولتن خبری سال 1398
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول مهر ماه 98 بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول مهر ماه 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول مهر ماه 1398

Image result for ‫دریافت‬‎
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24072.56169.fa
برگشت به اصل مطلب