مدیریت روابط عمومی- بولتن خبری سال 1398
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول آذر ماه 1398 بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول آذر ماه 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول آذر ماه 1398
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24072.56669.fa
برگشت به اصل مطلب