مدیریت روابط عمومی- شیوه نامه حضور دانشجویان دانشگاه خوارزمی در ایام کرونا
شیوه نامه حضور دانشجویان شیوه نامه حضور دانشجویان دانشگاه خوارزمی در ایام کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24823.57900.fa
برگشت به اصل مطلب