مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
جلسه زیست محیطی و پسماند مواد شیمیایی آزمایشگاههای دانشگاه جلسه زیست محیطی و پسماند مواد شیمیایی آزمایشگاههای دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
جلسه مربوط به زیست محیطی و پسماند مواد شیمیایی و خطرناک آزمایشگاههای دانشگاه با حضور آقای دکتر زاهد.آقای دکترشیدایی .آقای مهندس توکلی و خانم مهندس کریمی در دفتر مدیریت امور عمومی تشکیل گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.53439.fa
برگشت به اصل مطلب