مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
دیدار دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی و کمالی زاده شهردار کرج دیدار دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی و کمالی زاده شهردار کرج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 
به گزارش سیمای خوارزمی پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دیدار رئیس دانشگاه خوارزمی با شهردار کرج در دفتر شهردار برگزار شد، در این نشست مسائل مختلف دانشگاه و نحوه همکاری و مشارکت شهرداری در اجرای طرح های مختلف از جمله اجرای توافقنامه مجتمع فرهنگی و تجاری، عوارض شهرداری منطقه ۶ مربوط به دانشگاه خوارزمی،  فضای سبز دانشگاه خوارزمی،  نهر دلمبر، قطار شهری، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
  همچنین در این جلسه مباحث تفکیک زباله، پی ریزی پارکینگ شهر سلولی، موزه معاونت فرهنگی مطرح شد که کمالی زاده شهردار کرج وعده همکاری در اجرای این برنامه ها داد.
دکتر نبیونی عضو شورای شهر، دکتر مجلس آرا معاون اداری مالی و مهندس علیپور معاون مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی در این دیدار رئیس دانشگاه خوارزمی را همراهی کردند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.6429.60537.fa
برگشت به اصل مطلب